Prospekt 2010 r.

Prospekt 2010 r.

Program hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A. realizowany był w latach 2010-2019. W tym okresie wyemitowano 18 serii listów zastawnych.

Program hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W dniu 6 września 2010 roku został opublikowany prospekt emisyjny Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Banku Hipotecznego S.A. W ramach Programu Listy Zastawne 
są emitowane w seriach o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych. Szczegóły emisji poszczególnych serii Listów Zastawnych określone są w Suplementach do Prospektu Emisyjnego.

Oferującym jest Dom Maklerski Pekao.

Terminy i miejsca przyjmowania zapisów na Listy Zastawne są ustalane odrębnie dla każdej serii 
i podawane do publicznej wiadomości w Suplemencie dotyczącym danej serii Listów Zastawnych.

Podstawowe informacje o Ofercie:

  • Listy Zastawne mogą być nabywane przez Zaproszonych Inwestorów tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu Prawa Dewizowego, które zaproszono do budowy Księgi Popytu i/lub złożenia zapisu na Listy Zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi 
    w Prospekcie emisyjnym,
  • Wartość nominalna Listu Zastawnego wynosi 1.000 PLN lub 1.000 EUR lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji Listu Zastawnego danej serii,
  • Liczba Listów Zastawnych, na jaką Zaproszony Inwestor może złożyć zapis, powinna być równa liczbie listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu,
  • Liczba Listów Zastawnych oferowanych w ramach danej serii jest wskazana w Suplemencie dotyczącym tej serii Listów Zastawnych, z zastrzeżeniem że wartość nominalna pojedynczej serii Listów Zastawnych w ramach Programu listów Zastawnych nie może być niższa niż 10.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty w EUR.

W dniu 3 lipca 2019 roku został opublikowany prospekt emisyjny w sprawie dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych serii LZ-II-18 wyemitowanych w ramach Programu emisji 2010 r.