FATCA

Inne regulacje

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), której celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego. FATCA nakłada na zagraniczne instytucje, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące m.in. rachunków prowadzonych przez te instytucje na rzecz obywateli USA lub rezydentów amerykańskich.
Polska zobowiązała się do realizacji względem USA wynikających z FATCA obowiązków w drodze umowy międzynarodowej zawartej z USA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r. Zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z tej Umowy zostały uregulowane w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.


WAŻNE INFORMACJE

Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao) będące wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. (Bank) informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank, jako polska raportująca instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy FATCA.

W szczególności, na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy FATCA, w związku z zamiarem otwarcia przez nowego Klienta rachunku inwestycyjnego, BM Pekao jest zobowiązane do odebrania:

 1. od osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej (oświadczenie FATCA).
  Rezydentem amerykańskim jest osoba fizyczna spełniająca jeden z warunków wymienionych poniżej:
  1. uzyskała prawa stałego pobytu w USA (tzw. zielona karta),
  2. spełnia test długości pobytu w USA, to znaczy: 
   1. przebywanie w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku i, jednocześnie
   2. liczba dni, w których dana osoba przebywała na terenie USA w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni; ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, mnożnik 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i mnożnik 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz,
  3. dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA (tzw. wybór pierwszego roku).
  Pojęcie rezydenta amerykańskiego powinno być interpretowane zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (ang. Internal Revenue Code),
 2. od podmiotów (osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oświadczenia pozwalającego na określenie statusu FATCA.

Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiór oświadczenia powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi BM Pekao otwarcie rachunku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy FATCA, BM Pekao było zobowiązane również wystąpić do posiadaczy rachunków otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r., z żądaniem przedstawienia stosownego oświadczenia FATCA. Jeżeli Klient nie złożył wymaganego oświadczenia FATCA do 1 grudnia 2016 r., BM Pekao było zobowiązane do blokady rachunku otwartego we wskazanym wyżej okresie
Blokada rachunku polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych1 zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym i jest utrzymywana do momentu otrzymania przez BM Pekao oświadczenia FATCA.

Ponadto BM Pekao informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązane do potwierdzenia zasadności oświadczenia na podstawie innych posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności zostanie ustalone,  że oświadczenie może być niepoprawne, BM Pekao zwróci się do posiadaczy rachunków z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odmowa ich złożenia będzie skutkowała obowiązkiem traktowania przez Bank rachunku prowadzonego przez BM Pekao jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy FATCA, będzie przez Bank realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez BM Pekao, jeśli:

 1. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest szczególną osobą amerykańską (ang. Specified U.S. Person),
 2. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym (ang. Passive NFFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą fizyczną będącą obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim,
 3. zajdzie wyżej wymieniony przypadek odmowy złożenia wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia na żądanie BM Pekao.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących FATCA lub w jakichkolwiek innych sprawach, prosimy o kontakt z Infolinią BM Pekao w dni robocze, w godz. 10.00 - 18.00 pod numerem telefonu:

 • +48 22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora).

Prosimy pamiętać, że BM Pekao nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim).

1 Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

BLOKADA FATCA

Informacja o blokadzie rachunków – brak Oświadczenia FATCA

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy FATCA1, Biuro Maklerskie Pekao (dalej „Biuro Maklerskie) będące wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A., w dniu 2 grudnia 2016 r. dokonało blokady rachunków inwestycyjnych otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r., których posiadacz/współposiadacz nie złożył wymaganego Oświadczenia FATCA do dnia 1 grudnia 2016 roku.

Czy blokada uzależniona jest od wartości rachunku inwestycyjnego?

Rachunki inwestycyjne podlegają blokadzie FATCA bez względu na ich wartość.

Na czym polega blokada rachunku?

Blokada polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym również złożenia zlecenia maklerskiego.

Jak odblokować rachunek inwestycyjny?

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Ustawy FATCA Biuro Maklerskie dokona odblokowania rachunku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganego oświadczenia od posiadacza /współposiadacza rachunku potwierdzającego lub zaprzeczającego posiadanie obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej2 (Oświadczenie FATCA).

Jak złożyć Oświadczenie FATCA w Biurze Maklerskim?

Oświadczenie FATCA można złożyć:

 • w dowolnej placówce maklerskiej Biura Maklerskiego. Wykaz placówek maklerskich dostępny jest na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie  
 • u Konsultanta Infolinii Biura Maklerskiego, o ile Klient nie jest obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim, pod numerem telefonu:
  • +48 22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
 • w serwisie internetowym Pekao24Makler w zakładce Ustawienia/Moje Dane/Dane Klienta.

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Definicja rezydenta amerykańskiego powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (ang. Internal Revenue Code), wedle którego rezydentem USA jest osoba fizyczna spełniająca jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. uzyskała prawa stałego pobytu w USA (tzw. zielona karta),
 2. spełnia test długości pobytu w USA, to znaczy:
  1. przebywanie w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku i, jednocześnie
  2. liczba dni, w których dana osoba przebywała na terenie USA w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni; ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, mnożnik 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i mnożnik 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz,
 3. dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA (tzw. wybór pierwszego roku).