Władze Biura Maklerskiego Pekao

Władze Biura Maklerskiego Pekao

MARCIN WLAZŁO

Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao


Marcin Wlazło jest menedżerem z 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowych korporacjach zarządzających aktywami: Commercial Union PTE (obecnie Aviva PTE), Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., ING Investment Management (Polska) S.A. (obecnie NN IP TFI S.A) odpowiadając za zarządzanie portfelami dłużnymi klientów zewnętrznych. 

W latach 2011-2020 sprawował funkcje kierownicze i zarządcze w podmiotach Grupy PZU. Od 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU TFI S.A. oraz PZU PTE S.A. Następnie w Banku Gospodarstwa Krajowego był Dyrektorem Departamentu Inwestycji nadzorującego krajowe i zagraniczne  inwestycje kapitałowe m.in. Fundusz Trójmorza, fundusze infrastrukturalne Margueritte I i II, Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 

Marcin Wlazło ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów. Podczas swojej kariery zawodowej, m.in. wdrażał systemy informatyczne dedykowane do obsługi procesów inwestycyjnych, odpowiadał za uruchomienie spółki powołanej do zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi nadzorując tworzenie biznesplanu projektu, strategii i polityki inwestycyjnej oraz przeprowadzając projekt przez wszystkie szczeble decyzyjne w Banku i Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pracując w PZU TFI współtworzył strategię spółki obejmującą nowe kanały sprzedaży, zmiany organizacyjne, zmiany w ofercie produktowej. W tym czasie uruchomiona została pierwsza w Polsce platforma internetowa z niskokosztowymi funduszami indeksowymi inPZU replikującymi zachowanie indeksów dłużnych i akcyjnych. 

Tworzył zespoły zarządzania aktywami, w tym zespół zarzadzania metodami ilościowymi dedykowany do funduszy i portfeli pasywnych, kontroli ryzyka, sprzedaży, middle office i obsługi prawnej, zarówno zmieniając strukturę organizacyjną, jak i przeprowadzając rekrutacje na kluczowe stanowiska.

W swojej karierze zarządzał zespołami z obszarów inwestycji publicznych i prywatnych, sprzedaży produktów inwestycyjnych, finansów, wyceny i rozliczeń, operacji, prawnego i compliance. Przewodniczył i uczestniczył w pracach komitetów inwestycyjnych TFI, PTE czy BGK. Z racji zajmowanych stanowisk wielokrotnie był odpowiedzialny za relacje z klientem wewnętrznym i zewnętrznym m.in. reprezentując pracodawcę podczas konferencji branżowych.

Marcin Wlazło ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Studiował również na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie swojej kariery ukończył szereg krajowych i zagranicznych kursów branżowych m.in. Goldman Sachs Derivative University, Letnią Szkołę Nauk Aktuarialnych i inne z obszaru szeroko pojętych rynków finansowych.

Od 17 stycznia 2023 roku powołany w skład Członków Rady Domów Maklerskich.

PAWEŁ GŁADYSZ

Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru.


Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także program menedżerski Management 2011 (ICAN Institute i Harvard Business Publishing) oraz studia w programie Executive MBA zakończone uzyskaniem tytułu MBA (GFKM, UG i Rotterdam School of Management - Erasmus University). Posiada stopień naukowy doktora nauk społecznych, jest radcą prawnym oraz niewykonującym zawodu adwokatem. 

Od 1994 r. związany z Pekao S.A. Pracę rozpoczął w CDM, zajmując kolejno stanowiska referenta, inspektora, specjalisty i kierownika Zespołu Nadzoru. Od 1997 r do września 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu/Biura Zgodności i Kontroli. Obecnie jest Dyrektorem ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem oraz pełni funkcję Z-cy Dyrektora BM Pekao; od 1997 r. pełni także funkcję Inspektora Nadzoru.

