Komunikaty Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao AKTUALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” lub „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: CDM Pekao) ”

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
25/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-04-19 Pobierz
24/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparte o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (nazwa Emitenta: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-04-16 Pobierz
23/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Vercom S.A. 2021-04-14 Pobierz
22/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane 5-letnie ze 100% ochroną kapitału w PLN oparte o koszyk spółek: Bayer AG i Gilead Sciences Inc. (HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-04-13 Pobierz
20/BM/ZFI/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao S.A., w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 2021-03-23 Pobierz
17/BM/ZOG/2021* w sprawie podania kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 2021-03-09 Pobierz
14/BM/ZOG/2021* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 2021-02-23 Pobierz
5/BM/ZWS/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych – edycja 2021” dla pracowników Banku Pekao S.A. 2021-02-02 Pobierz
2/BM/BAI/2021* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2021-01-12 Pobierz
101/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 2020-12-30 Pobierz
98/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A. 2020-12-23 Pobierz
95/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane​ 2020-11-09 Pobierz
59/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do serwisu analitycznego 2020-11-07 Pobierz
58/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego 2020-11-07 Pobierz
82/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 2020-10-08 Pobierz
42/BM/ZOG/2020 w sprawie określenia miejsc wykonywania zleceń zgodnie z Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao 2020-09-21 Pobierz
72/BM/ZOG/2020* w sprawie przekazywania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r ustanawiającym minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy 2020-09-10 Pobierz
71/BM/ZWS/2020* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 2020-09-07 Pobierz
70/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 2020-09-07 Pobierz
68/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie w TeleCDM 2020-09-01 Pobierz
47/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego realizujących transakcje na certyfikatach strukturyzowanych RCB oznaczonych kodem ISIN AT0000A2GJU2 i AT0000A2GJV0 2020-06-18 Pobierz
37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 2020-04-30

Pobierz plik

Pobierz załącznik

35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 2020-04-28 Pobierz plik
31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 2020-04-09 Pobierz plik
27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 2020-03-25 Pobierz plik
23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 2020-03-13 Pobierz plik
18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 2020-03-05 Pobierz plik
4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 2020-01-15 Pobierz plik
142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 2019-12-30 Pobierz plik
138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 2019-12-30 Pobierz plik
137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 2019-12-20 Pobierz plik
135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 2019-12-20 Pobierz plik
132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 2019-12-20 Pobierz plik
131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 2019-12-20 Pobierz plik
130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz plik
129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 2019-12-20 Pobierz plik
128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 2019-12-20 Pobierz plik
127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz plik
126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 2019-12-20 Pobierz plik
125/BM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 2019-12-20 Pobierz plik
124/BM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 2019-12-20 Pobierz plik
123/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 2019-12-20 Pobierz plik
121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 2019-12-20 Pobierz plik
120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 2019-12-20 Pobierz plik
119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 2019-12-20 Pobierz plik
118/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 2019-12-20 Pobierz plik
116/BM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 2019-12-20 Pobierz plik
115/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Biuro Maklerskie Pekao 2019-12-20 Pobierz plik
114/BM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 2019-12-20 Pobierz plik
113/BM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 2019-12-20 Pobierz plik
112/BM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 2019-12-20 Pobierz plik
111/BM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 2019-12-20 Pobierz plik
110/BM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 2019-12-20 Pobierz plik
109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 2019-12-20 Pobierz plik
108/BM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 2019-12-20 Pobierz plik
107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 2019-12-20 Pobierz plik
106/BM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 2019-12-20 Pobierz plik
105/BM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz plik
103/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 2019-12-20 Pobierz plik
100/BM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz plik
99/BM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz plik
96/BM/ZWS/2019*

w sprawie obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) poza PUM

  • załącznik - wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskicj przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) os. fizyczne
  • załącznik - wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskicj przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) os. prawne
2019-12-20 Pobierz plik
94/BM/ZWS/2019* w sprawie zasad udostępniania Klientom Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 2019-12-20 Pobierz plik
93/BM/ZK/2019* w sprawie w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 2019-12-20 Pobierz plik
89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019 Pobierz plik
26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018 30-08-2019 Pobierz plik
25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 30-08-2019 Pobierz plik

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję