Nowość

Nowość

Preferencyjne stawki opłat i prowizji dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao do 30. roku życia.

Z Biurem Maklerskim Pekao możesz korzystać z wielu możliwości i rozwiązań inwestycyjnych.

Dzięki nim jesteśmy w stanie odpowiedzieć zarówno na potrzeby doświadczonych i wymagających inwestorów, jak i tych którzy zaczynają przygodę z inwestowaniem. Teraz inwestowanie na polskim rynku możliwe jest na ATRAKCYJNYCH WARUNKACH.

Od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla czynności wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe dostępne w systemach obrotu działających w Polsce”) pkt 1 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao i w cz. V („Obsługa rachunku inwestycyjnego (rachunku)”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao.

 • Obniżone stawki wynoszą 0,2%, min. 5,90 PLN i obejmują transakcje z tytułu wykonywania zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych, ETP i produktów strukturyzowanych.
 • Opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego dla osoby fizycznej zostaje obniżona do 0 zł.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao 11/BM/ZWS/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

DLACZEGO WARTO

 • Szerokie możliwości dywersyfikacji portfela
  Szerokie spektrum rozwiązań i produktów dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań względem ryzyka i czasu inwestycji.
 • Łatwy i szybki dostęp do oferty
  Obsługa za pośrednictwem bankowości elektronicznej: serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay, placówek maklerskich (Punktów Usług Maklerskich / Punktów Obsługi Klientów)oraz Infolinii Biura Maklerskiego Pekao
 • Horyzont inwestycyjny
  Jako młody inwestor w swoich inwestycjach możesz rozważyć dłuższy horyzont czasowy, który daje szansę na osiągnięcie korzystniejszych wyników inwestycyjnych w przyszłości
 • Wiedza i doświadczenie
  Jesteśmy na rynku kapitałowym od blisko 30 lat, zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt milionów transakcji

A MOŻE INTERESUJE CIĘ INWESTOWANIE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH?

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 103/BM/ZWS/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Więcej informacji dotyczących dostępnych rynków zagranicznych.

JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ ONLINE

Serwis internetowy Pekao24 i aplikacja PeoPay

 1. W zakładce INWESTYCJE kliknij w przycisk Złóż zlecenie giełdowe.
 2. Kliknij w ikonę katalogu instrumentów.
 3. Zaznacz TYP INSTRUMENTU, który Cię interesuje np. Akcje i PDA.
 4. Na liście wpisz nazwę instrumentu finansowego, który Cię interesuje.
 5. Przejdź do formatki zlecenia (Przejdź do zlecenia) i uzupełnij wymagane pola.

 

 

Niniejszy materiał został sporządzony w celu reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Świadczenie przez Biuro Maklerskie Pekao usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, realizowane jest na podstawie jednej „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao”, co stanowi sprzedaż krzyżową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji Informacje prawne.

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.