CRS

Inne regulacje

CRS (Common Reporting Standard)

CRS – jest to wypracowany przez OECD standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, którego celem jest przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Zakłada on identyfikację przez instytucje finansowe informacji o rachunkach prowadzonych dla nierezydentów oraz przekazywanie tych informacji krajowym administracjom podatkowym celem dalszej wymiany z innymi państwami uczestniczącymi w automatycznej wymianie informacji. W Polsce podstawą prawną umożliwiającą automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami, w oparciu o procedury CRS, jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”), stanowiąca równocześnie implementację dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Biuro Maklerskie Pekao („BM Pekao”) będące wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. („Bank”) informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy CRS, Bank, jako raportująca instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS.

Zgodnie z Ustawą CRS, instytucje finansowe mają obowiązek pozyskiwania od Klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS”). Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obowiązek złożenia oświadczenia może dotyczyć:

 1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017 r. otwierają rachunek inwestycyjny w BM Pekao. 
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór oświadczenia CRS powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku inwestycyjnego, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi BM Pekao otwarcie rachunku;
 2. Klientów, którzy posiadali rachunek inwestycyjny w BM Pekao 31 grudnia 2015 r. 
  W stosunku do tych Klientów na BM Pekao ciąży obowiązek przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych na podstawie posiadanych lub publicznie dostępnych informacji i dokumentów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji BM Pekao zidentyfikuje występowanie określonych w Ustawie CRS przesłanek kwalifikujących Klienta jako rezydenta do celów podatkowych państwa uczestniczącego*/trzeciego** BM Pekao zwróci się korespondencyjnie do tych Klientów z żądaniem złożenia oświadczenia CRS.
 3. Klientów, którzy otworzyli rachunek inwestycyjny w BM Pekao między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. W stosunku do tych Klientów na BM Pekao ciąży obowiązek pozyskania oświadczenia CRS na dzień otwarcia rachunku. Powyższy obowiązek nakłada na BM Pekao ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W szczególności, na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy CRS, Klient ma obowiązek, na żądanie BM Pekao, składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie Ustawy CRS.

Ponadto BM Pekao jest zobowiązane do potwierdzenia wiarygodności oświadczenia o rezydencji podatkowej, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, BM Pekao może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień lub dokumentów. Brak reakcji ze strony posiadacza rachunku będzie skutkował obowiązkiem traktowania przez Bank rachunku jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy CRS, będzie przez Bank realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez BM Pekao, jeśli:

 1. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest osobą raportowaną***;
 2. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym NFE (ang. Passive NFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą raportowaną,
 3. Klient odmówi lub nie złoży oświadczenia, dokumentów lub wyjaśnień, o które BM Pekao zwróciło się do Klienta.

* Państwo uczestniczące – inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska zawarły porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych. 

** Państwo trzecie – inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.

*** Przez osobę raportowaną rozumie się osobę z państwa uczestniczącego* oraz osobę z państwa trzeciego** inną niż:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
 2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
 3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
 4. instytucja finansowa.

Ryzyko inwestycyjne

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję