Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

NOTOWANIA ON-LINE

W serwisach Pekao24Makler możesz korzystać z notowań giełdowych i serwisów informacyjnych. 

Źródłem danych prezentowanych w serwisach Pekao24Makler jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warunkiem uzyskania dostępu do notowań jest podpisanie "Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao" (Umowa abonamentowa) lub posiadanie zawartej wcześniej "Umowy abonenckiej" regulującej zasady udostępniania serwisów giełdowych czasu rzeczywistego. Do czasu podpisania Umowy abonamentowej, możesz korzystać z notowań opóźnionych o 15 minut - Pakiet STANDARD. Umowę abonamentową można podpisać przy okazji otwierania rachunku inwestycyjnego z dostępem przez internet lub w terminie późniejszym.

Wzory aktualnie obowiązujących regulacji w zakresie udostępniania informacji i narzędzi rynkowych:

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianej informacji.

Rodzaj pakietu Zawartość Wysokość opłaty miesięcznej
VIP
dostęp do pełnego arkusza zleceń online 174,00 PLN
PRESTIGE
5 ofert online 88,00 PLN
PLUS
1 oferta online pakiet bezpłatny
STANDARD
notowania opóźnione o 15minut pakiet bezpłatny

Opłata za korzystanie z pakietu jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca. Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku do pobierania opłat nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do danych online jest blokowany a Klientowi udostępniane są dane opóźnione. Odblokowanie danych online jest możliwe po uregulowaniu należności.

Minimalna wartość obrotu, uprawniająca do zwolnienia z opłaty za notowania w czasie rzeczywistym, wynosi:

 • dla pakietu VIP - 180 000 PLN na rynku kasowym lub 180 sztuk kontraktów terminowych,
 • dla pakietu PRESTIGE - 70 000 PLN na rynku kasowym lub 70 sztuk kontraktów terminowych.

Do zwolnienia z opłaty, na wskazanym rachunku Klienta, brany jest pod uwagę średniomiesięczny obrót brutto (bez prowizji) zrealizowany:

 • w miesiącu, za który pobierana jest opłata, lub
 • w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 miesiącach poprzedzających miesiąc pobrania opłaty).

Szczegółowy cennik opłat za dostęp do notowań określa Taryfa opłat abonamentowych a dla Klientów, którzy mają zawartą Umowę abonencką - załącznik do Umowy abonenckiej lub Komunikaty Dyrektora Domu
Maklerskiego Pekao:

W serwisie internetowym Pekao24Makler korzystając z przycisku NOTOWANIA, którym uruchomisz System Dystrybucji Notowań Giełdowych (SDiG) możesz obserwować notowania instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect oraz indeksów polskich. Funkcjonalność aplikacji notowań pozwala na dostęp do notowań giełdowych oraz listy najlepszych ofert kupna/sprzedaży z możliwością składania zleceń bezpośrednio z jej poziomu, podgląd wykresów dla instrumentów finansowych w różnym horyzoncie czasowym, przegląd wiadomości dla spółek giełdowych, prezentację statystyk rynku oraz podgląd zleceń bieżących. Dodatkowo możesz skorzystać z modułu do obsługi interaktywnych wykresów ISPAG.

Liczba dostępnych ofert kupna/sprzedaży w czasie rzeczywistym uzależniona jest od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Zmiana pakietu notowań możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji SDIG konieczna jest instalacja oprogramowania Java, które można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej www.java.com. Korzystanie z aplikacji notowań SDIG wymaga połączenia z Internetem. Korzystając z pakietowej transmisji danych internetowych mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Funkcjonalności:

Szybkie składanie zleceń

SDIG umożliwia składanie tzw. "szybkich zleceń", które są przekazywane na rynek bez konieczności wypełniania pełnego formularza zlecenia w Pekao24Makler.

Poniżej przedstawiamy instrukcję dotyczącą obsługi szybkich zleceń.

Aby złożyć szybkie zlecenie kupna/sprzedaży instrumentów finansowych postępuj według następujących wskazówek:

1. Otwórz notowania SDIG.
2. Odszukaj instrument finansowy, na który chcesz złożyć zlecenie.
3. Jeżeli chcesz złożyć zlecenie kupna kliknij dwukrotnie na cenę waloru w kolumnie Limit S, jeżeli chcesz złożyć zlecenie sprzedaży kliknij dwukrotnie na cenę waloru w kolumnie Limit K.
4. Otworzy się formularz zlecenia z wypełnionymi danymi (przykład zlecenia kupna spółki Pekao):

Formularz szybkiego zlecenia Pekao
- Instrument - nazwa instrumentu finansowego, na który składasz zlecenie,

- Liczba - wolumen akcji dla ceny waloru, który wybrałeś; to pole jest edytowalne - możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę papierów, na które składasz zlecenie.

- Typ zlecenia, Limit ceny - domyślnie ustawione jest zlecenie z limitem ceny, w który kliknąłeś wybierając instrument finansowy; te pola są edytowalne - możesz zwiększyć lub zmniejszyć limit ceny, a jeżeli nie chcesz składać zlecenia z limitem ceny, z listy rozwijalnej możesz wybrać: PKC, PCR. PEG, PEG-LIMIT.

