Jak obliczyć swoją zdolność kredytową - Bank Pekao S.A

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową

Jedną z najważniejszych kwestii przy zaciąganiu kredytu w banku jest zdolność kredytowa. To ona określa, ile bank może nam pożyczyć pieniędzy, żeby być pewnym ich zwrotu. Warto to sprawdzić, zanim udamy się do banku.

Procedury banków są tak skonstruowane, żeby zabezpieczały interesy zarówno samych instytucji finansowych, jak i ich klientów. Jednym z takich „bezpieczników” jest zdolność kredytowa. To ona podpowiada bankowi, ile może pożyczyć pieniędzy, a jednocześnie chroni klienta przed kłopotami ze spłatą zobowiązania, a przynajmniej znacznie ogranicza niebezpieczeństwo wystąpienia problemów.

Zdolność kredytowa – czym jest

Wyjaśnienie pojęcia zdolność kredytowa można znaleźć w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Zdolność kredytowa jest określana czasami także jako maksymalna kwota kredytu, jaką bank przyzna kredytobiorcy przy wybranym okresie spłaty. Posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędne do uzyskania kredytu bez względu na jego rodzaj. Analiza zdolności kredytowej jest dzielona na część ilościową (analiza sytuacji finansowej) i jakościową (sprawdzanie informacji mających ważny wpływ na skłonność do wywiązywania się ze zobowiązania).

Obliczanie zdolności kredytowej – jak to zrobić

Każdy bank samodzielnie ocenia zdolność kredytową i kieruje się przy tym własnymi regułami. Jeśli chcielibyśmy poznać naszą zdolność kredytową, musielibyśmy udać się do banku. Samodzielnie można jednak oszacować własną zdolność kredytową. Najłatwiej wykorzystać do tego kalkulator zdolności kredytowej. Takich narzędzi znajdziemy bardzo wiele w Internecie. Kalkulatory tego typu mogą być mniej lub bardziej rozbudowane w zależności od rodzaju kredytu. Najczęściej trzeba podać takie informacje jak:

  • łączny dochód netto gospodarstwa domowego,
  • miesięczne koszty utrzymania,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym,
  • raty innych kredytów,
  • limity na kartach kredytowych,
  • wartość kupowanej nieruchomości (przy kredycie hipotecznym),
  • okres spłaty.

Budowa dobrej historii kredytowej

Czy historia kredytowa wpływa na zdolność kredytową

W procesie ubiegania się o kredyt istotna jest historia kredytowa klienta. Nie należy jej mylić ze zdolnością kredytową. Historia kredytowa pokazuje, jak w przeszłości dana osoba spłacała swoje zobowiązania, czy była w tym solidna i nie miała opóźnień w spłacie. Istotne jest to, że historia kredytowa wpływa również na zdolność kredytową. Jeśli masz wysoką zdolność kredytową, ale złą historię kredytową, możesz mieć problem z otrzymaniem kredytu. Warto zatem dbać o dobrą historię kredytową.

Przy ocenie zdolności kredytowej kluczowe są dochody

Dochody są najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Bank interesuje przede wszystkim dochód netto, a więc kwota, jaka pozostaje po potrąceniu podatków i wszelkich świadczeń (np. ZUS). Wydawać by się mogło, że im wyższe dochody, tym wyższa zdolność kredytowa. Dochody są jednak zawsze analizowane w powiązaniu z kosztami utrzymania gospodarstwa domowego. Nawet wysokie dochody nie gwarantują wysokiej zdolności kredytowej, jeśli masz dużo kredytów do spłaty i innych kosztów stałych. Do tego analizowane jest źródło dochodu i jego stabilność. Bank musi się upewnić, że kredytobiorca będzie miał z czego spłacać swoje zobowiązanie za rok, dwa lub za dwadzieścia lat w przypadku kredytu hipotecznego.

Scoring kredytowy – co to jest

Przy analizie zdolności kredytowej brana jest pod uwagę także charakterystyka osoby wnioskującej o kredyt. Wykonuje się wtedy tzw. scoring kredytowy, czyli ocenę wiarygodności klienta. Brane są wtedy pod uwagę różne czynniki, za które klient może otrzymać więcej lub mniej punktów, np. wiek, wykształcenie, stan cywilny, wykonywany zawód, status mieszkaniowy, liczba osób na utrzymaniu itd. Jeśli scoring będzie niski, wnioskowana kwota kredytu zostaje obniżona, przyznawany jest droższy kredyt (z wyższą marżą rekompensującą ryzyko banku) lub też wydawana jest negatywna decyzja kredytowa – co jest równoznaczne z odmową udzielenia kredytu.

Rodzaj rat i okres kredytowania, a zdolność kredytowa

Ważne czynniki wpływające na zdolność kredytową to także okres spłaty kredytu oraz rodzaj rat. Okres spłaty kredytu wpływa na wysokość rat. Im jest dłuższy, tym rata jest niższa, a więc i zdolność kredytowa może być niższa. Jeśli jednak chcemy spłacić kredyt szybko, wybierzmy krótki okres, godząc się na wyższą ratę miesięczną. Aby jednak spłacać taką ratę, trzeba mieć wyższą zdolność kredytową.

Podobnie jest z rodzajem rat. Łatwiej dostać kredyt z ratami równymi niż z ratami malejącymi. W drugim przypadku na początku okresu spłaty obciążenie miesięczne będzie bowiem wyższe, co wymaga wyższej zdolności kredytowej.