Wprowadzenie

Integracja działalności maklerskiej

Lipiec 2021 r. - Połączenie działalności maklerskiej Biura Maklerskiego Pekao i dawnego CDM Pekao S.A.

Proces konsolidacji działalności BM Pekao i CDM Pekao S.A. zakończy się 5 lipca 2021 r połączeniem systemów i przeniesieniem  rachunków klientów dawnego Centralnego Domu Maklerskiego S.A. do systemów Banku Pekao S.A. - Biura Maklerskiego Pekao   

Od tego dnia wszyscy klienci BM Pekao będą korzystali z tych samych systemów służących do obsługi rachunku i świadczenia usług maklerskich.

Najważniejsze zmiany:

  • dane służące do logowania, adresy serwisów transakcyjnych oraz aplikacje, które dotychczas służyły do obsługi rachunku,
  • indywidualny numer Klienta (CIS) oraz PIN. Zarówno CIS jak i PIN otrzymasz listem poleconym,
  • numery rachunków do wpłat – szczegółowe informacje w zakładce Obsługa rachunku,
  • regulacje – zmieniony „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao” oraz „Taryfa prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao”. Ich treść dostępna jest w zakładce Regulacje.

Maj 2020 r. - Rozpoczęcie obsługi dotychczasowych Klientów Pekao Investment Banking S.A.

W dniu 29 maja 2020 roku Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Pekao Investment Banking S.A. (PIB) obejmującą Działalność Brokerską. Obsługa doczasowych Klientów PIB będzie prowadzona przez Biuro Maklerskie Pekao.

Na skutek ww. czynności Bank Pekao wszedł w prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z Klientami i Kontrahentami, w oparciu o wyrażone zgody. Zmiana podmiotu świadczącego usługi nie powoduje zmiany postanowień odpowiedniej umowy lub regulaminu świadczenia usług regulujących prawa i obowiązki.

W związku z rozpoczęciem obsługi PIB informujemy, że z dniem 29 maja br. przekazujemy Klientom Pakiet informacyjny Biura Maklerskiego Pekao wraz z Polityką klasyfikacji i reklasyfikacji klienta w Biurze Maklerskim Pekao.

Jednocześnie informujemy, że nadana klasyfikacja dotychczasowym Klientom PIB w oparciu o Politykę klasyfikacji i reklasyfikacji klienta w Pekao Investment Banking S.A. pozostaje w mocy, a nadana kategoria jest wiążąca dla Biura Maklerskiego Pekao.

Sierpień 2019 r. - Połączenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A. i Domu Maklerskiego Pekao

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, z chwilą dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zorganizowana część przedsiębiorstwa, obejmującego działalność maklerską Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM Pekao) została włączona do Banku Pekao S.A. – Domu Maklerskiego Pekao.

Tym samym CDM Pekao S.A. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot*, a wszyscy Klienci CDM Pekao z mocy prawa stali się Klientami Domu Maklerskiego Pekao, który jest wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A.

Zmiana ta nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych działań. Bank Pekao S.A. stał się następcą prawnym i przejął dotychczasowe prawa oraz obowiązki CDM Pekao w zakresie działalności maklerskiej.

Umowy zawarte z CDM Pekao S.A. pozostają w mocy, a obsługa Klientów odbywa się na dotychczasowych zasadach – na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Bez zmian pozostają także zasady świadczenia usług dodatkowych, takich jak udostępnianie notowań w czasie rzeczywistym czy sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych.

Do dyspozycji pozostają te same systemy transakcyjne (CDMInternet, TeleCDM, eTrader Pekao) – dostęp do nich odbywa się przy użyciu dotychczasowych numerów klienta (loginów) oraz za pomocą ustanowionych przez Klientów haseł.

Placówki pozostają w tych samych lokalizacjach – teraz pod nazwą Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

Utrzymane zostają dotychczasowe adresy strony internetowej: www.cdmpekao.com.pl strony serwisu transakcyjnego: www.cdm24.pl (oraz www.m.cdm24.pl w wersji mobilnej), a także numery infolinii:
801 140 490 (opłata za jeden impuls); +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora).

Poszerzone informacje dotyczące prawnego połączenia domów maklerskich zostały umieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi >>

Istotne informacje zostały także zebrane w skróconej formie tabeli poniżej.

* Podział spółki CDM Pekao S.A. odbywa się w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje o projekcie integracji działalności maklerskiej w ramach grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.

Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. pozwoli klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.