- Typ ważności, Data - domyślnie ustawiana jest data bieżącej sesji.

- Przycisk Kup - aktywna jest tylko opcja kupna ponieważ formularz został wywołany klikając w limit ceny sprzedaży.

5. Jeżeli chcesz wysłać zlecenie zatwierdź je przyciskiem Kup ;ub Sprzedaj na formularzu, jeżeli chcesz zrezygnować zamknij formularz krzyżykiem.
6. W celu określenia dodatkowych warunków w zleceniu, np. wielkości minimalnej lub wielkości ujawnionej, przejdź do pełnego formularza zlecenia wybierając odpowiednią opcję (kupno, sprzedaż) na dole formularzu szybkiego zlecenia.
7. Po zatwierdzeniu otrzymasz potwierdzenie wysłania zlecenia w formie komunikatu na formularzu.

Możesz także wywołać pusty formularz szybkiego zlecenia wybierając z menu głównego apletu przycisk "Złóż zlecenie". Konieczne będzie wówczas wypełnienie poszczególnych parametrów zlecenia wymienionych powyżej.
 

Formularz szybkiego zlecenia


Pamiętaj:

 1. Szybkie zlecenia dostępne są we wszystkich pakietach notowań. W przypadku pakietu standard należy pamiętać, że informacje prezentowane są z 15 minutowym opóźnieniem.
 2. Szybkie zlecenia można składać wyłącznie na bieżącą sesję.
 3. Nie ma możliwości określenia dodatkowych warunków: Stop loss, Stop limit, Wielkość minimalna, Wielkość ujawniona.
 4. Dostępne są przy wyłączonej autoryzacji (jeżeli masz włączoną autoryzację pojawi się standardowy formularz zlecenia).
 5. Zlecenia OTP wykonują się automatycznie jeżeli masz aktywny aneks oraz domyślnie włączone OTP.
 6. Jeżeli złożysz zlecenie sprzedaży na liczbę papierów przekraczającą posiadaną liczbę instrumentów na rachunku, zlecenie przed przekazaniem na rynek zostanie zredukowane.
 7. Szybkie zlecenia na instrumenty pochodne wysyłane są na tzw. Portfel domyślny.Portfelem domyślnym jest:

  - portfel 00 lub portfel 99 (w przypadku Klientów posiadających aktywny portfel 99 [portfel Intraday] i wyboru instrumentu finansowego dopuszczonego do stosowania zabezpieczenia Intraday),

  W trakcie danej sesji logowania w serwisie Pekao24Makler portfel domyślny może ulec zmianie na portfel ostatnio użyty. Zmianę portfela domyślnego na portfel ostatnio użyty wywołuje:

  - portfel ostatnio użyty w: złożonym zleceniu bezpośrednio w serwisie Pekao24Maklaer na portfelu innym niż domyślny,

  - przejście do okna potwierdzenia zlecenia bez jego ostatecznego zatwierdzenia w serwisie Pekao24Makler w przypadku gdy w formatce zlecenia określany jest portfel inny niż domyślny,

  - użycie kalkulatora do obliczenia wymaganego zabezpieczenia w przypadku gdy w formatce zlecenia określany jest portfel inny niż domyślny.

Uwaga: Złożenie zlecenia w opcji Szybkich zleceń powoduje natychmiastowe przekazanie zlecenia na rynek bez dodatkowych potwierdzeń. Aby uniknąć błędów przed wysłaniem zlecenia sprawdź czy wszystkie jego parametry zdefiniowałeś prawidłowo.

Definiowanie ustawień

SDIG udostępnia cztery firmowe profile ustawień:

 • GPW_Trader
 • WIG_Trader
 • WIG20_Trader
 • NewConnect_Trader

Na podstawie ustawień firmowych można definiować własne profile.

Profile użytkownika umożliwiają tworzenie wielu sposobów prezentacji danych na ekranie. W każdym profilu można umieścić okna zdefiniowane na różne sposoby, co znacznie ułatwia pracę biorąc pod uwagę szybkość i łatwość przełączania profili. Ma to szczególne znaczenie, gdy jeden użytkownik korzysta z programu SDIG na różnych komputerach o różnych parametrach technicznych dotyczących szczególnie grafiki i monitora.

Wykresy analizy technicznej

SDIG oferuje bogate narzędzia badania instrumentów giełdowych pod postacią okna wykresów. Do wyboru masz dwa tryby wykresów po wybraniu pozycji Dziennik lub Historia. System umożliwia prezentację danych o zmianach kursu zarówno w formie wykresu jak i w formie tabeli. Okno historii dostarcza informacji na temat poprzednich sesji giełdowych, wartościach otwarcia, zamknięcia sesji oraz kursach na przestrzeni poprzednich dni, miesięcy i lat.

Zarówno dla okna dziennika jak i dla okna historii dostępna jest zaawansowana konfiguracja pozwalająca na szczegółowe definiowanie sposobu wyświetlania wykresów przez system SDIG.

Typ wykresu (liniowy, świecowy) - pozwala określić sposób kreślenia wykresu.

Skala kursu - dostępne są dwie opcje skalowania wykresu - skala liniowa i skala logarytmiczna

Zakres danych - zakres czasu, na podstawie którego kreślony jest wykres. W przypadku okna dziennika zakres określamy w dniach, zaś w przypadku okna historii w miesiącach.

Długość tiku - dla okna dziennika określana w minutach, dla okna historii w dniach.

Średnie kroczące - system udostępnia opcję kreślenia średnich kroczących. Możesz zdefiniować do trzech niezależnych średnich kroczących wybierając dla każdej kolor linii na wykresie oraz długość kroku.

Linie trendu - pole wyboru pozwala włączyć/wyłączyć kreślenie linii trendu w oknie wykresów.

Liczba tików - określa liczbę tików, będącą podstawą przy kreśleniu wykresu wolnego i szybkiego oscylatora stochastycznego (SSTO, FSTO)

Wygładzanie - parametr określa stopień "wygładzania" wykresów wolnego i szybkiego oscylatora stochastycznego (SSTO, FSTO)

Komunikaty PAP

SDIG umożliwia prezentację serwisu Polskiej Agencji Prasowej.

Dostępne są dwie podstawowe funkcje:

 • informacja o nowych komunikatach,
 • wyszukiwanie w bazie historycznej


Aby wyświetlić okna z informacjami PAP wybierz w menu głównym apletu "Narzędzia", a następnie wybierz opcję "Informacje agencyjne".

Alerty

SDIG umożliwia definiowanie własnych alertów (alarmów).  Pozwala na bieżąco monitorować stan poszczególnych instrumentów sygnałem dźwiękowym oraz pojawiającym się okienkiem, powiadomiającym o spełnionym kryterium uruchomienia alarmu.

Zlecenia bieżące

SDIG umożliwia wyświetlenie okna z listą zleceń bieżących. Aby ją uruchomić wybierz w menu głównym apletu "Narzędzia" a następnie wybierz opcję "Zlecenia bieżące".

W aplikacji mobilnej Pekao24Makler możesz obserwować notowania instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect oraz indeksów polskich wybierając zakładkę Notowania. Moduł umożliwia obserwację notowań instrumentów finansowych zgodnie z posiadanym pakietem notowań, przejście do szczegółów instrumentu i listy ofert kupna/sprzedaży z możliwością składania zleceń, korzystanie z podglądu instrumentów finansowych w różnym horyzoncie czasowym, przeglądanie wiadomości dla spółek giełdowych oraz prezentacje statystyk rynku. Składanie zleceń z poziomu listy ofert kupna/sprzedaży możliwe jest po dokonaniu aktywacji aplikacji przy pierwszym logowaniu lub w trakcie korzystania z poziomu sekcji Ustawienia w menu głównym aplikacji. Lista instrumentów pozwala na przeglądanie do pięćdziesięciu instrumentów jednocześnie. Dane w zakładce Notowania odświeżane są po wejściu na daną stronę, oraz na żądanie użytkownika poprzez wybranie przycisku odśwież.

Liczba dostępnych ofert kupna/sprzedaży w czasie rzeczywistym uzależniona jest od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Zmiana pakietu notowań możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

W celu obserwowania aktualnych danych dla instrumentów wymagane jest połączenie telefonu komórkowego z internetem. Korzystając z pakietowej transmisji danych internetowych mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez Twojego operatora.

Zakres funkcjonalny:

LISTA

W zakładce LISTA możesz obserwować notowania do 50 pozycji wybranych przez siebie instrumentów finansowych. Na ekranie prezentowane są: nazwa instrumentu oraz data i godzina ostatniej transakcji, po jej lewej stronie ikona umożliwiająca wyświetlenie szczegółów notowań wraz z listą ofert, po prawej stronie ostatni kurs lub TKO oraz przycisk zmiany, którego użycie wyświetla kolejno: zmianę procentową, zmianę wartościową i wartość obrotu dla wybranego instrumentu na danej sesji giełdowej.

W dolnej części ekranu prezentowany jest wykres dla instrumentu wskazanego z LISTY. Przewijając wykres uzyskasz dodatkowo podgląd do 50 wiadomości dla wskazanego waloru. Wybranie konkretnej wiadomości wyświetli jej szczegóły na pełnym ekranie.

W ramach LISTY możesz obserwować osobno akcje, instrumenty pochodne czy notowania spółek wchodzących w skład wybranych indeksów. Sprawdź zakres dostępnych grup wybierając przycisk Filtr.

Filtrowanie LISTY 

Używając przycisku Filtr wyświetlisz listę głównych kategorii wyboru: Notowania GPW, Notowania NewConnect oraz Indeksy Polskie - portfele. Niektóre z pozycji posiadają dodatkowe kategorie instrumentów. W ramach tych kategorii możesz ograniczyć podgląd tylko do wybranej grupy instrumentów. Na LIŚCIE wyświetlone zostaną wówczas notowania tylko tych walorów, które ta grupa zawiera. Jeżeli LISTA nie zawiera instrumentów z danej grupy, otrzymasz komunikat, który przeniesie Cię do zakładki umożliwiającej ich dodanie.

