Dokumenty przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny - Bank Pekao S.A.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny

Bank udziela kredytu hipotecznego na budowę lub zakup nieruchomości na podstawie wniosku z załącznikami. Lista obowiązkowych dokumentów zależy od wielu czynników, w tym rodzaju nieruchomości i źródła dochodu wnioskodawcy. Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Zarezerwuj nieruchomość, czyli podpisz umowę przedwstępną

Potrzebujesz umowy przedwstępnej, aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny i otrzymać wstępną decyzję kredytową. Jeżeli chcesz kupić nieruchomość na rynku pierwotnym, podpisz umowę przedwstępną z deweloperem, który rezerwuje dla Ciebie lokal. Sprzedający może wymagać wniesienia zadatku lub zaliczki – np. równej 10% wartości nieruchomości.

Deweloper nie zwróci Ci zadatku, kiedy zakup nie dojdzie do skutku z Twojej winy. Gdyby chciał wycofać się ze sprzedaży z własnej inicjatywy, musiałby zwrócić Ci dwukrotność zadatku. Zaliczka nie zapewnia takich zabezpieczeń dla stron transakcji. W obu przypadkach zostałaby Ci zwrócona.

Poprawnie wypełnij wniosek kredytowy

Wniosek o kredyt hipoteczny możesz pobrać ze strony banku. W formularzu podaj informacje o:

celu finansowania – np. kupnie mieszkania oraz przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych;

warunkach finansowych kredytu – np. oprocentowaniu stałym lub zmiennym, wysokości wkładu własnego, zabezpieczeniu spłaty;

miesięcznych wydatkach w gospodarstwie domowym – np. łącznej miesięcznej racie innych kredytów i pożyczek czy ogólnych kosztach utrzymania.

Wniosek o kredyt hipoteczny możesz wypełnić w placówce banku. Doradca wyjaśni Ci, co należy wpisać w poszczególne pola. Pomoże także wybrać podstawowe parametry kredytu i wytłumaczy różnicę między oprocentowaniem zmiennym a stałym, czy ratami równymi a malejącymi.

Bank powinien podjąć decyzję kredytową w ciągu 21 dni. Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny, bank powiadomi Cię, jak złożyć go poprawnie. Jeśli oczekiwanie na wstępną decyzję o przyznaniu kredytu będzie się przedłużać, zgłoś to deweloperowi, abyście mogli podpisać aneks do umowy przedwstępnej. Dzięki temu umowa nie wygaśnie.

Dokumenty - kredyt hipoteczny

Skompletuj dokumenty potwierdzające źródło dochodu

Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, musisz pobrać zaświadczenie o zatrudnieniu ze strony banku i poprosić pracodawcę o wypełnienie formularza. Bank może wymagać przedstawienia wyciągu z konta, na które wpływa wynagrodzenie oraz ostatniej deklaracji PIT-37.

Zaświadczenie musi zawierać informacje o:

 • danych pracownika i pracodawcy,
 • okresie obowiązywania umowy i ewentualnego wypowiedzenia,
 • średnim, miesięcznym wynagrodzeniu,
 • zmiennych składnikach pensji, np. premii, nadgodzinach,
 • obciążeniach wynagrodzenia z tytułu wyroku sądowego, postępowania egzekucyjnego, spłaty kredytu lub pożyczki pracowniczej,
 • formie wypłaty wynagrodzenia.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że nie zalegasz z opłacaniem składek ZUS i podatkami. Zakres pozostałych dokumentów zależy od rodzaju Twojej działalności i sposobu, w jaki się rozliczasz z dochodów.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozliczasz na podstawie skali podatkowej, załącz kopię księgi przychodów i rozchodów oraz wyciąg z konta firmowego za wybrany okres.

Pamiętaj, że zaświadczenie o zatrudnieniu i o niezaleganiu z podatkami są ważne tylko przez miesiąc od daty wystawienia. Złóż wniosek o kredyt hipoteczny, jak tylko je uzyskasz.

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, przygotuj następujące dokumenty:

 • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty oraz jej waloryzacji;
 • dowód otrzymywania świadczeń, np. wyciąg z konta bankowego;
 • ewentualnie – zaświadczenie o zatrudnieniu lub dochodach z innego źródła.

Jeśli masz więcej niż 60 lat, bank wyznaczy maksymalny wiek, do którego będziesz mógł spłacić ostatnią ratę kredytu. Najczęściej jest to 70. rok życia.

Zbierz informacje o kredytowanej nieruchomości

Jeśli chcesz kupić nieruchomość na rynku pierwotnym, potrzebujesz:

 • wypisu z centralnej ewidencji gruntów i budynków,
 • odpisu z księgi wieczystej gruntu, na którym postawiono budynek z kredytowanym mieszkaniem,
 • pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, o ile budowa została zakończona,
 • potwierdzenia wniesienia wkładu własnego,
 • informacji o deweloperze – np. odpis z KRS-u,
 • pełnomocnictwa reprezentantów dewelopera, o ile nie są wpisani do KRS-u.

Jeśli chcesz kupić nieruchomość na rynku wtórnym, sprzedający powinien przedstawić Ci dokumenty, które potwierdzają jego prawo do mieszkania czy domu. Zdobądź odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości.

Jeśli chcesz budować dom, potrzebne dokumenty to:

 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • akt notarialny działki,
 • odpis z księgi wieczystej działki,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • umowy z firmami budowlanymi,
 • operat szacunkowy stworzony przez rzeczoznawcę.

Jeżeli chcesz przeprowadzić remont nieruchomości, którą kupujesz, lub sfinansować jej wykończenie „pod klucz”, przygotuj:

 • kosztorys remontowy – dokument w formie tabeli z poszczególnymi rodzajami prac i przybliżonymi kosztami realizacji;
 • zdjęcia przedstawiające postępy realizacji prac.

Banki weryfikują realizacje planu wykończenia, więc jeśli ten plan się zmieni, złóż wniosek o modyfikację kosztorysu.

Ponadto bank zobowiąże Cię do ubezpieczenia nieruchomości. Może też poprosić o zakup ubezpieczenia na życie. Umowa kredytowa wymaga, aby każdego roku przedstawiać dokumenty, które potwierdzą ciągłość ochrony. Banki najczęściej przypominają o tym swoim klientom w SMS-ach, w komunikatach w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.