Rockbridge TFI S.A. – dawniej Nationale-Nederlanden TFI S.A. – (dawniej MetLife TFI S.A.)

Rockbridge TFI S.A. – dawniej Nationale-Nederlanden TFI S.A. – (dawniej MetLife TFI S.A.)

Ważna informacja

30.06.2023 r. nastąpi zakończenie współpracy z Rockbridge TFI S.A. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy.

Historia

Towarzystwo rozpoczęło działalność w 2004 roku jako AIG TFI S.A. W sierpniu 2009 r. zmieniło nazwę na Amplico TFI S.A. W związku z włączeniem spółki do grupy MetLife od 15 maja 2014 r. funkcjonowało pod nazwą MetLife TFI S.A.
Z dniem 1 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem spółki do Grupy NN dokonano rebrandingu MetLife TFI S.A. na Nationale-Nederlanden TFI S.A.

21 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie spółki Nationale-Nederlanden TFI S.A. z Rockbridge TFI S.A. W konsekwencji fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Nationale-Nederlanden TFI od dnia 21 grudnia 2022 r. zarządzane są przez Rockbridge TFI.

Tabela prezentującą zmiany nazwy TFI, Funduszy i Subfunduszy z MetLife  na Nationale-Nederlanden, a następnie na Rockbridge - po rebrandingu od dnia 2.01.2023 r.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. - sprawdź szczegóły naszej oferty:

Tabela opłat Rockbridge Neo FIO
Tabela opłat Rockbridge Neo SFIO

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

 

Dodatkowe linki

WIĘCEJ o Rockbridge TFI S.A.

 

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Dokumentach zawierających kluczowe informacje, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Dokumentów zawierających kluczowe informacje, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.