Kontakt

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Bank Pekao S.A.
ul. Żubra 1
Pekao Tower
01-066 Warszawa

bri@pekao.com.pl
esg@pekao.com.pl

Strona www: https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie.html

 

Marcin Jabłczyński
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG
Michał Handzlik

Menedżer ds. Relacji Inwestorskich, Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Iwona Zaremba

Menedżer ds. ESG, Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Anna Chada

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ESG

Karolina Kołodziejska

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Sekcja ds. ESG

Iwona Milewska

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Małgorzata Szwedyc

Departament Relacji Inwestorskich i ESG

Strategia ESG

Odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój - Strategia ESG Banku Pekao SA na lata 2021-2024

 

 

 

 • Notyfikacje

  • NOTYFIKACJE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE i OSOBY BKLISKO Z NIMI ZWIĄZANE
    
   Bank Pekao Kasa Opieki S.A. ("Bank") jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczeone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W ziązku z tym Bank obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").

   Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadomienia Banku i Komisję Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Banku.

   Obowiązek notyfikacyjny z artr. 19 rozporządzenia MAR należy wykonać:
     Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_158146_transakcje_formularz_MAR_30_06_2016_47410.pdf przedstawił stanowisko w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
     "Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR" dostępna jest pod następujących adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf

   Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jednocześnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl będzie można składać notyfikacje "w trybie awaryjnym" określonym w 10 ust. 2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2019 r. poz 2364). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub staniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

   Osoba blisko związana oznacza:
    
   • małżonka;
   • dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
   • członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres conajmniej roku;
   • osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.