Zarządzanie

Propagujemy etyczne podejście do biznesu

Dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, stawiamy na etyczne podejście do biznesu, uwzględniając kwestie ESG w kluczowych obszarach działalności. Naszą odpowiedzialność za środowisko, otoczenie społeczne i jakość zarządzania ujmują:

Strategia 2021-2024: Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie
Strategia biznesowa: Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie
Strategia ESG 2021-2024: Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój
Strategia ESG: Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój
Wartości Banku: #Prosto, #Razem, #Odważnie i #Odpowiedzialnie
Wartości Banku: #Prosto, #Razem, #Odważnie i #Odpowiedzialnie

Kodeks Postępowania Grupy Pekao S.A.

Kodeks Postępowania opisuje najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy. Zobowiązuje do przestrzegania wartości kształtujących kulturę organizacyjną, uczciwości i rzetelności oraz profesjonalizmu

Zasady Kodeksu odnoszą się do kontaktów z: interesariuszami: klientami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami lokalnych społeczności, otoczeniem biznesowym oraz koleżankami i kolegami z pracy

Ład korporacyjny

Postanowienia Kodeksu Postępowania Grupy Pekao, obok zobowiązania do prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi, rekomendacjami organów nadzoru i kontroli oraz ogólnie przyjętymi standardami rynkowymi, wskazują na konieczność:

Dążenie do podnoszenia jakości pracy i standardów
Świadczenia wysokiej jakości usług dostosowanych do specyfiki i potrzeb każdego klienta
budowanie długotrwałych relacji z klientami
Budowania długotrwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu i transparentnych zasadach współpracy
znajomość kultury ryzyka
Znajomości kultury ryzyka, tzn. limitów ryzyka odnoszących się do realizowanych działań

Zwalczamy wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Pracownicy, którzy odmówią udziału w czynnościach noszących znamiona korupcji, oraz ci, którzy ujawnią  fakt dokonania takich czynności, podlegają pełnej ochronie. Nie tolerujemy oferowania, obiecywania, żądania, dawania lub akceptowania przez pracowników Banku lub inne podmioty mające relacje z Bankiem jakichkolwiek płatności przyśpieszających bieg sprawy (facilitation payments). Nie prowadzimy działalności w rajach podatkowych.
 
W Banku, zgodnie z wytycznymi Polityki przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A., przyjęto Program przeciwdziałania korupcji.
Składa się on z następujących elementów:

Programy szkoleniowe i informacyjne dla pracowników Banku
Programy szkoleniowe i informacyjne dla pracowników Banku
Proces projektowania, nadzorowania wprowadzania mechznizmów kontrolnych
Proces projektowania, nadzorowania, wprowadzania mechanizmów kontrolnych
Szacowanie ryzyka braku zgodności dla procesu Przeciwdziałanie korupcji
Szacowanie ryzyka braku zgodności dla procesu Przeciwdziałanie korupcji
bezpieczne kanały komunikacji
Bezpieczne kanały komunikacji, poprzez które zgłaszane są próby korupcji
Raportowanie do Zarządu Banku
Raportowanie do Zarządu realizacji Programu przeciwdziałania korupcji
DDokładna i uczciwa rejestracja wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku
Rzetelna rejestracja wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku
 • Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji

  • W Departamecie Zgodności Banku Pekao powołany został Oficer ds. Przeciwdziałana Korupcji, do którego należy zgłaszać informacje o próbie korupcji lub działaniach mających znamiona korupcji. Jest on upoważniony do badania podejrzanych lub faktycznych działań noszących znamiona korupcji, w tym do żądania od osoby podejrzanej o działania korupcyjne dokumentów i przeglądania ich oraz do raportowania takich przypadków zgodnie z przewidzianą procedurą.

