Wezwania

Wezwania

 • 25.10.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki NEWAG S.A

  Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje wyemitowane przez spółkę NEWAG Spółka Akcyjna, tj. 20.570.449 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNEWAG00012, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 27.09.2023

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki TIM S.A.

  Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę TIM Spółka Akcyjna, tj. 22.199.200 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTIM0000016, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 20.09.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

  Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na 1.290.826 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Skarbiec Holding S.A. z siedzibą we Warszawie, (adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222 („Spółka”), dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLSKRBH00014, wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia jej posiadacza do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

  Zobacz szczegóły
 • 11.07.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A.

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5.070.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., z siedzibą w Warszawie, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLVNDEX00013, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 10.07.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki STS Holding S.A.

  Przedmiotem Wezwania jest 156 725 958 akcji zwykłych, na okaziciela, których emitentem jest spółka STS Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję. Akcje stanowią przedmiot obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLSTSHL00012. Każda Akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 04.07.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki SOLAR COMPANY S.A.

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 768.726 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, wyemitowanych przez SOLAR COMPANY S.A., z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, zarejestrowane pod kodem ISIN PLSLRCP00021 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będącym rynkiem podstawowym – Rynku Głównym GPW . Akcje, które będą nabyte przez Nabywających w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi.

  Zobacz szczegóły
 • 25.05.2023

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ALUMETAL S.A.

  Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę Alumetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty), tj. 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN: PLALMTL00023, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW"), reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 15 634 287 (piętnastu milionów sześciuset trzydziestu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie"), reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów (zwanych dalej "Akcjami", a każda z nich z osobna "Akcją"). Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,10 zł (1/10 złotych).

  Zobacz szczegóły
 • 24.05.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ZPC „OTMUCHÓW” S.A.

  Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZPC „OTMUCHÓW” S.A. jest łącznie do 10.007.886 (słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, o wartości nominalnej 0,20 zł każda (dalej „Akcje”). Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLZPCOT00018.

  Zobacz szczegóły
 • 28.04.2023

  Zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ALUMETAL S.A.

  Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Bank Pekao S.A. – Buro Maklerskie Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A., będąc podmiotami pośredniczącymi, przekazują Informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 72a ust. 1 Ustawy, do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach.

  Zobacz szczegóły
 • 25.04.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki TIM S.A.

  Przedmiotem niniejszego wezwania jest 22.199.200 (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLTIM0000016.

  Zobacz szczegóły
1 2