Wezwanie

Wezwanie

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki BRAND 24 S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 944.616 akcji wyemitowanych przez spółkę Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj. 944.616 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBRN2400013, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 42,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: BRAND 24 S.A.
PLBRN2400013
Cena Wezwania: 45,50 złotych (słownie: czterdzieści pięć złotych 50/100) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Wezwania: 28 maja 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 31 maja 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 1lipca 2024 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 4 lipca 2024 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 9 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wezwania: