Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na 1.290.826 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Skarbiec Holding S.A. z siedzibą we Warszawie, (adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222 („Spółka”), dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLSKRBH00014, wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia jej posiadacza do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

Spółka, kod ISIN

SKARBIEC HOLDING S.A.

PLSKRBH00014

Cena Wezwania

20,35 zł (dwadzieścia złotych i 35/100) za jedną Akcję

Data ogłoszenia Wezwania 30 sierpnia 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 19 września 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 3 października 2023 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW 6 października 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji 10 października 2023 r.
Podmiot pośredniczący w Wezwaniu Q Securities S.A.