Dla klientów składających dyspozycje na rynkach zagranicznych w EUR i USD

Dla klientów składających dyspozycje na rynkach zagranicznych w EUR i USD

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla dyspozycji w walutach EUR i USD wskazanych w cz. II („Zagraniczne Instrumenty finansowe”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao składanych za pośrednictwem serwisu Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao oraz PeoPay

Obniżone stawki wynoszą:

  • dla zleceń w EUR – 0,25%, min. 10 EUR,
  • dla zleceń w USD – 0,25%, min. 8 USD,

oraz obejmują transakcje z tytułu wykonywania zleceń (z wyłączeniem transakcji na rynku w Grecji) dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych i ETP, MLP, Royalty Trust.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 107/BM/ZWS/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

Więcej informacji dotyczących rynków zagranicznych znajdziesz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w dziale Aktywne inwestowanie > Rynki zagraniczne

Broszura dla Klienta - Inwestuj w światowe spółki technologiczne, motoryzacyjne i finansowe na rynkach 20 krajów

 

Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 

Świadczenie przez Biuro Maklerskie Pekao usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych wymaga zawarcia „Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao” co stanowi sprzedaż krzyżową, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta, innymi niż w przypadku, gdyby usługi wskazane powyżej były świadczone odrębnie, jednak poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży krzyżowej różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. stanowi sumę ryzyk wynikającą z poszczególnych usług świadczonych łącznie. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług, klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami lub opłatami, innymi niż w przypadku, gdyby te usługi były świadczone przez bank odrębnie.
 
Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym. 

Biuro Maklerskie Pekao umożliwia Klientowi składanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych po zawarciu ww. umowy oraz aktywowaniu usług.

UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji – Informacje prawne (na stronie głównej Biura Maklerskiego Pekao, u dołu strony).

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. 

Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.