Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OEX 24 S.A.

Przedmiotem niniejszego wezwania jest 489.514 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLTELL000023.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: OEX S.A.
PLTELL000023
Cena Wezwania: 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 6 czerwca 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 10 czerwca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 9 lipca 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 12 lipca 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 16 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: