Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki HM INWEST S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 88.057 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, wyemitowanych przez spółkę HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna pod kodem ISIN: PLHMINW00016, z których każda uprawnia do 1 (słownie: jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: HM INWEST S.A.
PLHMINW00016
Cena Wezwania: 48,50 PLN (czterdzieści osiem złotych 50/100) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 24 kwietnia 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 25 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 27 maja 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 31 maja 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 4 czerwca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Trigon Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: