Rynek polski

Rynek polski

Rynek polski

Rynek polski

Dostęp do instrumentów finansowych notowanych na GPW, New Connect i BondSpot. Inwestując za naszym pośrednictwem na polskim rynku kapitałowym, masz możliwość skorzystania z szerokiej oferty produktów i usług inwestycyjnych.

Instrumenty rynku kasowego

Akcje

Obligacje

Prawa poboru i Prawa do akcji

Tytuły uczestnictwa w funduszach ETF

Certyfikaty inwestycyjne

Instrumenty rynku terminowego

Kontrakty terminowe

Opcje

Produkty strukturyzowane

Jednostki indeksowe

Warranty