Prospekt 2021 r.

Istotne informacje

Ważne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „Akceptuję” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej hipotecznych i publicznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) Pekao Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Bank programu emisji Listów Zastawnych ("Program") oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt sporządzony w związku z Programem i Dopuszczeniem, został zatwierdzony w dniu 12 lutego 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (''Rozporządzenie Prospektowe''). Listy Zastawne będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej Serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną zawarte w Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych. Niniejszy Prospekt wygasa najpóźniej z dniem 12 lutego 2022 roku zgodnie z postanowieniem art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie wymaganym przez Rozporządzenie Prospektowe będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku (www.pekaobh.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Agenta Oferującego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Listów Zastawnych zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach danej Serii Listów Zastawnych i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami danej Serii Listów Zastawnych dotyczącymi odpowiednich emisji Listów Zastawnych oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Oferty publiczne będą przeprowadzane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Bank, ani żaden inny podmiot działający w jego imieniu lub na jego rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Banku objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują lub działają na rachunek takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są przeznaczone dla podmiotów amerykańskich ani osób zamieszkałych lub podmiotów mających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Osoby uzyskujące dostęp do zamieszczonych materiałów niniejszym oświadczają, że nie są Podmiotem Amerykańskim i nie mają na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej siedziby ani miejsca zamieszkania lub nie działają na rzecz takich osób (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przepraszamy, ale przepisy prawa nie pozwalają nam na udostępnienie informacji zamieszczonych na następnej stronie internetowej.

Prospekt 2021 r.

Program Emisji Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W dniu 15 lutego 2021 roku został opublikowany prospekt podstawowy Programu Emisji Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Pekao Banku Hipotecznego S.A. W ramach Programu Pekao Bank Hipoteczny S.A. może emitować listy zastawne denominowane w złotych polskich lub euro. Szczegóły emisji określone są w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach dotyczących listów zastawnych poszczególnych serii.

Agentem oferującym jest Biuro Maklerskie Pekao.
Organizatorem, Agentem Kalkulacyjnym i Gwarantem Emisji Programu emisji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Terminy i miejsca przyjmowania zapisów na listy zastawne są ustalane odrębnie dla każdej serii i podawane do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii listów zastawnych:

Podstawowe informacje o Ofercie:

  • Listy zastawne emitowane w ramach Programu Emisji będą oferowane w drodze Oferty Publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego.
  • Poszczególne serie listów zastawnych mogą być kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Detalicznych albo wyłącznie do jednej z tych grup Inwestorów.
  • Ostateczne Warunki wskazują, czy w związku z emisją danej serii listów zastawnych Emitent zawarł z Gwarantem Emisji umowę o gwarantowanie emisji w rozumieniu art. 14a Ustawy o Ofercie Publicznej.
  • W przypadku emisji skierowanej do Inwestorów Instytucjonalnych listy zastawne mogą być nabywane przez inwestorów zaproszonych do budowy księgi popytu lub złożenia zapisu na listy zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach danej serii. Liczba listów zastawnych, na jaką zaproszony inwestor jest uprawniony złożyć zapis, powinna być równa liczbie listów zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu.
  • Cena emisyjna (i odpowiednio, marża lub stopa procentowa) poszczególnych serii listów zastawnych będą każdorazowo ustalane i podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii listów zastawnych w odpowiednich Ostatecznych Warunkach.
  • Wartość nominalna jednego listu zastawnego oraz liczba listów zastawnych oferowanych w ramach danej serii jest podawana w Ostatecznych Warunkach danej serii listów zastawnych.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję