PZU Fundusz Inwestycyjny Legato

Istotne informacje

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Biura Maklerskiego Pekao: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

PZU Fundusz Inwestycyjny Legato

Strategia funduszu zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce oraz uzyskanie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych.

Polityka absolutnej stopy zwrotu Polityka zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
Global Macro (podejście Top-Down) Strategia wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie
Strategia inwestycyjna wykorzystywana przez Grupę PZU od 8 lat

Podstawowe informacje o funduszu inwestycyjnym PZU FIZ Legato

Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym Certyfikaty Inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się, według opinii zarządzających, na najpłynniejszych instrumentach (obligacje, stopy procentowe, waluty, surowce, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez Towarzystwo zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu z ekspozycją na instrumenty udziałowe, w tym w szczególności wchodzące w skład indeksu MSCI World Index. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w Statucie kryteriów doboru lokat Funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna Funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu Aktywów Funduszu.

Ogólne informacje dotyczące każdej serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego PZU FIZ Legato

  • przedmiotem oferty każdej serii jest do 5.000.000 certyfikatów.
  • uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
  • każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
  • minimalny pojedynczy zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
  • maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
  • emisja dojdzie do skutku po zebraniu zapisów na łączną liczbę 5000 sztuk certyfikatów
  • zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
  • w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato
  • klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao
  • firma inwestycyjna wykonująca czynności oferowania certyfikatów: Biuro Maklerskie Pekao

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY dotyczące oferowanej serii certyfikatow inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego PZU FIZ Legato

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał stanowi reklamę oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato („Fundusz”), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej są Prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do J, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku, opublikowany w dniu 15 lipca 2021 roku (Prospekt) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Dokumenty te oraz sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pzu.pl/pzu-fiz-legato oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao (BM): www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty inwestycyjne potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia umorzenia Certyfikatów Uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla certyfikatów inwestycyjnych. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne.

Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Niniejsza oferta jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej Umowy świadczenia usług maklerskich przez BM. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk, opłat i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.