Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 2.185.065 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, wyemitowanych przez Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLDRZPL00032. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: DROZAPOL-PROFIL S.A.
PLDRZPL00032
Cena Wezwania: 4,10 zł (cztery złote i 10/100) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 29 lutego 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 1 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 15 kwietnia 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 18 kwietnia 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Trigon Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: