Jak ustanowić hipotekę na rzecz banku - Bank Pekao S.A.

Jak ustanowić hipotekę na rzecz banku

Bank, który udziela kredytu hipotecznego, wymaga, aby klient ustanowił hipotekę na nieruchomości. To zabezpieczenie rzeczowe, które gwarantuje, że bank nie straci swoich pieniędzy, jeśli klient nie będzie spłacał rat kredytu.  Zapoznaj się z poniższym tekstem, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o hipotece bankowej.

Dlaczego wpis hipoteki do księgi wieczystej jest warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego

Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania lub domu, to nawet jeśli masz wysoką zdolność kredytową i odpowiedni wkład własny, bank podejmuje ogromne ryzyko, pożyczając Ci kilkaset tysięcy złotych. Z tego powodu bank wymaga ustanowienia hipoteki, która zostaje wpisana do księgi wieczystej.

Mimo że bank prosi klienta także o inne zabezpieczenia, takie jak np. ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie na życie, to właśnie hipoteka jest główną gwarancją dla banku na wypadek zaprzestania spłacania kredytu przez klienta. Jeśli ten przestanie uiszczać raty, bank ma prawo przejąć kredytowaną nieruchomość, czyli przedmiot hipoteki, do wysokości kwoty jego zobowiązań i kosztów zabezpieczonych hipoteką.

Jak ustanowić hipotekę w księdze wieczystej

Wpisu hipoteki do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy, do którego należy złożyć stosowny wniosek. Formalności związane z ustanowieniem hipoteki załatwiasz na etapie podpisywania umowy kredytowej.

Gromadzisz potrzebne dokumenty
Aby ustanowić hipotekę, składasz w sądzie kilka dokumentów, w tym:

 • oświadczenia właściciela nieruchomości, który ustanawia hipotekę na rzecz banku,
 • oświadczenia banku, który potwierdza ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 • oświadczenia banku o udzieleniu kredytu hipotecznego.

Żeby otrzymać dokumenty, przyjdź do placówki banku. Pracownicy przygotują dla Ciebie dokumenty, podpiszą je i podstemplują. Ponieważ na dokumentach będą dwa podpisy i pieczęć bankowa, nie musisz korzystać z dodatkowej usługi notariusza. Możesz samodzielnie złożyć dokumenty oraz wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej w odpowiednim sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka.

Wypełniasz wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
Wniosek o wpis w księdze wieczystej pobierzesz z bazy formularzy na gov.pl. Wydrukuj dokument i wypełnij go czytelnie, przestrzegając zasad wymienionych w pouczeniu na pierwszej stronie.
We wniosku KW-WPIS:

 • wskaż właściwy sąd rejonowy i wydział ksiąg wieczystych,
 • wpisz numer księgi wieczystej,
 • oznacz cel wniosku, czyli „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,
 • wpisz treść żądania, która powinna zawierać nazwę banku, kwotę wierzytelności i numer umowy kredytowej,
 • podaj dane wnioskodawcy (kredytobiorcy) i uczestnika postępowania (banku),
 • określ załączniki dołączone do formularza,
 • uzupełnij imię i nazwisko wnioskodawcy, wpisz datę i złóż czytelny podpis.

Składasz wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości i opłacasz go
Wniosek o wpis hipoteki (KW-WPIS) z załącznikami złóż w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka. Opłać wpis hipoteki, czyli opłatę sądową – tzw. znak sądowy. Możesz to zrobić:

 • gotówką w kasie sądu lub
 • przelewem – w tym przypadku do wniosku dołącz potwierdzenie przelewu.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej kosztuje 200 zł. Pamiętaj, że należy też opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (deklaracja PCC-3) – 19 zł.

Ile kosztuje wpisanie hipoteki do księgi wieczystej u notariusza

Możesz też zlecić notariuszowi zawnioskowanie do sądu o wpisanie hipoteki. Jest to wygodniejsze, ale bardziej kosztowne. Notariusz pobiera taksę notarialną, której wysokość zależy od wartości hipoteki, więc może przekraczać nawet 1000 zł. Z tego powodu niektórzy kredytobiorcy decydują się na samodzielne dokonanie wpisu. Wypełnienie wniosku i złożenie dokumentów w sądzie nie jest szczególnie skomplikowane.

Ile się czeka na wpis hipoteki do księgi wieczystej

Wpis hipoteki do księgi wieczystej nie następuje od razu po złożeniu wniosku. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Czas rozpatrzenia zależy np. od liczby wniosków, które zostały złożone w miejscowym sądzie.

Jak odebrać potwierdzenie ustanowienia hipoteki na nieruchomości

Otrzymasz go w tym samym sądzie rejonowym, który przyjął Twój wniosek KW-WPIS. Możesz też wystąpić o wysłanie odpisu pocztą, jednak wygodniej i szybciej będzie, jeśli pobierzesz odpis przez stronę rządową z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości. Z tej strony możesz wydrukować odpis księgi wieczystej.  Wydruk ma moc dokumentu wydanego przez sąd.

Za odpis z księgi wieczystej uzyskany drogą elektroniczną zapłacisz 20 zł (kwota może być wyższa o prowizję operatora płatności). System akceptuje przelew elektroniczny, płatność kartą debetową lub kredytową. Ponieważ opłata musi zostać potwierdzona w ciągu 20 minut od zaakceptowania wniosku, nie możesz zapłacić przelewem tradycyjnym.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu hipoteki, jak najszybciej przekaż do banku odpis księgi wieczystej z tym wpisem.

Nieruchomość ma wpisaną hipotekę, dopóki nie uiścisz wszystkich określonych harmonogramem rat. Oznacza to, że jeśli przestaniesz spłacać kredyt zabezpieczony hipotecznie, komornik może zająć nieruchomość (np. lokal), a potem go zlicytować, aby bank odzyskał swoje pieniądze (pozostałe środki ze sprzedaży w drodze licytacji otrzymuje właściciel nieruchomości, ewentualnie inni wierzyciele tego właściciela). Jeżeli w czasie trwania umowy zmieni się właściciel nieruchomości, zostaje dłużnikiem hipotecznym. Nie ma znaczenia, że ktoś inny ustanawiał hipotekę. Dla banku jest ważne, że jako pierwszy może dochodzić swoich należności.