Prospekt 2019 r.

Istotne informacje

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PONIŻEJ WARUNKAMI DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej hipotecznych i publicznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) Pekao Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Bank programu emisji Listów Zastawnych ("Program") oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A.

Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z Programem i Dopuszczeniem, został zatwierdzony w dniu 10 maja 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Listy Zastawne będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych uwzględniających ostateczne warunki oferty danej Serii Listów Zastawnych oraz ostateczne warunki emisji danej Serii Listów Zastawnych. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej Serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną zawarte w Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych.  

Niniejszy Prospekt wygasa najpóźniej z dniem 21 lipca 2020 roku zgodnie z postanowieniem art. 46 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku.
 
Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i co najmniej w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku (www.pekaobh.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Dom Maklerski Pekao z siedzibą w Warszawie (www.dm.pekao.com.pl).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Listów Zastawnych zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami danej Serii Listów Zastawnych dotyczącymi odpowiednich emisji Listów Zastawnych oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferty publiczne będą przeprowadzane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Bank, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Banku objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  

Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są przeznaczone dla podmiotów amerykańskich ani osób zamieszkałych lub podmiotów mających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Osoby uzyskujące dostęp do zamieszczonych materiałów niniejszym oświadczają, że nie są Podmiotem Amerykańskim i nie mają na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej siedziby ani miejsca zamieszkania lub nie działają na rzecz takich osób (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Prospekt 2019 r.

Program Emisji Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W dniu 13 maja 2019 roku został opublikowany prospekt emisyjny podstawowy Programu Emisji Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Pekao Banku Hipotecznego S.A. W ramach Programu Pekao Bank Hipoteczny S.A. może emitować listy zastawne denominowane w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich. Szczegóły emisji określone są w Prospekcie Emisyjnym oraz w Ostatecznych Warunkach dotyczących listów zastawnych poszczególnych serii.

Oferującym jest Dom Maklerski Pekao.
Organizatorem i Subemitentem Usługowym Programu emisji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Terminy i miejsca przyjmowania zapisów na listy zastawne są ustalane odrębnie dla każdej serii i podawane do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach danej serii listów zastawnych.

Podstawowe informacje o Ofercie:

  • Listy zastawne mogą być emitowane w Ofercie przeprowadzonej w Trybie Subemisji Usługowej lub w Trybie Zwykłym w zależności od tego, który tryb został wskazany w Ostatecznych Warunkach dotyczących danej serii listów zastawnych.
  • Poszczególne serie listów zastawnych oferowane w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej (po ich nabyciu przez Subemitenta Usługowego) lub w Ofercie w Trybie Zwykłym mogą być kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Detalicznych albo wyłącznie do jednej z tych grup inwestorów.
  • W przypadku Oferty skierowanej do Inwestorów Instytucjonalnych listy zastawne mogą być nabywane przez inwestorów zaproszonych do budowy księgi popytu lub złożenia zapisu na listy zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie emisyjnym i Ostatecznych Warunkach danej serii. Liczba listów zastawnych, na jaką zaproszony inwestor jest uprawniony złożyć zapis, powinna być równa liczbie listów zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu.
  • Cena emisyjna (i odpowiednio, marża lub stopa procentowa) poszczególnych serii listów zastawnych będą każdorazowo ustalane i podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii listów zastawnych w odpowiednich Ostatecznych Warunkach.
  • Wartość nominalna jednego listu zastawnego oraz liczba listów zastawnych oferowanych w ramach danej serii jest podawana w Ostatecznych Warunkach danej serii listów zastawnych.