ESG

Inne regulacje

ESG (Environmental, Social, and Governance)

data komunikatu: 10.03.2021, data aktualizacji: 19.10.2022

ESG to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady poruszające kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Oświadczenia na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Oświadczenie w związku z Artykułem 3: Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
 

Strategia Biura Maklerskiego Pekao wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Biuro Maklerskie Pekao (BM) opracowało strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao.

Podstawowe pojęcia:
ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji

Cel
Strategia ma na celu wprowadzenie do procesu opracowywania rekomendacji inwestycyjnej uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Podejście BM
Istnieje wiele różnych metod i podejść mających na celu wprowadzenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w proces wydawania rekomendacji inwestycyjnych, jednakże dokonując doboru odpowiedniej metody należy mieć na uwadze działanie w najlepiej pojętym interesie klienta, tak aby dostarczyć klientom usługi najpełniej odpowiadające ich potrzebom, a także nastawieniu wobec ryzyka. Pod szczególną uwagę należy poddać specyfikę doradztwa inwestycyjnego, która opiera się na analizie dostępnych na rynku rozwiązań inwestycyjnych, a następnie doborze ich do specyfiki potrzeb danego klienta. W procesie tym BM opiera się na informacjach dostarczanych przez wytwórców danych rozwiązań inwestycyjnych, które wymagają przy tym krytycznej analizy ze strony BM, i skonfrontowania z niezależnymi źródłami. Wobec czego, jakość dostarczanych informacji przez wytwórców wpływa na proces opracowywania rekomendacji inwestycyjnych.

Etapy wprowadzania ryzyk
Mając na uwadze powyższe BM postanowiło przyjąć metodę stopniowego wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do procesu wydawania rekomendacji inwestycyjnych, tak aby zapewnić klientom najwyższą jakość świadczonych usług. Strategia BM opiera się na 3 etapach:
1. Analiza informacji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju związanych z danym rozwiązaniem inwestycyjnym, a także metod zarządzania tym ryzykiem przez wytwórcę.

W ramach pierwszego etapu BM zamierza przeanalizować informacje dotyczące rozwiązań inwestycyjnych będących przedmiotem badań w procesie opracowywania rekomendacji inwestycyjnej, w tym dokonać oceny jakościowej dostępnych źródeł informacji. Z uwagi na specyfikę usługi doradztwa inwestycyjnego prawidłowa ocena informacji będzie uzależniona od jakości działań podjętych na wcześniejszym etapie, tj. na poziomie wytwórcy danego rozwiązania, a także emitentów, których instrumenty finansowe są elementem danego rozwiązania inwestycyjnego. W przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych będzie to uzależnione od metod wprowadzenia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju stosowanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a także jakości i skuteczności przyjętych rozwiązań.

2. Identyfikacja i oszacowanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Kolejnym etapem działań BM jest oszacowanie poziomu istotności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, towarzyszącemu danemu rozwiązaniu inwestycyjnemu.  Działanie to opiera się również na weryfikacji, czy na wcześniejszym etapie zostały wykonane odpowiednie i skuteczne działania w zakresie identyfikacji i oszacowania danego ryzyka. W ocenie BM kluczowym zagadnieniem na tym etapie jest prawidłowe zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk istotnych dla inwestycji.

3. Wybór metody zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem

Kolejnym etapem działania BM jest wybór metody zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. BM będzie dążyć do wyboru optymalnych rozwiązań, przy czym ich kształt będzie uzależniony od charakteru i istotności danego ryzyka, a także jego wagi w opracowywanej rekomendacji inwestycyjnej. Priorytetem BM jest dostarczane klientom rekomendacji inwestycyjnych, które odpowiadają ich potrzebom, a także nastawieniu wobec ryzyka.

BM zaznacza, że w zależności od specyfiki danego rozwiązania inwestycyjnego, a także dostępności i jakości danych, proces implementacji poszczególnych etapów może się różnić.

Oświadczenie w związku z Artykułem 4: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.
Przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Realizując obowiązek, który nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informujemy, że Biuro Maklerskie Pekao nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego. Nadrzędnym celem rekomendacji inwestycyjnej jest maksymalizacja stopy zwrotu dla klienta, w ramach jego indywidualnej sytuacji, w tym zdolności do ponoszenia strat i nastawienia do ryzyka. Zdaniem Biura Maklerskiego Pekao niekorzystne skutki czynników dla zrównoważonego rozwoju nie wpływają istotnie na potencjalną stopę zwrotu z inwestycji ponieważ dominujący wpływ na potencjalną stopę zwrotu z inwestycji ma sytuacja rynkowa i jej ocena. Natomiast na ryzyko inwestycji dominujący wpływ ma ryzyko rynkowe.