Polityki i procedury

 • Kodeks Postępowania Grupy Pekao

  • Kodeks Postępowania Grupy Pekao ("Kodeks")  zawiera zasady, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy Pekao. Przestrzeganie postanowień Kodeksu jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Banku oraz każdego pracownika innych podmiotów Grupy Pekao.

   Postanowienia Kodeksu wskazują na konieczność:
   •    wykonywania działań zgodnie z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi, rekomendacjami organów nadzoru i kontroli oraz ogólnie przyjętymi standardami rynkowymi,
   •    dążenia do podnoszenia jakości pracy i standardów, 
   •    budowania długotrwałych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu oraz transparentnych zasadach współpracy,
   •    znajomości kultury ryzyka, tzn. limitów ryzyka odnoszących się do realizowanych działań, określonych przez Bank lub inne podmioty Grupy Pekao.

   Aktualnie obowiązuje Kodeks przyjęty Uchwałą Zarządu Banku z dnia 3 grudnia 2021 roku.

   Kodeks jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce "Ład korporacyjny": link

    

 • Polityka zgodności Banku Pekao S.A.

  • Polityka zawiera podstawowe zasady zapewniania zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi przez wszystkich Pracowników Banku oraz wyjaśnia główne elementy procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku. Zapewnienie zgodności jest integralnym elementem prowadzenia działalności biznesowej Banku, jest głęboko zakorzenione w Kodeksie Postępowania Grupy Pekao i przyjętym Kodeksie Etyki Bankowej oraz stanowi podstawę tzw. kultury zgodności.

   Aktualnie obowiązuje Polityka przyjęta dn. 5 kwietnia 2019 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Kodeks Etyki Dostawców Banku Pekao S.A.

  • Kodeks Etyki Dostawców Banku Pekao S.A. („Kodeks”) jest wykorzystywany w postępowaniu zakupowym celem promowania wartości obowiązujących w Banku, wskazując jednocześnie naszym kontrahentom oczekiwania, zasady i standardy obowiązujące w Banku Pekao S.A.

   Kodeks zawiera postanowienia z zakresu ochrony środowiska i zasobów naturalnych, przestrzegania czynników społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego. Chcemy pokazać naszym kontrahentom wzorce i kierunek rozwoju Banku.

   Kodeks został przyjęty Uchwałą Zarządu Banku z dnia 5 października 2023 roku.

   Dla zapewnienia odpowiedniej komunikacji, Kodeks został zamieszczony na stronie internetowej Banku: Ład korporacyjny - Bank Pekao S.A. w dedykowanej Strefie Dostawców oraz w Zintegrowanym Narzędziu Zakupowym.

 • Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A.

  • Polityka określa podstawowe zasady postępowania mające na celu przeciwdziałanie korupcji; definiuje ogólne założenia i kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem korupcji oraz określa program przeciwdziałania korupcji w Banku Pekao S.A., w szczególności w zakresie głównych obszarów tego ryzyka, tj:
   •    współpracy z pośrednikami,
   •    wręczania/ przyjmowania prezentów i oferowania/ przyjmowania rozrywek,
   •    polityki rekrutacyjnej,
   •    współpracy z kontrahentami,
   •    darowizn i sponsoringu,
   •    transakcji fuzji i przejęć,
   •    znaczących inwestycji,
   •    udziału Banku w procedurze zamówień publicznych.

   Polityka została przyjęta dn. 17 września 2020 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

   Wyciąg z Polityki antykorupcyjnej jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce "Ład korporacyjny": link

    

 • Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.

  • Bank Pekao S.A. kieruje się w swojej działalności wysokimi standardami wynikającymi z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz norm etycznych. Zgłaszanie naruszeń pozwala w odpowiedni sposób zarządzić problemem i zmniejszyć ryzyko powtórzenia się niewłaściwych zachowań w przyszłości.
   „Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.” określa tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń, zasady ich weryfikacji  i podejmowania działań naprawczych, a także ochrony zgłaszającego przed działaniami odwetowymi.

   Aktualnie obowiązuje Procedura przyjęta dn. 11.12.2023 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Procedury jest informacją wewnętrzną i nie została
   udostępniona publicznie.

 • Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów

  • Polityka określa podstawowe zasady działania pracowników Banku zgodnie z przepisami dotyczącymi antymonopolowych i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz główne zadania komórek organizacyjnych Banku w tym zakresie. Polityka zobowiązuje pracowników do działania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz ochroną dobrego imienia i reputacji Banku. Każdy pracownik Banku zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściwą jednostkę wewnętrzną o wszelkich uzasadnionych wątpliwościach co do ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących antymonopolowych i nieuczciwych praktyk rynkowych.

