Dla klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa - TFI

Dla klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa - TFI

Klientom korzystających w BM wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (tzw. klientów „funduszowych), posiadających podpisany do rachunku inwestycyjnego tzw. Aneks na fundusze - oferujemy bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego w roku 2024.

Polskie fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie >

Zagraniczne fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie >


Warunkiem zwolnienia z opłaty jest:

  • zgłoszenie przez klienta w pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich lub Punkcie Obsługi Klientów chęci skorzystania z oferty, 
  • brak realizacji, w ramach obsługi tego rachunku w BM, innych dyspozycji lub zleceń, których przedmiotem będą inne instrumenty finansowe niż jednostki uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, chyba, że zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku, będzie wynikać z warunków odrębnej oferty obowiązującej w BM.


Jeżeli zgłoszenie nastąpi po pobraniu przez BM opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za dany rok, wówczas opłata ta nie będzie zwracana.

Komunikat nr 111/BM/ZWS/2022 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (oferta).


Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń na naszą infolinię czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 pod numer telefonu 22 591 22 00 (opłata wg taryfy operatora).


Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w BM Pekao

Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiążę się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych, obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłatach zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Dokumenty te są dostępne w placówkach maklerskich oraz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Żaden Fundusz/Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa wymaga zawarcia z BM Pekao dodatkowej umowy dotyczącej Świadczenia Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa (tzw. Aneks na fundusze).

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.