Społeczeństwo

Kwestie społeczne w naszej Strategii

W ramach 2. filaru Strategii ESG wspieramy i realizujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki
ekologiczny dostęp do usług
Naszym priorytetem jest najwyższa jakość i optymalny dostęp do usług bankowych
wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki
Skupiamy się się na relacjach międzyludzkich, zrozumieniu i budowaniu zaangażowania
działania społeczne
Aktywnie dążymy do wyrównywania szans społecznych i zapobiegamy wykluczeniu

Dla pracowników Banku Pekao wolontariat to przede wszystkim zaangażowanie w wartościowe inicjatywy i zapewnianie realnej pomocy potrzebującym

dwa dni robocze na wolontatiat
Przeznaczamy dwa dni w roku na wolontariat organizowany przy wsparciu Banku
warsztaty przygotowujące do wolontariatu
Organizujemy szkolenia, warsztaty i konsultacje przygotowujące do wolontariatu
portal wolontariat w intranecie
W intranecie na bieżąco informujemy o akcjach wolontariackich i prezentujemy sylwetki liderów

Konkurs grantowy "Jesteśmy blisko". W ramach konkursu każdy zgłoszony projekt, w kategoriach takich jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia, pomoc zwierzętom, może ubiegać się o grant na realizację z Fundacji Banku Pekao S.A.

Akcja honorowego oddawania krwi współorganizowana z ekspertami z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża. W efekcie akcji wiele osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy w życiu i deklarowało deklarację dalszego uczestnictwa w tej szlachetnej inicjatywie

Wolontariusze Banku zaangażowali się w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Osobom, które uciekły z regionów objętych wojną, udzielono wsparcia o charakterze finansowym, rzeczowym i niematerialnym (pomoc w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w znalezieniu miejsca do zamieszkania).

Nie zapominamy o podopiecznych schronisk dla zwierząt. Wolontariusze uczestniczyli w pracach porządkowych i opiece nad zwierzętami w placówkach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Bydgoszczy, Wrocławiu i Zabrzu.

Fundacja Banku Pekao

Fundacja Banku Pekao S.A. została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 roku. Jej cele statutowe ujmują wsparcie:
oświata i wychowanie dzieci i młodzieży
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży
przedsięwzięcia naukowo-badawcze
przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół
popularyzowanie wiedzy bankowej
popularyzowania wiedzy bankowej
pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym
niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
ochrona środowiska
ochrony środowiska
realizacja projektów charytatywnych
realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych
upowszechnianie kultury
upowszechniania kultury

Program skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na projekty realizowane w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Wnioski można składać od 5 czerwca do końca sierpnia 2023 r.

Podarowaliśmy 9,5 tys. latarek w ramach akcji „Święta w ciemności” organizowanej przez Fundację UNITERS. Celem inicjatywy było przekazanie dzieciom na Ukrainie prezentu świątecznego - latarki, aby przerwy w dostawach prądu nie były dla nich tak dotkliwe

Wielkanocna akcja pomocowa dla kombatantów - 450 weteranów z całej Polski otrzymało świąteczne paczki z artykułami spożywczymi. Naszym celem było okazanie wsparcia i troski byłym żołnierzom oraz podziękowanie im za bohaterskie czyny w walkach o niepodległość


Polityka realizowana przez Bank oraz Grupę Pekao w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej ukierunkowana jest na wzmacnianie wizerunku Banku oraz podmiotów Grupy Pekao jako instytucji otwartych i nowoczesnych, bliskich klientom i społecznościom.

Poznaj projekty sponsoringowe Banku Pekao S.A.

Koszykówka

Kontynuujemy współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i Polską Ligą Koszykówki S.A. Jako oficjalny sponsor jesteśmy obecni na wszystkich szczeblach rozgrywek

Wydarzenia i konferencje

Wspieramy istotne inicjatywy o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. W 2022 roku Bank był obecny między innymi na Kongresie 590 oraz Forum Ekonomicznym w Krynicy

Wirtualna Galeria Sztuki

W skład naszej kolekcji wchodzą zarówno dzieła twórców sztuki dawnej, jak Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Józef Mehoffer, jak i prace współczesnych artystów

Relacje z klientami i dostępność usług

Bank Pekao od lat inwestuje w nowoczesne technologie. Dzięki bogatej ofercie innowacyjncyh rozwiązań, spółka wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i rozwija ich świadomość cyfrową.

aplikacja peopay
Rozwijamy aplikację PeoPay - główne narzędzie bankowości mobilnej Banku
aplikacja peopay kids
Dzięki PeoPay KIDS wprowadzamy dzieci w świat oszczędności i finansów
usługi cyfrowej tożsamości PekaoID oraz Profil Zaufany
Poszerzamy usługi cyfrowej tożsamości (PekaoID) oraz Profilu Zaufanego

Angażujemy się w działania mające na celu zmniejszenie wykluczenia finansowego, rozumianego jako ograniczenia w dostępie do usług finansowych wynikające z niepełnosprawności.
język migowy
Oferujemy wideorozmowę z konsultantem Pekao Direct w języku migowym
szkolenia dla pracowników
Szkolimy pracowników - "Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami"
program Prosto po polsku
W ramach programu "Prosto po polsku" upraszczamy treści swoich przekazów

Grupa Pekao świadczy usługi w sposób kompetentny i profesjonalny. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Grupy Pekao S.A. niedopuszczalne jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów takich jak:

nieudzielenie rzetelnej informacji o produkcie
Nieudzielenie konsumentom rzetelnej, zgodnej ze stanem rzeczywistym i kompletnej informacji o produkcie
niedozwolone postanowienia umowne
Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji
misselling
Proponowanie nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów (misselling)
 • Polityki i regulacje dotyczące etycznej sprzedaży

   • Zasady sprzedaży konsumentom produktów kredytowych oraz płatnicznych w Banku Pekao Kasa Opieki Spółka Akcyjna
   • Polityka sprzedaży produktów inwestycyjnych
   • Polityka Procesu Wdrażania Nowych Produktów w Banku Pekao S.A.
   • Zasady tworzenia komunikacji marketingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Dbałość o wysoką jakość relacji z klientami, ich zadowolenie i lojalność są kluczowe na drodze do budowania trwałej wartości dla wszystkich Interesariuszy Banku.

badania satysfakcji i lojalności klikenów
Prowadzimy regularne badania satysfakcji i lojalności klientów, którym objęte zostały najważniejsze procesy styku
badania relacyjne z klientami
Przeprowadziliśmy badania relacyjne (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) z klientami Premium, Biznes i MŚP
raporty benchmarkowe
Systematycznie korzystamy z raportów benchmarkowych dotyczących satysfakcji, lojalności i jakości obsługi klientów

Spółki z naszej Grupy udoskonalają procedury i podejmują niezbędne działania, by na reklamacje reagować szybko i rozpatrywać je w sposób w maksymalnym stopniu uwzględniający słuszne intersy klientów. Klienci w trakcie rowiązywania sporów, które mogą powstać w związku z oferowanymi usługami, mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Klienta. Proces rozpatrywania reklamacji w Banku ma przede wszystkim na celu:

informowanie o reklamacjach
Przejrzyste informowanie o możliwościach składania reklamacji
rzetelne i terminowe rozpatrzenie reklamacji
Niezależne, rzetelne, obiektywne i terminowe rozpatrzenie reklamacji
podejmowanie działań usprawniających proces reklamacji
Podejmowanie działań usprawniających lub naprawczych

Bank Pekao jest zarówno administratorem danych, jak i podmiotem przetwarzającym w rozumieniu przepisów RODO i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności uwzględniając zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych wskazane w RODO.

szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
Szkolimy się w zakresie ochrony danych osobowych, monitorując postęp zrealizowanych szkoleń
nowe rozwiązania technologiczne zapewniające jak najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
Weryfikujemy nowe rozwiązania, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych
nadzorowanie dostępu do danych i zapobieganie wyciekowi danych
W Operacyjnym Centrum Bezpieczeństwa 24/7 nadzorujemy dostęp do danych

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Traktujemy kontrahentów z należytym szacunkiem, a wyboru dostawców towarów i usług dokonujemy w sposób obiektywny i bezstronny, dbając tym samym o dobre i uczciwe relacje handlowe. Doceniamy dostawców, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki
jednakowe traktowanie wszystkich kontrahentów
Budujemy dobre relacje z Dostawcami. Jednakowo traktujemy wszystkich kontrahentów - w sposób zapewniający uczciwą konkurencję
komisje dbające o transparentność procesu wyboru dostawcy.
Powołujemy komisje dbające o transparentność procesu wyboru dostawcy oraz zatwierdzające rekomendacji najkorzystniejszej oferty
Formularz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)
Przy przetargach o wartości powyżej 1 mln PLN netto zobowiązujemy oferentów do wypełnienia "Formularza Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)"
 • Polityki i regulacje relacji z dostawcami i kontrahentami

   • Polityka zakupowa w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
   • Zasady realizacji zakupów przez Departament Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
   • Zasady realizacji zakupów bez udziału Departamentu Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Grupa Pekao jest zaangażowana w rozwój i promocję przedsiębiorczości w Polsce. Kierujemy na rynek konkurencyjną ofertę preferencyjnego finansowania  działalności oraz stabilne gwarancje zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. 

Kredyt ekologiczny i technologiczny
Kredyt ekologiczny i technologiczny
Gwarancje de minimis
Gwarancje de minimis
Kompleksowa obsługa zdalna klientów
Kompleksowa obsługa zdalna klientów