Nowość

Nowość

Certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato serii B w ofercie do 29 października 2021 r.

Od 7 do 29 października 2021 r. Biuro Maklerskie Pekao będzie przyjmowało zapisy w ofercie publicznej na certyfikaty inwestycyjne PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato serii B.

Zapis można złożyć za pośrednictwem:

  • Punktów Usług Maklerskich
  • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
    800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
    22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
  • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
    w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.


SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY >>

Niniejszy materiał stanowi reklamę oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ Legato i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Legato („Fundusz”), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej są Prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych serii od A do J, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 roku, opublikowany w dniu 15 lipca 2021 roku (Prospekt) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Dokumenty te oraz sporządzony dokument zawierający kluczowe informacje (KID), są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pzu.pl/pzu-fiz-legato oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao (BM): www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty inwestycyjne potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia umorzenia Certyfikatów Uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla certyfikatów inwestycyjnych. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne. Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Niniejsza oferta jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej Umowy świadczenia usług maklerskich przez BM. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk, opłat i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję