Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki WOJAS S.A.

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu, Polska,  które nie znajdują się w posiadaniu Wzywającego, tj. 1.767.666 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLWOJAS00014. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. .

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: WOJAS S.A.
PLWOJAS00014
Cena Wezwania: 8,20 złotych (słownie: osiem złotych i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 7 lutego 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 12 lutego 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 13 marca 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 18 marca 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 marca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: