Informacje ogólne

Integracja działalności maklerskiej

Informacje ogólne

 • Co to znaczy, że nastąpiło połączenie działalności maklerskiej CDM Pekao i Domu Maklerskiego Pekao? Co oznacza włączenie CDM Pekao do Banku Pekao (fuzja prawna)?

  Włączenie CDM Pekao S.A. do Banku Pekao (fuzja prawna), oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca prowadzenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A., została przejęta przez Bank Pekao S.A. i włączona w struktury Domu Maklerskiego Pekao, jako wydzielonej jednostki organizacyjnej Banku.

  Od dnia połączenia prawnego (30.08.2019 r.) Bank Pekao stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki CDM Pekao S.A., w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Klientami przez CDM Pekao.

  Wszyscy Klienci z mocy prawa stali się Klientami Domu Maklerskiego Pekao. Zmiana ta nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych działań. Obsługa Klientów CDM będzie odbywa się tak, jak dotychczas – na podstawie dotychczasowych regulaminów i umów, w placówkach, znajdujących się w tych samych lokalizacjach oraz w tych samych systemach transakcyjnych (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), zachowane zostały adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu.

 • Jakie są podstawy prawne połączenia działalności maklerskiej w ramach Banku Pekao S.A.? W jakim trybie nastąpiło połącznie? Czym jest podział CDM Pekao?

  Integracja działalności maklerskiej wynika z podziału Spółki CDM Pekao S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wskutek którego spółka przejmująca majątek – w tym wypadku Bank Pekao S.A. - stała się następcą prawnym i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotyczące działalności maklerskiej CDM Pekao S.A., w tym wynikające z umów zawartych przez CDM Pekao SA.

  Podział spółki CDM Pekao S.A. nastąpił 30 sierpnia 2019 roku wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Czym jest integracja działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao S.A.

  Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. był jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Banku Pekao S.A. pozwoli Klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez Bank nowego systemu transakcyjnego, czy serwisów mobilnych).

 • Jakie są zmiany dla Klientów wynikające z połączenia CDM Pekao i DM Pekao (włączenia CDM do Banku Pekao)? Co się zmieniło dla Klienta w związku z fuzją prawną?

  Wraz z zaistnieniem połączenia prawnego (od 30.08.2019 r.) zmienił się podmiot świadczący usługi – jest nim Dom Maklerski Pekao, działający jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku Pekao S.A.

  Z punktu widzenie obsługi Klientów nie ma znaczących zmian. Obsługa Klientów CDM odbywa się tak jak dotychczas:

  • w placówkach znajdujących się w tych samych co obecnie lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów” formalnie zastąpiły „Punkty Usług Maklerskich”)
  • w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), dostęp przy użyciu tych samych loginów i haseł
  • zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu
  • zachowane zostają warunki oferty – umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat.

  Takie rozwiązanie obowiązywać będzie przez najbliższe miesiące. Przyszłe zmiany (zaplanowane na przyszły rok) związane będą m.in. z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego. Przygotowujemy nowoczesne rozwiązanie, które ma przede wszystkim być przyjazne dla użytkowników oraz zapewnić komfort i wygodę inwestowania. O wszystkich znaczących zmianach Klienci będą oczywiście informowani ze stosownym wyprzedzeniem. Ze względu na Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 poz. 1636 z późn. zm.) – środki pieniężne Klientów deponowane przez CDM Pekao S.A. w Banku Pekao S.A. podlegały gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz systemowi rekompensat prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

  Od momentu włączenia CDM Pekao S.A. do Domu Maklerskiego Pekao, zabezpieczeniem aktywów Klientów jest system rekompensat KDPW. Dom Maklerski Pekao, tak jak wszystkie biura maklerskie funkcjonujące jako wydzielone jednostki organizacyjne banków, jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), którego celem jest zapewnienie ochrony aktywów Klientów. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat określone są w Dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi „Zabezpieczenie interesów inwestorów. System rekompensat”

 • Jaka nazwa obowiązuje po połączeniu?

  Od momentu rejestracji fuzji prawnej (czyli od 30.08.2019 r.) połączony dom maklerski działa pod nazwą Dom Maklerski Pekao. Pomiotem, który przejął wszystkie prawa i obowiązki CDM Pekao S.A. jest Bank Pekao S.A.

 • Dlaczego nastąpiło włączenie CDM do Banku i połączenie z Domem Maklerskim Pekao? Jaki jest cel włączenia CDM Pekao do Banku?

  Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. był jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Bank Pekao S.A. pozwoli Klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez Bank nowego systemu transakcyjnego, czy serwisów mobilnych).

 • Jakie są korzyści z bycia klientem Domu Maklerskiego, działającego w strukturach Banku Pekao SA?

  Dzięki integracji usług maklerskich i bankowych, Bank Pekao S.A. będzie mógł zaoferować Klientom szeroką paletę produktów na najwyższym poziomie – zarówno z obszaru bankowego, jak też maklerskiego. Klienci będą także mogli szybciej skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych przez Bank (np. systemów transakcyjnych, w tym mobilnych). Jednocześnie zachowana zostanie dedykowana, profesjonalna obsługa w zakresie usług maklerskich i produktów inwestycyjnych.

 • Czy jako Klient CDM Pekao muszę coś zrobić, żeby być Klientem połączonego Domu Maklerskiego?

  Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań przez naszych Klientów.

  Umowy zawarte z CDM Pekao pozostają w mocy. Numery rachunków inwestycyjnych (maklerskich) nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają hasła i numery PIN. Nie zmieniają się również zasady korzystania z systemów internetowych (CDMInternet, pod adresem www.cdm24.pl, w wersji mobilnej m.cdm24.pl), jak też serwisu telefonicznego TeleCDM.

 • Kto jest obecnie administratorem moich danych osobowych? Jak są przetwarzane moje dane osobowe?

  Bank Pekao S.A. przejął wszystkie prawa i obowiązki CDM Pekao S.A. w tym prawa i obowiązki wynikające z bycia administratorem danych osobowych.

  Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1 dostępne są na stronie www.pekao.com.pl/rodo