Program Rodzina 800+

Od 1 lutego 2024 r. wniosek na kolejny okres

W serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay możesz złożyć wniosek 800+ na kolejny okres od czerwca 2024 r. do maja 2025 r. Nie czekaj, złóż wniosek już dzisiaj!
 • Zobacz szczegóły

  Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie od czerwca 2024 r. należy wypełnić wniosek do 30 kwietnia 2024 r.

Program „Rodzina 800+” to rządowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi

przysługuje na dziecko do 18 roku życia

Wsparcie dla rodzin, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ wypłacane jest co miesiąc

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę

Uzyskaj świadczenie

Wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ możesz złożyć online:   Złóż wniosek  
 
Wysłany Wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Gdzie znajdziesz status wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ wraz z potwierdzeniem wysłania:
 • w bankowości internetowej Pekao24 – wybierz Oferty i wnioski -> Lista -> Rodzaj listy -> Wnioski
 • w aplikacji PeoPay - wybierz Pulpit -> Lista -> Rodzaj listy -> Wnioski.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku. 

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ w bankowości internetowej Pekao24

Krok 1.

W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2.

Przejdź do programu Rodzina 800+.

Krok 3.

Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4.

Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.

Przeczytaj podstawowe informacje na temat wniosku.

Krok 5.

Wypełnij wymagane pola i wybierz okres świadczeniowy na jaki składasz wniosek.

Kliknij Dalej.

Krok 6.

Wskaż swoje obywatelstwo, adres zamieszkania i wybierz rachunek, który ma służyć do wypłaty świadczenia.

Krok 7.

Uzupełnij dane dziecka.

Krok 8.

Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie.

Krok 9.

Złóż oświadczenia, zapoznaj się z pouczeniem i jeśli to konieczne załącz dokumenty do wniosku.

Krok 10.

Zweryfikuj poprawność wpisanych danych.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie będzie go można zmienić.

Jeśli wszystko się zgadza kliknij Podpisz i wyślij.

Krok 11.

Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać wniosek w formacie PDF. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysyłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

Odkładaj pieniądze ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ na konto dziecka. 
 • Pytania i odpowiedzi

  • Czy 1 stycznia 2024 r. muszę złożyć dodatkowy wniosek, żeby otrzymywać świadczenie w wysokości 800 zł?

   Nie, nie trzeba składać dodatkowych wniosków. ZUS, który wypłaca świadczenie, automatycznie podniesie jego wysokość z 500 do 800 zł.
   Podwyżkę otrzymają te osoby, które na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w obecnym okresie (trwającym od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.)
    

  • Jak się dowiem, że moje świadczenie wynosi już 800 zł?

   Informację o nowej wysokości świadczenia znajdziesz na swoim koncie w PUE ZUS. 
   Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. 
    

  • Mam prawo do świadczenia 500+. Czy do świadczenia w wysokości 800 zł trzeba spełnić dodatkowe warunki?

   Zasady funkcjonowania programu się nie zmieniają. Jeśli pobierasz świadczenie nie musisz spełniać dodatkowych warunków, żeby zacząć otrzymywać 800 zł z programu od stycznia 2024 r.

  • Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ w Banku Pekao S.A.?

   Jeśli chcesz złożyć wiosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+:

   • zaloguj się na swoje konto w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay,  
   • przygotuj dane: swoje oraz dzieci, na które ubiegasz się o świadczenie, 
   • wypełnij wniosek, 
   • pobierz i zapisz kopię wniosku oraz potwierdzenie jego złożenia. To jedyny moment w którym możesz zapisać kopię wniosku złożonego w banku. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na  Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a w banku pobierzesz tylko potwierdzenie jego złożenia, 
   • na adres e-mail podany we wniosku, dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) - masz pewność, że wniosek trafił do ZUS. Sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy zgadzają się w nim Twoje dane, 
   • Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS - tam kieruj pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku.
  • Kto może złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

   Wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ dostępny jest dla klientów Banku Pekao S.A., którzy mają dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 (serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay).

  • Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+, jeśli moje konto zostało otwarte zdalnie (na selfie)?

   Tak, jeśli po otwarciu konta przedstawiłeś swój dokument tożsamości w jednej z placówek naszego banku.
   Jeśli tego nie zrobiłeś – wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ w bankowości elektronicznej Pekao24 złożysz po okazaniu swojego dokumentu tożsamości w naszej placówce.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje:

   • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
   • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
   • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
   • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
   • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
   • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy świadczenie wychowawcze jest marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z celem, Zakład Ubezpieczeń Społeczych przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
    

  • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia?

   Decyzję o przyznaniu świadczenia w programie Rodzina 800+ podejmuje ZUS.
   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. 
   Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku w ZUS. 
   Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu ich do systemu PUE ZUS.

  • Czy wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

   Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest potrzebne. Wsparcie w programie Rodzina 800+ przysługuje dzieciom do ukończenia przez nich 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców.

  • Kto składa wniosek w programie Rodzina 800+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

   Wniosek o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ składa jeden z rodziców. 
   Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
   Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek o świadczenie wychowawcze składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

  • Komu przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+?

   Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeśli tak stanowią przepisy prawa – szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
   Świadczenie wychowawcze przysługuje:

   • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
   • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
   • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
   • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć kolejny wniosek?

   Nie ma możliwości korekty lub aktualizacji wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ złożonego już za pośrednictwem banku.
   Jeśli chcesz ubiegać się o świadczenie na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na „nowe” dziecko.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

  • Czy mogę złożyć wniosek w Pekao24, jeśli mam dziecko bez nadanego numeru PESEL lub bez numeru PESEL?

   W takiej sytuacji potrzebujesz dołączyć do wniosku w programie Rodzina 800+ akt urodzenia dziecka lub informacje o jego innym dokumencie tożsamości np. paszporcie.

  • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank oraz system PUE ZUS?

   • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ w bankowości elektronicznej Pekao24. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
   • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku w programie Rodzina 800+ oraz załączników do niego i nie posiada informacji dotyczących dalszej jego obsługi przez ZUS. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu ich do systemu ZUS.
   • System PUE ZUS to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku w programie Rodzina 800+ z banku do obsługi. System PUE ZUS wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
  • Jestem klientem Banku Pekao S.A. i mam dostęp do Pekao24. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+?

   Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pekao S.A. na selfie i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ przez bankowość elektroniczną Pekao24. 
   Żeby móc złożyć wniosek w programie Rodzina 800+, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A.

  • Czy do przyznania świadczenia brane są pod uwagę moje dane z konta?

   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail oraz numer rachunku w Banku Pekao S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane środki ze świadczenia. 
   Bank nie przekazuje w ramach wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie masz w banku.

  • Czy do wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ mogę dodać załączniki?

   Tak, jeśli Twój wniosek tego wymaga, przy określonych polach lub w ostatnim kroku wniosku możesz dodać do niego załączniki np. akt urodzenia dziecka, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL. 
   Przygotuj skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG). Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5MB.

  • Jaki rachunek podać we wniosku do wypłaty świadczenia?

   Możesz wskazać dowolny rachunek bankowy, na który chcesz otrzymywać świadczenie wychowawcze na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w bankowości elektronicznej Pekao24, najwygodniej będzie Ci wskazać rachunek w Banku Pekao S.A. 

  • Czy mogę podać we wniosku rachunek dziecka do wypłaty świadczenia?

   Możesz wskazać dowolny rachunek na który będą przekazywane środki z tytułu świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+. 
   Pamiętaj jednak, że wskazujesz jeden numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci. 
   Pamiętaj, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Przekorzystne dla dzieci w wieku od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie otrzymywać świadczenie z programu Rodzina 800+, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w „Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”.
   Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku dziecka dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin.

  • Czy będę wiedzieć, że źle wypełniam wniosek?

   Bank Pekao S.A. odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś oraz załączników, które do niego dołączyłeś. 
   Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w bankowości elektronicznej Pekao24 oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku, ale nie jego poprawność. 
   Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek w programie Rodzina 800+ otrzymasz prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

  • Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+?

   Kopię wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ możesz pobrać TYLKO w momencie zakończenia wypełniania wniosku w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay. 
   Kopia znajduje się na ostatniej stronie wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania go do ZUS. 
   Po zamknięciu tej strony nie jest możliwe pobranie wypełnionego wniosku.

  • Kiedy mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

   Potwierdzenie złożenia wniosku w programie Rodzina 800+ możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz później (potwierdzenie jest dostępne w e-Dokumentach oraz w zakładce Lista w szczegółach wniosku).

  • Czy po wysłaniu wniosku będzie można go zmodyfikować?

   Nie, nie można tego zrobić za pośrednictwem banku. 

  • Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki?

   Jeśli chcesz zmienić rachunek, na które mają być przekazywane środki z z tytułu świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu aktualizacji numeru rachunku.

  • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku?

   Nie ma możliwości korekty lub aktualizacji wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się bezpośrednio z ZUS.

  • Jakie statusy może mieć wniosek składany w bankowości elektronicznej na potwierdzeniu otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

   Możliwe statusy wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ prezentowane na liście wniosków:

   • przetwarzany - oznacza to, że wniosek jest w trakcie wysyłki lub jest przetwarzany po stronie ZUS,
   • zakończony - oznacza to, że wniosek został przekazany do ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS. Na swój adres mailowy powinieneś dostać także Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO),
   • niepowodzenie - dla wniosków, których nie udało się wysłać do ZUS.
  • Czym różni się potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

   Potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ jest wystawiane przez bank w bankowości elektronicznej po wypełnieniu wniosku i jest dostępne w:

   • serwisie internetowym Pekao24 w zakładce „Oferty i Wnioski/Lista” w zakładce Wnioski,
   • aplikacji PeoPay w zakładce „Dla Ciebie/Lista” w zakładce Wnioski.

   Dodatkowo prezentujemy dokumenty powiązane z wnioskiem czyli regulamin i potwierdzenie wysłania wniosku w zakładce „e-Dokumenty/Wnioski urzędowe/Wniosek 800+”.
   Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu PUE ZUS.
   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie PUE ZUS.
   Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 800+, a jedynie że wniosek został przyjęty do rozpoznania.
   Każdy wniosek w programie Rodzina 800+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia. ZUS może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
   UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ na podstawie złożonego wniosku odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ZUS. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  • Skąd będę wiedzieć, że wiadomość UPO/UPP przyszła z wiarygodnego źródła?

   Wiadomość e-mail na adres podany we wniosku z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

  • Dlaczego Bank nie informuje o statusie wniosku jaki ma w ZUS?

   Bank Pekao S.A. umożliwia jedynie złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ i wysłanie go z bankowości elektronicznej do systemu PUE ZUS.  
   Obowiązujące prawo stanowi, że bank po przesłaniu wniosku do systemu PUE ZUS, nie może przechowywać danych w nim zawartych. Tym samym bank nie ma możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS. 

  • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków?

   Bank Pekao S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości elektronicznej wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu  ZUS.

   Jako dowód przekazania wniosku do systemu PUE ZUS  bank wystawia w serwisie bankowości elektronicznej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać jedynie na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu PUE ZUS.

   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku o świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 800+, wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.