Myślisz o dyplomie? Sprawdź kredyt studencki! - Bank Pekao S.A.

Myślisz o dyplomie? Sprawdź kredyt studencki!

Mówi się, że studia to jeden z najpiękniejszych okresów życia. Życie studenta – obok tych – jest jednak pełne wyzwań, także finansowych. Opłacenie stancji bądź akademika oraz utrzymanie się, to koszt nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego studenci często są wspierani przez rodziców albo łączą naukę z pracą zarobkową. Jeśli jednak nie możesz liczyć na takie wsparcie, inną opcją jest możliwośc skorzystania z kredytu studenckiego. 

Nie masz dochodów? Nie rezygnuj z nauki!

Preferencyjny kredyt studencki pomaga utrzymać się w okresie nauki.

Jego oprocentowanie jest konkurencyjne w porównaniu do pożyczek czy kredytów gotówkowych, a spłata odroczona w czasie.

Część odsetek pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W niektórych przypadkach można nawet liczyć na umorzenie spłaty całego kredytu.

Listę uczelni których studenci/doktoranci mogą ubiegać się o kredyt studencki znajdziesz na stronie
 

Kredyt na studia spłacasz dopiero, gdy zakończysz naukę

Jedną z zalet kredytu studenckiego jest nietypowy system spłaty tego zobowiązania. W przypadku standardowej pożyczki czy kredytu gotówkowego zasada jest taka, że zaczynasz ich spłatę – zgodnie z ustalonym harmonogramem – od następnego miesiąca po tym, jak pożyczona kwota trafia na Twoje konto.

Kredyt na studia działa natomiast w następujący sposób:

Jest wypłacany w comiesięcznych transzach, podobnie jak stypendium.

Bank wypłaca kredyt w miesięcznych transzach przez maksymalnie 10 miesięcy w każdym roku akademickim (w sierpniu i wrześniu transze nie są wypłacane).

Pierwszą ratę kredytu studenckiego spłacasz dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów. Jako świeżo upieczony absolwent masz więc czas na ustabilizowanie swojej pozycji finansowej i odnalezienie się na rynku pracy.

Okres spłaty kredytu studenckiego to dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu np. jeśli bank wypłaci Ci 10 transz kredytu , Ty musisz je spłacić  w ciągu 20 miesięcy – prosta matematyka!

Ile możesz pożyczyć

Wysokość udzielonego kredytu stanowi sumę wypłaconych transz – maksymalnie 60 transz, a w przypadku kształcenia w szkole doktorskiej – maksymalnie 40 transz. W roku akademickim 2023/2024 możesz wnioskować o transzę w wysokości: 400, 600, 800 lub 1000 zł.
 

Na co możesz przeznaczyć 

Środki z kredytu studenckiego możesz przeznaczyć na wydatki związane ze swoim kształceniem i utrzymywaniem się w trakcie studiów, np. na:

  • zakup podręczników i innych materiałów naukowych
  • opłacenie stancji lub akademika
  • rozwój osobisty – kursy, szkolenia, także te związane z zainteresowaniami, a nie tylko kierunkiem studiów

 

Jakie jest oprocentowanie kredytu studenckiego

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 

Jakie warunki musisz spełniać, żeby uzyskać kredyt dla studenta?

Kredyt studencki może otrzymać:

  • student, który nie ukończył 30. roku życia,
  • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia,

a przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( wg danych na dzień 25.03. 2024 r. jest to 3500 zł.)

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba, która dopiero ubiega się o przyjęcie na studia. W takim przypadku przed podpisaniem umowy kredytowej trzeba będzie przedłożyć w banku zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta.
 

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne

Medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. O jeden indeks każdego roku zabiega od kilku do nawet kilkunastu kandydatów. Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. W takim przypadku możesz skorzystać z kredytu na studia medyczne z poręczeniem spłaty Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten kredyt studencki jest dostępny dla osób które mają polskie lub obce obywatelstwo, już studiują lub chcą rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.
 

 

Na co możesz przeznaczyć środki z kredytu na studia medyczne

Najważniejsze informacje:
• kredytem opłacisz czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.
• transze kredytu są wypłacane bezpośrednio na rachunek uczelni.
• maksymalna kwota kredytu na studia medyczne w przeliczeniu na 1 semestr nauki jest ogłaszana co roku w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wysokość transzy kredytu jest równa opłacie za semestr studiów, wskazanej w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię nie więcej, niż wysokość opłaty ustalonej w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia.

Obecnie jest to:
• 22 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2023/2024,
• 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023,
• 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej

Jakie jest oprocentowanie kredytu na studia medyczne

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Dopóki nie zaczniesz spłacać kredytu, koszt odsetek pokryje w całości Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Ty płacisz odsetki w wysokości połowy oprocentowania, kiedy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Fundusz.

Zasady spłaty kredytu na studia medyczne

Kredyt możesz zacząć spłacać po 12 latach od ukończenia studiów lub wcześniej. Kredyt spłacisz w 144 miesięcznych ratach, ale na Twój wniosek jego spłata może być skrócona.

Ważne, aby bank mógł w całości umorzyć kredyt na studia medyczne, musisz przepracować 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r.

Więcej na: www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html