CRS

Inne regulacje

CRS (Common Reporting Standard)

CRS – jest to wypracowany przez OECD standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, którego celem jest przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Zakłada on identyfikację przez instytucje finansowe informacji o rachunkach prowadzonych dla nierezydentów oraz przekazywanie tych informacji krajowym administracjom podatkowym celem dalszej wymiany z innymi państwami uczestniczącymi w automatycznej wymianie informacji. W Polsce podstawą prawną umożliwiającą automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami, w oparciu o procedury CRS, jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”), stanowiąca równocześnie implementację dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Biuro Maklerskie Pekao („BM Pekao”) będące wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. („Bank”) informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy CRS, Bank, jako raportująca instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS.

Zgodnie z Ustawą CRS, instytucje finansowe mają obowiązek pozyskiwania od Klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS”). Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obowiązek złożenia oświadczenia może dotyczyć:

 1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017 r. otwierają rachunek finansowy w BM Pekao. 
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór oświadczenia CRS powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi BM Pekao otwarcie rachunku;
 2. Klientów, którzy posiadali rachunek finansowy w BM Pekao 31 grudnia 2015 r. 
  W stosunku do tych Klientów na BM Pekao ciąży obowiązek przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych na podstawie posiadanych lub publicznie dostępnych informacji i dokumentów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji BM Pekao zidentyfikuje występowanie określonych w Ustawie CRS przesłanek kwalifikujących Klienta jako rezydenta do celów podatkowych państwa uczestniczącego*/trzeciego** BM Pekao zwróci się korespondencyjnie do tych Klientów z żądaniem złożenia oświadczenia CRS.
 3. Klientów, którzy otworzyli rachunek finansowy w BM Pekao między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. W stosunku do tych Klientów na BM Pekao ciąży obowiązek pozyskania oświadczenia CRS na dzień otwarcia rachunku. Powyższy obowiązek nakłada na BM Pekao ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W szczególności, na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy CRS, Klient ma obowiązek, na żądanie BM Pekao, składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie Ustawy CRS.

Ponadto BM Pekao jest zobowiązane do potwierdzenia wiarygodności oświadczenia o rezydencji podatkowej, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, BM Pekao może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień lub dokumentów. Brak reakcji ze strony posiadacza rachunku będzie skutkował obowiązkiem traktowania przez Bank rachunku jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy CRS, będzie przez Bank realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez BM Pekao, jeśli:

 1. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest osobą raportowaną***;
 2. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym NFE (ang. Passive NFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą raportowaną,
 3. Klient odmówi lub nie złoży oświadczenia, dokumentów lub wyjaśnień, o które BM Pekao zwróciło się do Klienta.

* Państwo uczestniczące – inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska zawarły porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych. 

** Państwo trzecie – inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.

*** Przez osobę raportowaną rozumie się osobę z państwa uczestniczącego* oraz osobę z państwa trzeciego** inną niż:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
 2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
 3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
 4. instytucja finansowa.

 

Prosimy pamiętać, że BM Pekao nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi klient powinien skontaktować się z doradcą podatkowym.