 • Polityka whistleblowing

  • Obowiązująca Polityka zgłaszania naruszeń (whistleblowing) umożliwia działanie bezpiecznych kanałów sygnalizowania zaobserwowanych w Banku praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi, nieuczciwych lub nieetycznych lub uzasadnionych podejrzeń ich zaistnienia oraz zapewnienie, że zgłoszone problemy zostaną przyjęte, poddane analizie i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszające je w dobrej wierze będzie chroniona przed działaniami odwetowymi. Wykrycie naruszenia i zastosowane w konsekwencji działania naprawcze prowadzą do obniżenia bądź całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty reputacji Banku.
 • Zarządzanie konfliktem interesów

  • Obowiązująca Polityka zarządzania konfliktami interesów w Grupie Pekao bazuje na metodyce zarządzania konfliktami interesów, która umożliwia identyfikację, ocenę ryzyka braku zgodności związaną z danym konfliktem, wybór odpowiednich środków zapewniających zapobieganie, minimalizowanie negatywnych skutków lub wygaszanie konfliktów interesów oraz ich monitorowanie. Zidentyfikowane rodzaje konfliktów interesów oraz środki zarządzania tymi konfliktami, które powinni stosować pracownicy identyfikujący konflikt interesów, zamieszczane są w Matrycy Konfliktów Interesów.

Nasi pracownicy, najcenniejszy kapitał

Zatrudnienie w Grupie

Łączna liczba pracowników wedle metodyki kalkulacji przyjętej przez Grupę Pekao (*) GRUPA PEKAO
Etaty 14 304
Osoby 14 462
 • Jak zarządzamy kapitałem ludzkim

  • Warunki zatrudnienia, pracy oraz świadczeń socjalnych regulują w naszym Banku przede wszystkim: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, indywidualne umowy o pracę / kontrakty menedżerskie, Regulamin Pracy oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Większość spółek Grupy Kapitałowej Banku wprowadziła Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagrodzeń oraz Regulaminy Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Kluczowe regulacje dotyczących kwestii pracowniczych to:

   • Regulamin pracy

    • Regulamin pracy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Regulamin Pracy") ustala organizację i porządek w procesie pracy Banku Pekao oraz określa związane z tym prawa i obowiązki Banku i jego pracowników. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Banku Pekao S.A. bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska oraz bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.

   • Strategia wynagradzania

    • Strategia wynagradzania, opracowana zgodnie ze standardami działalności i wartościami leżącymi u podstaw misji Banku, jest odzwierciedlona w regulacjach wewnętrznych i stanowi czynnik pozwalający budować i chronić reputację Banku oraz tworzyć trwałe wartości dla wszystkich interesariuszy. Kluczową regulacją w tym obszarze jest Polityka Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

   • Polityka wynagrodzeń

    • Polityka Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna odzwierciedla misję i wartości w podejściu Banku do systemów wynagradzania, w szczególności: definiuje filary wynagradzania, zarządzanie strukturą, procesami korporacyjnymi i organizacyjnymi, potwierdza wymagania zgodności przyjętych systemów wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem, określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniających trwałość funkcjonowania Banku.

   • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

    • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa zasady polityki kadrowo-płacowej Banku, w tym zasady i warunki wynagradzania pracowników banku oraz zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym m.in.: zasady polityki kadrowej, czas pracy, zasady polityki płacowej, zasady kształtowania wynagrodzeń zasadniczych, fundusz premiowy, fundusz nagród motywacyjnych, bonusy, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Różnorodność i równość

W Banku obowiązuje polityka równości płci i różnorodności definiująca wytyczne mające na celu zapewnienie pracownikom Banku możliwości zarządzania ich karierą, osiągnięcie sukcesu oraz ocenę wykonywanej przez nich pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Wytyczne w sprawie równości kobiet i mężczyzn mają zastosowanie we wszystkich procesach kadrowych i wskazują m.in. na:
dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji
Dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji
eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy
Eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy
Zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego dla pracowników Banku
Zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego dla pracowników Banku
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

  • Polityka antymobbingowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ustala zasady przeciwdziałania działaniom i zachowaniom o charakterze wskazującym mobbing. Wobec ich sprawców są niezwłocznie wyciągane stosowne konsekwencje. Zgodnie z zapisami Polityki antymobbingowej każde zgłoszenie rozpatruje Komisja Antymobbingowa, organ kolegialny powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing.
Domykanie luki płacowej

