Wartości bieżące lokat strukturyzowanych

Wartość bieżąca lokat strukturyzowanych

Wartość bieżąca lokat strukturyzowanych

Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej jest ustalana na każdy Dzień Wyceny, który przypada w każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego. Prezentowana jest jako wartość procentowa w stosunku do Kwoty Lokaty lub do Salda Lokaty (w przypadku, gdy konstrukcja Lokaty Strukturyzowanej przewiduje częściowe wypłaty kapitału w Okresie Lokaty).

Zgodnie z Regulaminem otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków Lokat Strukturyzowanych Wartość Bieżąca pozostaje w relacji do pobranej Opłaty Administracyjnej, warunków rynkowych na pieniężnym rynku międzybankowym, bieżącej wyceny Aktywa Bazowego oraz ustalonego Współczynnika Partycypacji. Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału.

W przypadku rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej w trakcie Okresu Lokaty, Kwota Wykupu oparta o Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej przypadającą na najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej, pomniejszana jest o Opłatę Manipulacyjną, gdy jest przewidziana przez Warunki Lokaty Strukturyzowanej (w wysokości określonej w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej oraz Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej).

W związku z powyższym Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej podawana dla danej subskrypcji Lokaty Strukturyzowanej ma charakter poglądowy, gdyż Klient otrzymuje Kwotę Wykupu przypadającą na najbliższy (kolejny) Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej.

W celu zapoznania się z aktualną oraz archiwalnymi wartościami wybierz nazwę Lokaty Strukturyzowanej oraz wskaż numer odpowiedniej subskrypcji.

Sprawdź wartość bieżącą lokaty

Dzień wyceny Wartość bieżąca