Wezwania

Wezwania

 • 07.06.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OEX 24 S.A.

  Przedmiotem niniejszego wezwania jest 489.514 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLTELL000023.

  Zobacz szczegóły
 • 29.05.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki BRAND 24 S.A.

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 944.616 akcji wyemitowanych przez spółkę Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj. 944.616 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBRN2400013, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 42,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 22.05.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 273.066 akcji wyemitowanych przez Ovostar Union Public Company Limited, spółkę prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 1, Lampousas street, 1095, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek (Registrar of Companies) pod numerem ΗΕ 391687, stanowiących 4,55% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 4,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będących przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: NL0009805613.

  Zobacz szczegóły
 • 25.04.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki HM INWEST S.A.

  Przedmiotem Wezwania jest 88.057 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, wyemitowanych przez spółkę HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna pod kodem ISIN: PLHMINW00016, z których każda uprawnia do 1 (słownie: jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

  Zobacz szczegóły
 • 01.03.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.

  Przedmiotem Wezwania jest 2.185.065 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, wyemitowanych przez Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLDRZPL00032. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

  Zobacz szczegóły
 • 12.02.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki WOJAS S.A.

  Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu, Polska, które nie znajdują się w posiadaniu Wzywającego, tj. 1.767.666 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLWOJAS00014. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zobacz szczegóły
1