Dodawanie instrumentów do LISTY

W zakładce EDYTUJ możesz wybrać instrumenty, które chcesz dodać do LISTY. Wyszukaj nazwę waloru korzystając z pola Wyszukiwarki, bądź zaznacz instrument na LIŚCIE i zaakceptuj wybór przyciskiem Zatwierdź. Instrument zostanie dodany do LISTY w kolejności alfabetycznej.

Używając przycisku Zaznaczone wyświetlisz nazwy walorów, które masz obecnie dodane do LISTY oraz te, które wybrałeś do dodania. Aby powrócić do podglądu wszystkich instrumentów, użyj przycisku Wszystko.

Usuwanie instrumentów z LISTY

W zakładce EDYTUJ użyj przycisku Zaznaczone, żeby wyświetlić nazwy walorów, które masz obecnie dodane do LISTY. Usuń zaznaczenie dla pozycji, których nie chcesz już obserwować. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem Zatwierdź.

Włączanie i wyłączanie wykresu

W zakładce LISTA, z poziomu pomocy kontekstowej, możesz ukryć bądź ponownie włączyć prezentację wykresów w układzie pionowym telefonu. Korzystając z tej opcji zwiększysz liczbę walorów widocznych na LIŚCIE.

Podgląd szczegółów notowań oraz listy ofert

Wybierając Ikonę znajdującą się po lewej stronie nazwy instrumentu otworzysz ekran ze szczegółowym podglądem notowań danego waloru oraz listą najlepszych ofert kupna/sprzedaży z możliwością złożenia zlecenia. Przesuwając ekran w prawo lub w lewo możesz wyświetlić dane dla kolejnych instrumentu z LISTY.

Informacje ze spółek

W zakładce LISTA, przesuwając w prawo lub w lewo dolną część ekranu prezentującą wykres, uzyskasz dostęp do wiadomości dotyczących danej spółki, a w przypadku indeksów polskich - wiadomości dotyczących wszystkich spółek wchodzących w skład danego indeksu. Liczba wiadomości ograniczona jest do 50 najnowszych.

Widok pełnoekranowy 

Ustawiając urządzenie w pozycji horyzontalnej wyświetlisz wykres dla wybranego instrumentu w trybie pełnoekranowym. Z pozycji tej możesz również przejść do prezentacji wiadomości oraz szczegółowego podglądu notowań i listy ofert dla wybranego waloru.

Korzystając z Ikon w górnej części ekranu, możesz zmienić rodzaj wykresu na liniowy lub świecowy, włączyć lub wyłączyć prezentację wolumenu oraz wskazać horyzont czasowy wyświetlanych danych.

Wskazując palcem dowolny punkt na wykresie otrzymasz dodatkowe informacje dotyczącą wybranego kwotowania. Na wykresie liniowym, możesz jednocześnie wskazać dwa punkty, dla których zostanie dodatkowo wyliczona m.in. zmiana wartości waloru w czasie.

EDYTUJ

W zakładce EDYTUJ możesz wybierać instrumenty oraz indeksy notowane na rynku GPW i NewConnect, które chcesz dodać lub usunąć z LISTY.

Wyszukiwanie instrumentów

W celu wyszukania określonego instrumentu wpisz jego nazwę w polu Wyszukiwarki lub wybierz nazwę z listy ułożonej w kolejności alfabetycznej. Możesz zawęzić zakres wyszukiwania używając przycisku Filtr.

Filtrowanie instrumentów

Po wybraniu przycisku Filtr wyświetli się lista głównych grup instrumentów: Notowania GPW, Notowania NewConnect, Indeksy Polskie, Indeksy Polskie - portfele. Zaznaczając główną grupę, wyświetlone zostaną nazwy instrumentów, które ona zawiera. Dzięki dodatkowym filtrom możesz ograniczyć podgląd tylko do konkretnej podgrupy instrumentów.

Dodawanie instrumentów do LISTY

Zaznacz instrument, które chcesz dodać do LISTY. Korzystając z przycisku Zaznaczone możesz przejrzeć wszystkie wybrane instrumenty. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem Zatwierdź. Zostaniesz przeniesiony do zakładki LISTA, na której będziesz mógł obserwować wybrane instrumenty.

Usuwanie instrumentów z LISTY

Użyj przycisku Zaznaczone. Zostaną wyświetlone nazwy instrumentów wybranych obecnie do podglądu. Odznacz pozycje, które chcesz usunąć z LISTY. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem Zatwierdź.

WIADOMOŚCI

W zakładce WIADOMOŚCI masz dostęp do informacji i komunikatów ze spółek notowanych  na rynku GPW i NewConnect.