Celem ujętym w 3. Filarze Strategii ESG jest redukcja luki w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Aspiracją Banku pozostaje też utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich

Program dla kobiet

Od 2020 r. realizujemy program "Bez cukru". Jego misją jest wspieranie i inspirowanie pań, które stanowią niemal 70% pracowników Pekao, do rozwoju w życiu i biznesie. W 2022 r. odbyło się 35 spotkań dotyczących m.in. komunikacji, świadomości liderskiej i psychologii relacji

Nasza Grupa jest świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Podstawowymi regulacjami w tym zakresie są Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązują one pracodawcę do:

Zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
Zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
Dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Udziału w dokumentowaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
Udziału w dokumentowaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowegoBank Pekao oferuje wszystkim pracownikom opiekę medyczną, świadczoną od kwietnia 2020 roku przez firmę PZU Zdrowie. Pracownicy Banku mogą skorzystać z pakietu podstawowych świadczeń medycznych z możliwością ich rozszerzenia. Równolegle Bank realizuje dodatkowe inicjatywy:
 
 • Szczepienia przeciwko grypie i dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników.
 • Działania profilaktyczne w zakresie COVID-19, np.: zakup środków ochrony osobistej, zakup stojaków z dyspenserem, organizacja pracy zdalnej.
 • Program "Bierz Zdrowie za Rogi" motywujący pracowników do aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania się o podejmowania walki ze stresem.
 • Akcja "MiLOVE biegi z Żubrem - pomaganie przez bieganie", podczas której "wirtualne" mile zebrane przez pracowników w trakcie spacerów lub biegów zostają wykorzystane na szczytny cel.
 • "Program redukcji stresu w 12 krokach", bazujący na ćwiczeniach uważności.
 • Kampania profilaktyczna przeprowadzona z lekarzami PZU Zdrowie.

 

Zarządzanie innowacjami

W naszym Banku jednostką odpowiedzialną za tworzenie kultury innowacji, akcelerację wdrożeń innowacyjnych rozwiązań oraz współpracę z finrechami, startupami i spółkami technologicznymi jest Laboratorium Innowacji. Jego zespół koncentruje się na innowacjach pozwalających budować nowoczesną bankowość i dostosować produkty oraz usługi do oczekiwań klientów. Korzysta z praktyk zarówno rynkowych jak i pozabranżowych, a także z badań trendów, crowdsourcowanych pomysłów oraz technologii dostarczanych przez młode spółki.
 
Inicjatywy Laboratorium Innowacji:
Wyłonienie dostawcy rozwiązania, które w oparciu o sztuczną inteligencję analizuje komentarze klientów w aplikacji mobilnej Banku w Google Play i App Store
Wyłonienie dostawcy rozwiązania, które w oparciu o sztuczną inteligencję analizuje komentarze klientów w aplikacji mobilnej Banku w Google Play i App Store
Wewnętrzna platforma crowdsourcingowa IdeaCrowd zbierająca zgłoszenia i pomysły pracowników na rozwój projektów i innowacyjnych rozwiązań
Wewnętrzna platforma IdeaCrowd zbierająca zgłoszenia i pomysły pracowników na rozwój projektów i innowacyjnych rozwiązań
opracowywanie nowych modeli biznesowycj i indentyfikacja nowych segmentów klientów
Badanie trendów oraz sygnałów zmian w celu tworzenia nowych modeli biznesowych i identyfikacji nowych segmentów klientów


Intensywny rozwój Banku Pekao możliwy jest m.in. dzięki jego obecnym i przyszłym pracownikom, dlatego Bank stawia na pozyskiwanie kadr, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Współpracujemy z czołowymi uczelniami wyższymi w kraju i bierzemy udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie. Przedstawiciele Banku byli obecni na wydarzeniach takich, jak: Dni Kariery Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Tydzień z Doradcami Kariery SGH, Targi Pracy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Targi Pracy IT na Wojskowej Akademii Technicznej, Inżynierskie Targi Pracy czy Absolvent Talent Days.