   Polityka została przyjęta dn.16 grudnia 2021 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka zarządzania konfliktami interesów w Grupie Pekao

  • Polityka określa zasady zarządzania konfliktami interesów oraz definiuje okoliczności powodujące lub mogące spowodować w działalności Banku powstanie konfliktu interesów. W Banku stosuje się metodykę zarządzania konfliktami interesów, która umożliwia identyfikację, ocenę ryzyka braku zgodności związaną z danym konfliktem, wybór odpowiednich środków zapewniających zapobieganie, minimalizowanie negatywnych skutków lub wygaszanie konfliktów interesów oraz ich monitorowanie. Bank definiuje okoliczności, w których najczęściej identyfikowane są konflikty interesów, uwzględniając zarówno obszary potencjalnie narażone na ryzyko powstania konfliktu interesów, jak i rodzaje relacji, dotyczących Banku, pracowników, podmiotów należących do Grupy Pekao oraz podmiotów trzecich, w szczególności klientów i kontrahentów Banku.

   Polityka została przyjęta dn. 5 września 2023 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka Antymobbingowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • W Polityce Bank zobowiązał wszystkich pracowników do przeciwdziałania mobbingowi oraz w szczególności do reagowania na „zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, polegające lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, zachowania  nieetyczne i niewłaściwe, Każdy Pracownik jest zobowiązany na piśmie zawiadomić Pracodawcę o wszelkich zauważonych przez siebie przejawach mobbingu, a Pracodawca do wyjaśnienia zgłoszonej skargi i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyciagnięcia stosownych konsekwencji zgodnie z przepisami prawa.

   Polityka została przyjęta dn. 20 listopada 2009 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Polityka określa ramowe zasady i reguły dotyczące ustalania, monitorowania oraz kontrolowania zasad i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Bank w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku. Dokument wskazuje rozwiązania przyczyniające się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Banku, a także mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju Banku, w tym zapewnienie spójności Polityki ze strategią wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

   Polityka została przyjęta dn. 11 stycznia 2023 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

   Opis Polityki wynagradzania Banku jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce "Ład korporacyjny": link
    

 • Procedura oraz przebieg procesu okresowej oceny pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Celem okresowej oceny Pracowników jest udzielenie informacji zwrotnej w zakresie stopnia oraz sposobu realizacji zadań wyznaczonych Pracownikowi w danym Okresie Oceny, a także podniesienie poziomu zaangażowania i efektywności, poprzez wymianę informacji pomiędzy ocenianym i oceniającym w zakresie: oczekiwań, kryteriów oceny, planowanego rozwoju pracownika. Wyniki Oceny dostarczają informacji będących wsparciem w efektywnej realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Banku. Poszczególne elementy oceny to: 
   - ocena rezultatów, 
   - ocena zaangażowania, 
   - ocena zgodności.
   Elementem procesu jest bezpośrednia rozmowa podsumowująca pracownika z przełożonym. Pracownik może odwołać się od swojej oceny. 

   Aktualnie obowiązuje Procedura przyjęta dn. 14 lipca 2021 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Procedury jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

  • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Banku Pekao S.A. określa m.in.:
   •    zasady polityki kadrowej, 
   •    czas pracy,
   •    zasady polityki płacowej,
   •    zasady kształtowania wynagrodzeń zasadniczych,
   •    fundusz premiowy, 
   •    fundusz nagród motywacyjnych,
   •    bonusy, 
   •    odprawy emerytalne i rentowe,
   •    odprawy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

   Aktualny Układ został zawarty w Warszawie 15 grudnia 2005 roku między Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Banku. Układ stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę.

 • Polityka nadzoru właścicielskiego nad Spółkami zależnymi i z udziałem Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Celem Polityki jest zapewnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami zależnymi. W ramach tego nadzoru uwzględniane są charakter i skala działalności, jak również wielkość i profil ryzyka, na które narażone są Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Pekao. W szczególności Polityka dotyczy:
   1) sprawowania nadzoru nad Spółkami, w których Bank posiada akcje i udziały, w tym nadzoru właścicielskiego,
   2) reprezentowania Banku na walnych zgromadzeniach oraz zgromadzeniach wspólników Spółek, w których Bank posiada akcje i udziały,
   3) prowadzenia ewidencji dotyczącej Spółek, w których Bank posiada akcje i udziały,
   4) przekazywania informacji i dokumentów przez Spółki do Zespołu Nadzoru Właścicielskiego,
   5) sprawowania nadzoru nad Fundacją Pekao.            

   Aktualnie obowiązuje Polityka przyjęta dn. 27 lutego 2022 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Zasady te określają kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie przyznawania sponsoringu i darowizn oraz wprowadzają progi akceptacji ponoszonych wydatków. Dodatkowo Zasady:
   • definiują zasady funkcjonowania Komisji ds. sponsoringu i darowizn, w tym określają regulamin komisji;
   • wprowadzają ujednolicone wzory umów o sponsoring / darowiznę, wniosku sponsoringowego \ o darowiznę, zawierających podstawowe informacje o organizatorze, projekcie oraz świadczeniach oferowanych Bankowi w zamian za określone zaangażowanie finansowe;
   • wprowadzają raport sponsorski/ z przyznanej darowizny, który każdy beneficjent ma obowiązek przygotować po realizacji projektu.