Przeglądanie wiadomości 

Wiadomości z ostatnich sześciu miesięcy są stronicowane i wyświetlane w zestawach po pięćdziesiąt,  w kolejności od najbardziej aktualnych. W tytule Wiadomości prezentowana jest nazwa spółki oraz data i godzina publikacji. Wpisując dowolny tekst w Wyszukiwarce, możesz w ramach dostępnego zestawu wiadomości, wyszukać informację o wybranej spółce.

Szczegóły wiadomości

Wybierając konkretną pozycję z listy Wiadomości możesz przejrzeć pełną treść komunikatu.

Udostępnianie wiadomości

Korzystając z ikon umieszczonych w dolnej części ekranu Szczegóły wiadomości możesz przesłać informację o publikacji poprzez e-mail lub sms.

Przejście do notowań

Wybierając przycisk Notowania dostępny na dole ekranu Szczegółów wiadomości, możesz przejść do podglądu szczegółów notowań oraz listy ofert danego instrumentu, a także dodać go do LISTY, jeżeli nie został wcześniej dodany.

STATYSTYKI

W zakładce STATYSTYKI masz możliwość sprawdzenia ogólnego stanu rynku GPW oraz NewConnect.

Statystyki prezentowane są w podziale na grupy instrumentów: akcje, kontrakty terminowe, opcje oraz indeksy: WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, WIG50, WIG250, WIG-Banki i NCIndex. Wybór grupy dostępny jest pod przyciskiem Zmień.

Rośnie, spada, obrót

Wskazując na ekranie pola: Rośnie, Spada, Obrót, wyświetlisz instrumenty o największych wzrostach, największych spadkach i największych obrotach na danej sesji giełdowej, zaprezentowane w kolejności malejącej.

W menu kontekstowym możesz wybrać liczbę wyświetlanych pozycji dla danej grupy. Wskazując  ikonę obok nazwy instrumentu możesz przejść do podglądu szczegółowych notowań i listy ofert a także dodać wybrany instrument do LISTY obserwowanych.

SZCZEGÓŁY NOTOWAŃ I LISTA OFERT

Wskazując ikonę obok nazwy instrumentu, zostaniesz przekierowany do okna prezentującego szczegółowe notowania oraz listę najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla danego waloru.

Szczegóły notowań

W szczegółach notowań prezentowane są dane dotyczące kwotowania danego waloru: kurs otwarcia i odniesienia, całkowity wolumen i wartość transakcji w danym dniu, kurs minimalny i maksymalny, status instrumentu oraz LOP (Liczba Otwartych Pozycji - wartość prezentowana dla instrumentów pochodnych).

Lista ofert

Pod danymi dotyczącymi kwotowania danego waloru, wyświetlana jest lista ofert, która może zawierać 5 najlepszych oferty kupna i sprzedaży dla wybranego instrumentu. Wybierz przycisk  Wolumen/Liczba, aby zmienić prezentowane wartości pomiędzy wolumenem a liczbą zleceń dla danej ceny.

Lista ofert może wyświetlać dane opóźnione o 15 minut lub dane on-line dla 1 lub 5 ofert kupna/sprzedaży. Jeżeli oferta prezentowana jest z opóźnieniem, w danym wierszu wyświetlana jest ikona zegarka. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym zależny jest od posiadanego pakietu notowań. Pakiet ten możesz zmienić za pomocą serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

Zlecenia z listy ofert

Po wybraniu konkretnego wiersza na liście ofert, zostanie wyświetlony formularz zlecenia, Typ zlecenia i limit ceny na formularzu zostaną uzupełnione zgodnie z danymi z listy ofert. Aby złożyć zlecenie kupna, wskaż wiersz po stronie ofert sprzedaży, dla zlecenia sprzedaży wskaż wiersz po stronie ofert kupna. Składanie zleceń z poziomu listy ofert kupna/sprzedaży możliwe jest po dokonaniu aktywacji aplikacji przy pierwszym logowaniu lub w trakcie korzystania z poziomu sekcji Ustawienia w menu głównywnym aplikacji.

Widok pełnoekranowy

Ustawiając urządzenie w pozycji horyzontalnej i wskazując ikonę w lewym górnym rogu ekranu wyświetlisz wykres dla wybranego instrumentu w trybie pełnoekranowym. Z poziomu ekranu z wykresem wskazując ikonę znajdującą się w tym samym miejscu, wywołasz listę opcji umożliwiającą przejście do podglądu wiadomości lub szczegółowych notowań z listą ofert dla wybranego instrumentu. 

W serwisie mobilnym Pekao24 (m.pekao24.pl) masz możliwość obserwacji notowań instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect oraz indeksów polskich. Moduł Notowania umożliwia obserwację do 50 pozycji wybranych przez siebie instrumentów finansowych oraz podgląd szczegółów notowań instrumentów wraz z jedną ofertą kupna/sprzedaży. Opóźnienie danych dla notowań uzależnione jest od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Funkcjonalność pozwala na dostęp do notowań giełdowych opóźnionych o 15 minut (dla posiadaczy pakietu STANDARD) lub w czasie rzeczywistym (dla posiadaczy pozostałych pakietów). Notowania aktualizowane są na żądanie użytkownika poprzez wybranie przycisku ODŚWIEŻ. Wybór pakietu notowań innego niż STANDARD dostępny jest po podpisaniu Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao. Wyboru można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM). Informacja o aktualnie wybranym pakiecie notowań prezentowana jest w górnej części ekranu Notowania. W celu obserwowania aktualnych danych dla instrumentów wymagane jest połączenie telefonu komórkowego z Internetem. Za korzystanie z pakietowej transmisji danych internetowych mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez Twojego operatora.

* Dostęp do Notowań wymaga posiadania podpisanej z Bankiem Pekao S.A. umowy o korzystanie z bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 oraz aktywnego dostępu do serwisu mobilnego Pekao24.

FUNKCJONALNOŚCI:

Tabela notowań

Tabela notowań pozwala na obserwowanie do pięćdziesięciu instrumentów finansowych i/lub indeksów giełdowych jednocześnie. Notowania aktualizowane są na żądanie użytkownika, poprzez wybranie przycisku ODŚWIEŻ. Korzystając z FILTRÓW można zawęzić podgląd instrumentów w ramach dostępnych kategorii:

Wszystkie
Notowania GPW

Akcje i PDA
Prawa Poboru
Obligacje
Kontrakty terminowe i opcje
Certyfikaty i ETF
Warranty

Notowania NewConnect
Akcje i PDA
Prawa poboru

Indeksy
Indeksy - portfele spółek

Dodawanie / usuwanie instrumentów finansowych

Wybierając przycisk EDYCJA wybierzesz instrumenty, które chcesz dodać do podglądu notowań. Wyszukaj nazwę waloru korzystając z pola wyszukiwarki, bądź zaznacz instrument na liście ułożonej w kolejności alfabetycznej i zaakceptuj wybór przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

Używając przycisku Zaznaczone wyświetlisz nazwy walorów, które masz obecnie dodane do obserwowania oraz te, które wybrałeś do dodania. Aby powrócić do podglądu wszystkich instrumentów, wybierz ponownie ten sam przycisk, którego etykieta zmieniła się na Wszystkie.

W celu usunięcia instrumentów z obserwowanych, odznacz checkbox przy pozycjach, których nie chcesz już obserwować. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

Podgląd szczegółów notowań dla instrumentu

Po naciśnięciu wiersza z nazwą instrumentu, wysunięte zostaną dodatkowe szczegóły notowań dla danego waloru wraz z danymi dotyczącymi jednej najlepszej oferty kupna/sprzedaży. Instrumenty dla których obrót został zwieszony, oznaczone są poprzez zmianę koloru wiersza:
 • kolor czerwony oznacza, że dla danego instrumentu obrót został zawieszony i składanie zleceń nie jest dozwolone
 • kolor zielony oznacza, że dla danego instrumentu obrót został zawieszony i składanie zleceń jest dozwolone.

Status instrumentu w szczegółach notowań

Pole status znajdujące się w wysuniętych szczegółach dla instrumentu zawiera cztery znaki, które opisują aktualny status waloru na rynku. Pierwszy znak dotyczy statusu grupy, pozostałe trzy dotyczą statusu instrumentu.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z korzystaniem z notowań
i serwisów informacyjnych w serwisach Pekao24Makler:

Uzyskanie dostępu do notowań on-line

Warunkiem uzyskania dostępu do notowań jest podpisanie "Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao" (Umowy abonamentowej) lub posiadanie zawartej wcześniej Umowy abonenckiej. Do czasu podpisania Umowy abonamentowej możesz korzystać z notowań opóźnionych o 15 minut - Pakiet STANDARD. Umowę można podpisać przy okazji otwierania rachunku inwestycyjnego z dostępem przez Internet lub w terminie późniejszym.

Jeżeli masz już podpisaną "Umowę abonamentową", możesz samodzielnie wybrać odpowiedni Pakiet notowań.

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler wybierz menu UMOWY DODATKOWE.

W sekcji Umowy dodatkowe opcja > zmień w kategorii Zmiana pakietu notowań z listy rozwijalnej wybierz żądany pakiet, wskaż rachunek inwestycyjny, z którego będą pobierane opłaty i zatwierdź wybór przyciskiem ZAPISZ oraz przy użyciu aktualnej metody autoryzacji - kodu SMS lub hasła jednorazowego.

Zmianę pakietu notowań możesz zlecić również u konsultanta Serwisu Telefonicznego lub pracownika Punktu Usług Maklerskich.

Jaka jest opłata za korzystanie z różnych pakietów w ciągu jednego miesiąca?

Opłata będzie naliczona dla najwyższego pakietu, z którego Klient korzystał w danym miesiącu.

Kiedy pobierane są opłaty za korzystanie z serwisów notowań?

Opłaty za korzystanie z serwisu SDIG pobierane są w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca.

Gdzie można dokonać zmiany pakietu notowań?

Zmiany pakietu notowań można dokonać z pozycji serwisu internetowego Pekao24Makler w sekcji "Umowy dodatkowe". Sekcja ta jest dostępna na stronie z listą rachunków inwestycyjnych oraz w bocznym menu po wyborze rachunku inwestycyjnego w zakładce Ustawienia. Zmianę możesz zlecić również u konsultanta Serwisu Telefonicznego lub pracownika Punktu Usług Maklerskich.


SERWIS INTERNETOWY

W jaki sposób mogę uruchomić notowania SDiG?

Notowania uruchomisz po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler. Z menu po lewej stronie wybierz baner Notowania. Uruchomienie podglądu notowań w przeglądarkach Internet Explorer oraz Firefox* powinno nastąpić automatyczne. Dla przeglądarek: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari uruchomienie wymaga pobrania aplikacji oraz potwierdzenia zgody na uruchomienie aplikacji Java Web Start.

W przypadku, gdy uruchomienie aplikacji do notowań nie przebiegło pomyślnie, upewnij się, czy posiadasz zainstalowane oprogramowanie Java oraz sprawdź ustawienia przeglądarki.

* od wersji 52 Firefox wyłączyło możliwość uruchamiania apletów Java. Aby tę możliwość przywrócić konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki zgodnie z instrukcją.

Jak zapisać ustawienia podglądu notowań SDIG?

Aby przy następnym otwarciu apletu SDIG wyświetliły się wybrane i skonfigurowane zgodnie z preferencjami Klienta tabele lub wykresy giełdowe należy wybrać w menu głównym apletu "Narzędzia", a następnie opcję "Zapisz ustawienia".

W jakich wypadkach należy użyć opcji Awaria w SDiG?

W przypadku gdy połączenie z serwerem zostanie zerwane (co może mieć miejsce na przykład podczas chwilowej awarii sieci na stanowisku pracy) można wykorzystać funkcję ponownego nawiązania połączenia z serwerem. W tym celu należy wybrać z menu głównego opcję "Awaria".

Co to jest alert na notowaniach?

Jest to możliwość ustawienia poziomu alarmu informującego, gdy określony instrument spełni zadane w alercie kryteria.

Aby zarządzać alertami należy wybrać w menu głównym opcję Ustawienia a następnie Alerty. Otworzy się nowe okno "Ustawienia alertów" z możliwością ich edytowania, aktywacji/dezaktywacji oraz usuwania.

Jak otworzyć wykres dla wybranego instrumentu giełdowego?

W celu otwarcia podglądu wykresu dla danego instrumentu giełdowego należy z tabeli notowań instrumentów wybrać ikonę zlokalizowaną obok nazwy instrumentu.

Jak wyświetlić listę informacji PAP?

Aby wyświetlić okna z informacjami PAP należy wybrać w menu głównym apletu "Narzędzia", a następnie opcję "Informacje agencyjne".

Jakie są zalecane wymagania programowe dla SDiG?

Systemy operacyjne
Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Mac OS X.

Procesor
Porównywalny z Intel 2,6 GHz lub szybszy.

Pamięć RAM
512 MB - wielkość pamięci dostępnej dla aplikacji.

Przeglądarki
Internet Explorer od wersji 8.0,
Safari dla Mac OS X,
Google Chrome,
Microsoft Edge,
Firefox,
Opera.

Jak zweryfikować numer wersji i poprawnie zainstalować oprogramowanie Java?

Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji SDIG konieczna jest instalacja oprogramowania Java, które można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej www.java.com.

Witryna ta umożliwia też sprawdzenie czy oprogramowanie Java jest już zainstalowane na Twoim komputerze, a jeżeli tak, to jaka jest jego wersja.

Do uruchomienia aplikacji SDIG wymagane jest posiadanie zainstalowanego pluginu Javy Oracle w wersji 1.7.0_67 lub wyższej z wyjątkiem przeglądarek: Microdoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari, gdzie SDIG jest uruchamiany bezpośrednio pod wirtualną maszyną Java.

Witryna www.java.com udostępnia szczegółowe instrukcje instalacji oprogramowania Java w języku polskim.


APLIKACJA MOBILNA

Jak mogę edytować listę obserwowanych instrumentów?

Na liście instrumentów można obserwować do 50 wybranych instrumentów finansowych prezentowanych w kolejności alfabetycznej. Dodawanie i usuwanie pozycji do listy możliwe jest z wykorzystaniem opcji Edytuj.

W jaki sposób mogę filtrować zakres instrumentów na liście?

Aby filtrować listę instrumentów użyj przycisku FILTR i wybierz odpowiednia kategorie. Niektóre z pozycji posiadają dodatkowe podfiltry. Na LIŚCIE wyświetlone zostaną notowania tylko tych walorów, które ta grupa zawiera. Jeżeli do LISTY nie masz dodanych instrumentów z danej grupy, otrzymasz dodatkowo komunikat Informujący o możliwości ich dodania.

Jak mogę przejść do listy ofert danego instrumentu?

Aby przejść do listy ofert wskaż ikonę obok nazwy instrumentu, zostaniesz przekierowany do okna prezentującego szczegóły notowań oraz listę najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla danego instrumentu.

Jak mogę złożyć zlecenie z poziomu notowań?

