Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 273.066 akcji wyemitowanych przez Ovostar Union Public Company Limited, spółkę prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 1, Lampousas street, 1095, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek (Registrar of Companies) pod numerem ΗΕ 391687, stanowiących 4,55% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 4,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będących przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: NL0009805613.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: Ovostar Union Public Company Limited
NL0009805613
Cena Wezwania: 70,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 22 maja 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 23 maja 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 24 czerwca 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 27 czerwca 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 2 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: IPOPEMA Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: