Wezwania

Wezwania

 • 20.12.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Arteria S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki  Arteria S.A. Przedmiotem Wezwania jest 477 297 akcji zwykłych Spółki, na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Przedmiotem Wezwania jest 477 297 akcji zwykłych Spółki, na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLARTER00016. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 15.11.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki GRUPA ŻYWIEC S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Grupa Żywiec S.A. Akcje będące przedmiotem Wezwania: Przedmiotem Wezwania jest 682 823 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu o wartości nominalnej 2,50 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLZYWIC00016.

  Zobacz szczegóły
 • 17.10.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki BERLING S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki BERLING S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: Przedmiotem wezwania jest 6.593.173 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda spółki pod firmą BERLING S.A., tj. zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, zarejestrowane pod kodem ISIN PLBRLNG00015 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będącym rynkiem podstawowym – Rynku Głównym GPW.

  Zobacz szczegóły
 • 28.09.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki TRAKCJA S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki TRAKCJA S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: Przedmiotem Wezwania jest 70.333.329 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 zł każda wyemitowanych przez spółkę pod firmą TRAKCJA S.A., z siedzibą w Warszawie. Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do łącznie 70.333.329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi około 20,90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTRKPL00014. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 13.09.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki PAMAPOL S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: 6.502.643 akcji uprawniających do wykonywania 6.502.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 18,71% kapitału zakładowego Spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLPMPOL00031, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

  Zobacz szczegóły
 • 24.08.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Archicom S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki ARCHICOM S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: jest łącznie 8.724.854 akcji, w tym 6.611.240 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprawniających łącznie do 10.838.468 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  Zobacz szczegóły
 • 23.08.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki ZPUE S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: jest łącznie do 416.316 (słownie: czterysta szesnaście tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770 (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 8,83 zł każda (dalej „Akcje”).

  Zobacz szczegóły
 • 17.08.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki INTELIWISE S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki INTELIWISE S.A. Przedmiotem Wezwania jest 451.686 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”). Akcje stanowią przedmiot obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLITLWS00012.

  Zobacz szczegóły
 • 08.08.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Wawel S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki WAWEL S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: 168 akcji na okaziciela („Akcje”) spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, o wartości nominalnej 5,00 zł każda („Wawel” lub „Spółka”), uprawniających do wykonywania 168 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zobacz szczegóły
 • 27.07.2022

  Zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ARCHICOM S.A.

  Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Bank Pekao S.A. – Buro Maklerskie Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A., będąc podmiotami pośredniczącymi, przekazują Informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 72a ust. 1 Ustawy, do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

  Zobacz szczegóły
1 2 3 4