Formularze i zaświadczenia dla emerytów i rencistów Banku Pekao S.A.

Świadczenia finansowane z ZFŚS dla emerytów/rencistów Banku Pekao S.A.

Kiedy jesteś uprawniony do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

Jeśli bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Bankiem pobierasz emeryturę lub rentę.

O jakie świadczenie finansowane z ZFŚS możesz się ubiegać?

 • dopłatę do wypoczynku,
 • zapomogę,
 • pożyczkę na remont i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Dopłata do wypoczynku

Wysokość świadczenia zależy od dochodu brutto na osobę w  gospodarstwie domowym.

Złóż wniosek o dopłatę do wypoczynku wypełnij/dołącz poniższe załączniki/dokumenty:
 • Załącznik nr 3a do Regulaminu ZFŚS - wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, 
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS - oświadczenie o dochodzie osób w gospodarstwie domowym, 
 • Klauzulę RODO - informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych podpisaną przez wszystkie osoby w gospodarstwie domowym,
 • Kopię aktualnej decyzji organu emerytalno-rentowego,
 • Zaświadczenia potwierdzające dochody współmałżonka oraz innych osób pozostających w gospodarstwie domowym , w tym: informacje o otrzymywanych alimentach, dochodach z gospodarstwa rolnego oraz innych przychodach wpływających na dochód gospodarstwa domowego,
 • W przypadku pełnoletniego uczącego się dziecka – kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

Zapomoga

Złóż wniosek o przyznanie zapomogi wypełnij/dołącz poniższe załączniki/dokumenty:
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS - wniosek o zapomogę,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS - oświadczenie o dochodzie osób w gospodarstwie domowym,
 • Klauzulę RODO – informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych podpisaną przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym oraz wnioskodawcę w imieniu niepełnoletnich dzieci,
 • Zaświadczenia potwierdzające dochody współmałżonka oraz innych osób pozostających w gospodarstwie domowym.
W zależności od rodzaju sytuacji (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku zdarzenia losowego zaświadczenia z Policji, Straży Pożarnej, opis sytuacji materialnej, życiowej, losowej oraz inne dokumenty mogące potwierdzić zaistniałe sytuacje, zdarzenia).

Pożyczka na remont i modernizację mieszkania lub domu

Wysokość pożyczki:

Dla kogo Wysokość pożyczki (max)  Oprocentowanie Okres spłaty(max)  Zabezpieczenie
Emeryt/rencista 8 tys. zł  1% 4 lat Poręczenie dwóch osób osiągających dochody, za zgodą współmałżonków pożyczkobiorcy i poręczycieli
 

 
Złóż wniosek o przyznanie pożyczki wypełnij/dołącz poniższe załączniki/dokumenty:
 

 
Wyślij komplet dokumentów na poniższy adres:
Bank Pekao S.A. 
Departament Kadr i Płac
ul. Żubra 1 
01-066 Warszawa
(z dopiskiem Biuro Spraw Socjalnych i Pracowniczych)

Zaświadczenia ZUS ERP-7 do kapitału początkowego lub do celów rentowych

 1. Kiedy możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia ZUS ERP-7 do celów ustalenia przez ZUS kapitału początkowego lub do celów rentowych?
  Jeśli jesteś byłym pracownikiem Banku PEKAO SA lub Banków, które w wyniku fuzji zostały przez PEKAO SA przejęte, możesz zwrócić się od nas o wydanie Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7.Jeśli jesteś byłym pracownikiem Banku BPH SA, a Twoje zatrudnienie ustało przed 01-12-2007, w sprawie wydania zaświadczenia skontaktuj się z Alior Bankiem SA, ul. Prof. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków.
   
 2. Czym jest zaświadczenie ZUS ERP-7?
  Na jego podstawie ZUS ustala podstawę wymiaru kapitału początkowego lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Formularz ZUS ERP-7 zawiera informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia.
   
 3. Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
  Aby ułatwić pracodawcy wypełnienie druku ZUS ERP-7 i przyspieszenie realizacji wniosku, powinieneś wskazać najważniejsze informacje dotyczące swojego zatrudnienia.

  Przede wszystkim podaj:
 • okres zatrudnienia, 
 • miejsce zatrudnienia,
 • okres, za który potrzebujesz zaświadczenie, 
 • nazwiska, pod którymi byłeś zatrudniony,
 • adres do korespondencji,
 • numeru telefonu, który umożliwi nam szybki kontakt z Tobą w razie pytań.

  Jeśli posiadasz dokumenty z okresu zatrudnienia np. świadectwo pracy lub legitymację ubezpieczeniową, prześlij ich kopię, scan lub zdjęcie dołączając je do wniosku.

Wniosek możesz wysłać na adres:
Bank Pekao S.A. 
Departament Kadr i Płac
ul. Żubra 1 
01-066 Warszawa

Z dopiskiem: Zaświadczenie ZUS ERP-7
lub mailowo na adres:
kadry@pekao.com.pl