Przejdź do szczegółów notowania danego instrumentu wybierając ikonę obok nazwy instrumentu. Wskaż wiersz po stronie ofert sprzedaży aby złożyć zlecenie kupna, po stronie ofert kupna - aby złożyć zlecenie sprzedaży. Po wybraniu konkretnego wiersza z listy ofert, zostanie wyświetlony formularz zlecenia, w którym Typ zlecenia i limit ceny zostaną uzupełnione zgodnie z danymi wybranej oferty.
Składanie zleceń z poziomu listy ofert kupna/sprzedaży możliwe jest po dokonaniu aktywacji aplikacji przy pierwszym logowaniu lub w trakcie korzystania z poziomu sekcji Ustawienia w menu głównym aplikacji.

Gdzie mogę sprawdzić informacje dla Spółek?

Korzystając z zakładki Wiadomości możesz wyświetlić listę aktualnych wiadomości dla Spółek GPW i NewConnect. Wybierając określony wiersz z nawą instrumentu, datą i tytułem informacji przejdziesz do szczegółów danej wiadomości. Dostęp do wiadomości dla danego instrumentu możliwy jest również z poziomu listy po przewinięciu wykresu dla danego instrumentu.

W jaki sposób mogę zmienić liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach?

Liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach zmienisz z poziomu menu kontekstowego strony Statystyki. Możesz przeglądać od 5 do 25 instrumentów.

Na liście ofert widzę ikonę zegarka, co to znaczy?

Lista ofert może wyświetlać dane opóźnione o 15 minut lub dane on-line dla 1 lub 5 ofert kupna/sprzedaży. Jeżeli oferta prezentowana jest z opóźnieniem, w danym wierszu wyświetlana jest ikona zegarka. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym zależny jest od posiadanego pakietu notowań. Pakiet ten możesz zmienić za pomocą serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

Czy mogę wyłączyć wykres widoczny na liście instrumentów?

Tak, w zakładce Lista, z poziomu pomocy kontekstowej, możesz ukryć bądź ponownie włączyć prezentację wykresów w układzie pionowym telefonu. Korzystając z tej opcji zwiększysz liczbę walorów widocznych na liście notowań w ramach ekranu urządzenia.

Jak mogę wywołać dane wykres w trybie pełnoekranowym?

Ustawiając urządzenie w pozycji horyzontalnej wyświetlisz wykres lub wiadomości dla wybranego instrumentu w trybie pełnoekranowym.

Korzystając z ikon na ekranie wykresu możesz wybrać wykres liniowy lub świecowy, włączyć lub wyłączyć wolumen oraz wskazać horyzont czasowy. Przy wykresie świecowym długość tiku dopasowywana jest do rozdzielczości ekranu oraz wybranego horyzontu czasowego.

SERWIS MOBILNY

Jak mogę wybrać instrumenty finansowe lub indeksy, których notowania chcę przeglądać?

Na ekranie Edycja instrumentów, do którego przejdziesz wybierając przycisk Edycja, możesz wybrać instrumenty, które chcesz dodać do podglądu notowań. Wyszukaj nazwę waloru korzystając z pola wyszukiwarki, bądź zaznacz instrument na liście ułożonej w kolejności alfabetycznej i zaakceptuj wybór przyciskiem Zapisz zmiany. Możesz również skorzystać z przycisku Filtry, aby ograniczyć listę tylko do konkretnej kategorii instrumentów.

Czy mogę zawęzić zakres instrumentów prezentowanych w tabeli notowań?

Jeśli chcesz zawęzić zakres obserwowanych instrumentów skorzystaj z opcji FILRY. Możesz wybrać spośród dostępnych kategorii podzielonych na Notowania GPW, Notowania NewConnect, Indeksy oraz Indeksy - portfele spółek.

Jak mogę usunąć instrumenty finansowe lub indeksy z tabeli notowań?

Jeżeli chcesz usunąć instrument finansowy z obserwowanych, na ekranie Edycja instrumentów odznacz checkbox przy pozycjach, których nie chcesz już obserwować. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

W jaki sposób mogę zobaczyć szczegóły notowań instrumentu?

Aby zobaczyć szczegóły instrumentu wraz z danymi dotyczącymi jednej oferty kupna/sprzedaży, naciśnij wiersz z nazwą obserwowanego instrumenty, szczegóły rozwiną się automatycznie.

Notowania aktualizowane są na żądanie użytkownika poprzez wybranie przycisku ODŚWIEŻ w górnej części ekranu.

Jak aktualizowane są dane w Notowaniach?

Notowania aktualizowane są na żądanie użytkownika poprzez wybranie przycisku ODŚWIEŻ w górnej części ekranu. Dane aktualizowane są automatycznie w przypadku dodania lub usunięcia obserwowanych instrumentów.

Opóźnienie danych dla notowań uzależnione jest od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Funkcjonalność pozwala na dostęp do notowań giełdowych opóźnionych o 15 minut (jeżeli posiadasz pakietu STANDARD) lub w czasie rzeczywistym (dla pozostałych pakietów).
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Notowania akcji
  Informacje rynkowe
   Zapamiętane skróty
kontakt