Jak poinformować nas o śmierci klienta
Przynieś do najbliższego oddziału banku odpis aktu zgonu. Żeby to zrobić, nie musisz być spokrewniony ze zmarłym. Jeżeli posiadasz konto w naszym banku możesz zgłosić zgon klienta przez serwis internetowy w Pekao24.

Kto może wypłacić pieniądze z rachunku zmarłego klienta
Z rachunku zmarłego klienta może wypłacić:
 • osoba, która poniosła koszty pogrzebu,
 • osoba, którą wskazał zmarły w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 • spadkobierca zmarłego.

Zwrot kosztów pogrzebu
Dokumenty, które musisz nam dostarczyć, aby otrzymać zwrot kosztów pogrzebu:
 • swój dokument tożsamości,
 • oryginał (lub poświadczoną notarialnie kopię) odpisu aktu zgonu,
 • oryginały rachunków lub faktur, które:
  - wystawione są na osobę, która wnioskuje o zwrot kosztów pogrzebu,
  - zawierają informację dotyczącą osoby zmarłej, 
  - są opłacone (nie możemy zwrócić kosztów, które zostaną dopiero poniesione, albo co do których nie mamy informacji, że zostały już zapłacone).
Uwaga! Nie honorujemy paragonów lub zaświadczeń.
Jeśli na koncie zmarłego znajduje się wystarczająca kwota, zwrócimy Ci poniesione przez Ciebie koszty, m.in.:
 • przewozu zwłok,
 • wykopania i wymurowania grobu, kremacji zwłok, zakupu kwiatów i wieńców, poczęstunku osób biorących udział w pogrzebie, postawienia nagrobka,
 • zakupu miejsca na cmentarzu, trumny, odzieży. 

Jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, aby odebrać pieniądze z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Jeśli jesteś uprawniony do wypłaty pieniędzy z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, przyjdź do naszego najbliższego oddziału.
Weź ze sobą:
 • oryginał (lub poświadczoną notarialnie kopię) odpisu aktu zgonu (jeśli nie został jeszcze nam dostarczony),
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłą osobą (skrócony odpis aktu stanu cywilnego np. aktu małżeństwa, aktu urodzenia itp.),
 • swój dokument tożsamości.
Ważne!
Kwota wypłaty z tytułu realizacji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – bez względu na liczbę wydanych dyspozycji.  Kwotę tę obliczamy na podstawie danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jak wypłacić pieniądze z konta zmarłego klienta – w ramach spadku
Jeśli jesteś spadkobiercą, przyjdź do najbliższego oddziału banku. Zabierz ze sobą oryginały albo poświadczone notarialnie kopie: 
 • odpisu aktu zgonu,
 • dokumentów potwierdzających nabycie spadku (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • orzeczenia sądu w przedmiocie działu spadku albo notarialnej umowy o dział spadku,
 • swój dokument tożsamości.
Ważne!
Prawa do spadku nie potwierdzają takie dokumenty, jak np. oświadczenie o przyjęciu spadku, protokół dziedziczenia, testament.
Jeśli nie masz dokumentu potwierdzającego sądowy dział spadku lub notarialny dział spadku, który wskazuje, jak będziesz dzielić spadek z pozostałymi spadkobiercami, przyjdź do naszego oddziału. Częściowy dział spadku w zakresie pieniędzy znajdujących się na rachunku możesz wraz z pozostałymi spadkobiercami zrobić w naszym banku.

Co zrobić, jeśli jesteś spadkobiercą i nie możesz stawić się osobiście
Jeśli nie możesz stawić się osobiście – możesz udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie Cię reprezentować.
Ważne, aby pełnomocnictwo upoważniało bank do udzielenia pełnomocnikowi informacji objętych tajemnicą bankową oraz było udzielone do określonych czynności:
 • do wypłaty pieniędzy z tytułu spadku z rachunku zmarłego,
 • do sporządzenia działu spadku, jeżeli jest on konieczny ze względu na wielość spadkobierców,
 • składania oświadczeń (dotyczących informacji administratora danych oraz oświadczenia o stosunkach majątkowych małżeńskich, jeżeli takie jest w danej sprawie wymagane).
Jeżeli pełnomocnik ma być stroną działu spadku lub odbiorcą przelewu pieniędzy wypłacanych ze spadku to z pełnomocnictwa musi wynikać jego uprawnienie do bycia drugą stroną czynności prawnych dokonywanych w imieniu spadkobiercy.
Pełnomocnictwo ustanowisz u:
 • notariusza polskiego,
 • notariusza zagranicznego, jeśli jesteś za granicą.
Zamiast notariusza zagranicznego Twój podpis poświadczyć może polska placówka dyplomatyczna lub polski konsul. 

Co możesz zrobić, jeśli wśród spadkobierców jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona
Możesz wypłacić lub przelać pieniądze na inne konto niebędące rachunkiem spadkobiercy, jeżeli wartość transakcji nie przekracza kwoty zwykłego zarządu. Jeśli kwota wypłaty lub przelewu przekracza wartość zwykłego zarządu, musisz uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na wykonanie takiej czynności.
 • Kwota zwykłego zarządu to równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawanego za rok ubiegły i ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Jako przedstawiciel ustawowy tej osoby musisz uzyskać zgodę – postanowienie sądu opiekuńczego na dokonanie w imieniu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego działu spadku w zakresie środków zgromadzonych na rachunku zmarłego.
 • Musisz przedłożyć nam to postanowienie z klauzulą prawomocności.

Co, jeśli zmarły posiadacz rachunku w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim
Spadkobiercy i małżonek zmarłego muszą oświadczyć czy środki zgromadzone na rachunku stanowią wspólność małżeńską czy też stanowią majątek odrębny zmarłego. To pozwoli nam ustalić wysokość masy spadkowej pozostającej do podziału dla spadkobierców.

Co, jeśli posiadasz zagraniczne dokumenty potwierdzające zgon oraz nabycie spadku
Jeśli dysponujesz zagranicznymi dokumentami, pamiętaj o ich potwierdzeniu przez nadanie apostille lub legalizację dokumentu.
 • Apostille to urzędowe poświadczenie dokumentu.
Apostille nie jest wymagane w przypadku:
 • dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej stwierdzających m.in. zgon, stan cywilny, urodzenie, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, obywatelstwo,
 • europejskiego poświadczenia spadkowego. 
Wszystkie zagraniczne dokumenty należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do banku zabierz ze sobą oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem.


Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z dowolnym oddziałem naszego banku.