W wyniku reformy wskaźników referencyjnych, do przeprowadzenia której przygotowujemy się w Polsce, w najbliższych latach planowane jest odejście od obecnie stosowanych wskaźników referencyjne stopy procentowej: WIBOR i WIBID. Oprocentowanie m.in. umów finansowych będzie mogło zostać oparte o nowy wskaźnik referencyjny: WIRON.

Na naszej stronie:
  • dowiesz się, na czym polega reforma wskaźników referencyjnych w Polsce
  • znajdziesz podstawowe informacje o WIRON-ie - nowym wskaźniku referencyjnym
  • dowiesz się jak będzie mogła przebiegać zmiana WIBOR-u i WIBID-u na WIRON w obecnie obowiązujących umowach.

Na czym polega reforma wskaźników referencyjnych?
Reforma dotycząca wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce jest elementem zmian jakie zachodzą na europejskich rynkach. Od kilku lat rynki europejskie odchodzą od wskaźników IBOR, czyli tych wskaźników, które bazują na kwotowaniach na rynku międzybankowym. Z tego powodu w ostatnim czasie wskaźniki referencyjne stopy procentowej LIBOR dla różnych walut były zastępowane innymi wskaźnikami.

Głównym założeniem reformy jest zmiana sposobu obliczania wartości wskaźnika wykorzystywanego do określania oprocentowania np. w umowach finansowych. WIRON jest obliczany na podstawie transakcji historycznych (jako wskaźnik „wolny od ryzyka” typu Risk-Free Rate (RFR)), podczas gdy obecnie stosowane WIBOR i WIBID uwzględniają oczekiwane, przyszłe zmiany w sytuacji makroekonomicznej. 

Wskaźnik referencyjny WIRON jest opracowywany i publikowany przez administratora tego wskaźnika, czyli GPW Benchmark S.A. Więcej informacji na temat tego wskaźnika znajdziesz na stronie GPW Benchmark.

Nad przebiegiem reformy wskaźników referencyjnych w Polsce pracuje m.in. Narodowa Grupa Robocza do sprawy reformy wskaźników referencyjnych. Celem jej prac jest przygotowanie procesu skutecznego wdrożenia WIRON-u na polskim rynku finansowym, w tym opracowanie neutralnego dla stron, rekomendowanego sposobu wprowadzenia go do już obowiązujących umów. Pozwoli to na zaprzestanie opracowywania i publikowania WIBOR-u i WIBID-u w przyszłości.

Czym jest Narodowa Grupa Robocza (NGR)?
W związku z planowaną reformą, z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została powołana Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (w skrócie NGR). 

W pracach NGR uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Giełdy Papierów Wartościowych S.A., GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźników referencyjnych), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, a także organizacji branżowych zrzeszających podmioty rynku finansowego. W pracach NGR uczestniczą także przedstawiciele Banku Pekao S.A. 

NGR funkcjonuje w oparciu o zasady działania analogicznych grup roboczych działających w państwach, w których dokonano już podobnej reformy wskaźników referencyjnych – Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz samej strefy euro. Szczegółowe informacje o NGR i wynikach jej pracy znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Czym jest wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIRON?
Wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jest opracowywany przez administratora na podstawie transakcji depozytowych overnight zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.
  • Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIRON jest GPW Benchmark S.A. 
  • WIRON został wybrany przez Komitet Sterujący NGR jako rekomendowany wskaźnik, który zastąpi WIBOR
  • Najważniejsze informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIRON znajdziesz na stronie GPW Benchmark S.A. https://gpwbenchmark.pl/Q-and-A oraz na stronie https://www.bankiwpolsce.pl/

Czy w związku ze zmianą wskaźników referencyjnych stopy procentowej muszę teraz coś zrobić?
W obecnej chwili nie musisz nic robić.
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dostępnymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego oraz do śledzenia informacji na naszych stronach.

Których produktów bankowych będą dotyczyć zmiany?
Zmiany będą dotyczyć wszystkich produktów bankowych, które zawierają w umowie lub regulaminie odwołanie do wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR lub WIBID. 

W jaki sposób nastąpi zamiana wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR na WIRON w obowiązujących umowach?
Zastąpienie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBID w Twojej umowie nastąpi zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku braku takich postanowień konieczne będzie zawarcie odpowiedniego aneksu.

Zastąpienie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR w Twojej umowie nastąpi albo zgodnie z postanowieniami umowy (lub aneksu do niej) albo na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy którego może zostać określony zamiennik dla tego wskaźnika i odpowiedni spread korygujący.

Czy reforma wskaźników dotyczy także umów z oprocentowaniem okresowo stałym?
Reforma nie dotyczy umów, w których zastosowano stałe oprocentowanie. Natomiast jeśli Twoja umowa przewiduje oprocentowanie stałe oraz w określonych przypadkach także oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR lub WIBID, to reforma będzie dotyczyła umowy w tej części.