Arbiter Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędzia Sądu Polubownego przy KDPW. Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich m.in. jako Arbiter i Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki. W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021; Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w latach 2006-2010.

 

PIOTR CWYNAR

Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych


Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, University of Abertay Dundee w zakresie Business Studies with Economics w Wielkiej Brytanii oraz uzyskał tytuł Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Do Banku Pekao S.A. dołączył w 2010 roku w ramach programu menadżerskiego Unichallenge. Doświadczenie w kluczowych obszarach Biura Maklerskiego budował realizując projekty o charakterze kross-funkcjonalnym na poziomie podmiotów brokerskich w grupie Pekao, w tym projektu integracji działalności maklerskiej.

Jako Dyrektor Biura Transakcji Maklerskich od 2019 roku rozwija działalność w obszarze współpracy z Klientami Instytucjonalnymi. We wrześniu 2020 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Klientów Instytucjonalnych, Operacji i Rozliczeń.

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych.

 

MARIUSZ KIEŁCZYKOWSKI

Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych


Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskał tytuł Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z sukcesami uczestniczył również w szeregu polskich i zagranicznych szkoleń w ramach Grupy Unicredit z zakresu ryzyka operacyjnego i kredytowego, rynków kapitałowych, zabezpieczania transakcji oraz dodatkowo ukończył kurs Rachunkowość finansowa i zarządcza organizowany przez Francuski Instytut Gospodarki Polska.

Od 2007 roku związany zawodowo z Grupą Pekao. Do roku 2016 pełnił różne funkcje kierownicze i menadżerskie w Pionie Bankowości Detalicznej, będąc odpowiedzialnym za główne segmenty biznesowe: MASS, Premium, SME.

W roku 2016 rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao na stanowisku Dyrektora Regionu. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, będąc odpowiedzialnym za podniesienie efektywności sieci sprzedaży w Polsce, jej optymalizację kosztową oraz realizację celów budżetowych i strategicznych w spółce CDM Pekao. Aktywnie uczestniczył w projekcie połączenia podmiotów maklerskich w Grupie Pekao, a następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Dystrybucji Usług Maklerskich w Pionie Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao, nadzorując biznesowo i operacyjnie sieć sprzedaży pełnozakresowych PUM.

Posiada kompetencje do zarządzania dużymi zespołami o rozproszonej strukturze oraz relacjami z klientami.

Od 2016 roku współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (rynek polski i zagraniczny) w ramach kompleksowej oferty Biura Maklerskiego Pekao.

Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich m.in. jako członek Komisji Etyki.

W styczniu 2021 został powołany w skład Zarządu Pekao Investment Management S.A., obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu.

JACEK TOMASIK

Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty


W latach 2003-2009 sprawował funkcje kierownicze w Kredyt Banku, w którym kierował Departamentem Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, a następnie Centrum Bankowości Korporacyjnej w Warszawie. Kolejno w latach 2009-2016 kierował pracami Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w TUiR WARTA SA, a później w PKO Leasing był odpowiedzialny za rozwój segmentu klientów korporacyjnych.

Pracując w PTE PZU w latach 2017-2022 jako Wiceprezes Zarządu współtworzył strategię Towarzystwa obejmującą wdrożenie omnikanałowego modelu sprzedaży, zmiany organizacyjne oraz zmiany w ofercie produktowej. 

Jacek ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także podyplomowe studia z zakresu Lean Management na tej samej uczelni. Uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem szkoleń prowadzonych przez Kaizen Institute Polska zakończonych uzyskaniem tytułu Kaizen Coacha.

Jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty jest odpowiedzialny za rozwój oferty produktów i usług inwestycyjnych kierowanych do klientów Banku. Nadzoruje i wprowadza kluczowe z perspektywy Biura Maklerskiego projekty, takie jak wdrożenie Doradztwa Inwestycyjnego, usługi Zarządzania Portfelami Klientów Biura, a także wdrożenie IKE i IKZE opartego o produkty rynku kapitałowego.