Dla klientów inwestujących w fundusze inwestycyjne w Pekao24 i PeoPay (zakładka: Inwestycje)

Dla klientów inwestujących w fundusze inwestycyjne w Pekao24 i PeoPay (zakładka: Inwestycje)

Zainwestuj w fundusze przez internet bez opłaty manipulacyjnej

Od 1 do 31 maja 2024 r. możesz inwestować z obniżoną o 100% opłatą manipulacyjną przy nabyciu / konwersji / zamianie funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez:

a) Pekao TFI S.A.,
b) TFI PZU S.A.,
c) TFI Allianz Polska S.A.,
d) Generali Investments TFI S.A.,
e) Goldman Sachs TFI S.A.,
f) Investors TFI S.A.,
g) Quercus TFI S.A.,
h) Franklin Templeton Investment Funds,
i) Schroder Investment Management Europe

dostępnych online w Pekao24 i PeoPay po wprowadzeniu kodu: P-BIURO100

Polskie fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie >

Zagraniczne fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie > 


Jak skorzystać z promocji?

Zaloguj się do serwisu Pekao24 lub PeoPay (zakładka: Inwestycje) i wprowadź kod promocyjny P-BIURO100 w trakcie składania zlecenia funduszowego nabycia / nabycia dodatkowego / konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa w serwisie Pekao24 lub PeoPay (zakładka: Inwestycje).

Instrukcja dla klienta – zasady stosowania kodów promocyjnych >

Zniżka w opłacie manipulacyjnej zostanie zastosowana pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Komunikacie Dyrektora BM


Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń na naszą infolinię czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 pod numere telefonu 22 591 22 00 (opłata wg taryfy operatora).


Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w BM Pekao

Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłatach zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Dokumentach zawierających kluczowe informacje, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Dokumenty te są dostępne w placówkach maklerskich oraz na stronie https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne.html. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa wymaga zawarcia z BM Pekao dodatkowej umowy dotyczącej Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa (tzw. Aneks na fundusze).

Świadczenie przez BM Pekao usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymaga zawarcia „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao” co stanowi sprzedaż krzyżową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao, znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

BM Pekao świadczy usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, konwersji lub zbycia tytułów uczestnictwa po podpisaniu aneksu dotyczącego tej usługi.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.