   Aktualnie obowiązują zasady przyjęte dn. 14 lipca 2022 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Zasad jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

    

 • Procedura stosowania sankcji finansowych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Celem Procedury jest zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez Bank z wymogami regulacyjnymi i prawnymi, zdefiniowanie zasad i reguł ograniczania kontaktów biznesowych z krajami, podmiotami i osobami fizycznymi, które podlegają sankcjom finansowym nałożonym przez m.in. Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki poprzez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA, Organizację Narodów Zjednoczonych, oraz ochrona reputacji Banku. Stosowanie Procedury wyklucza możliwość podejmowania przez Bank działań sprzecznych z krajowymi i międzynarodowymi sankcjami finansowymi.

   Aktualnie obowiązuje Procedura przyjęta dn. 13 stycznia 2021 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Procedury jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Procedura określa zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosowane w Banku w oparciu o przepisy krajowe, międzynarodowe oraz standardy bankowe. Procedura ma zastosowanie do wszystkich jednostek organizacyjnych Banku zaangażowanych w proces obsługi Klientów i ich transakcji. Do przestrzegania jej wymogów zobowiązani są w szczególności:
   1.    wszyscy pracownicy Banku 
   2.    Agenci, Partnerzy Sprzedaży oraz inne podmioty w zakresie określonym w zawartych z Bankiem umowach, które zaangażowane są w proces obsługi Klientów.
   Procedurę stosuje się w każdej działalności biznesowej podejmowanej przez Bank.

   Aktualnie obowiązuje Procedura przyjęta dn. 3 marca 2023 roku zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Procedury jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka Zakupowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Polityka Zakupowa określa nadrzędne zasady obowiązujące w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie realizacji procesów zakupowych. Regulacja uwzględnia opis ról kluczowych interesariuszy procesu, zasady zarządzania kategoriami zakupowymi, planowania zakupów, jak również główne zasady towarzyszące wyborom dostawców i realizacji zamówień w Banku. Dodatkowo, Polityka definiuje metody monitorowania i raportowania efektywności procesów zakupowych oraz zakres współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej. Uszczegółowieniem Polityki Zakupowej są regulacje: Zasady realizacji zakupów przez Departament Zakupów oraz Zasady realizacji zakupów bez udziału Departamentu Zakupów.

   Aktualnie obbowiązuje Polityka przyjęta dn. 30 listopada 2022 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Celem Polityki jest realizacja zadań i obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienie wymiany wiedzy, doświadczenia, najlepszych praktyk i standardów oraz wsparcia eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pomiędzy Bankiem a Spółkami Zależnymi. W Polityce ujęto m.in. podstawowe zasady postępowania pracowników Banku oraz zakres  odpowiedzialności i podział zadań w zakresie BHP.

   Aktualnie obowiązuje Polityka przyjęta dn. 21 września 2022 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji

  • Celem Banku w zakresie bezpieczeństwa informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, w szczególności przetwarzanych w systemach informacyjnych danych dotyczących klientów oraz transakcji klientów, jak również zapewnienie dostępu do Informacji odpowiednim, upoważnionym stronom.Polityka dotyczy systemów informacyjnych Banku, przetwarzających informacje w formie zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, będących własnością lub jedynie administrowanych przez Bank. 


   Aktualnie obowiązuje Polityka przyjęta dn. 23 lutego 2023 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Proces zarządzania Fraudami w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • W Banku Pekao przyjęto zarządzenie – Proces zarządzania fraudami wprowadzające Instrukcję służbową – Proces zarządzania fraudami w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Instrukcja służbowa określa:

   • co to jest fraud i jakie kategorie fraudów mogą dotykać Banku w toku prowadzonej działalności;
   • kto (która jednostka organizacyjna Banku i który pracownik tej jednostki) zobowiązany jest do realizowania działań w przypadku zajścia fraudu;
   • w jaki konkretnie sposób należy przeciwdziałać fraudom (katalog czynności do realizacji).

   Ponadto, określone są obowiązki i kompetencje Biura Bezpieczeństwa Finansowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Pekao, które realizuje zadania związane z centralną koordynacją przeciwdziałania przestępczości finansowej w Banku.

   Proces zarządzania fraudami oraz wprowadzona Instrukcja służbowa nakładają na każdego pracownika Banku obowiązki i uprawnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej na szkodę samej organizacji i klientów Banku.

   Aktualny Proces zarządzania fraudami został przyjęty dn. 24 marca 2021 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Procesu jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Zasady kultury ryzyka w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • „Zasady kultury ryzyka w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” określają normy, postawy i zachowania Banku odnoszące się do jego świadomości ryzyka, podejmowanie przez Bank ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem, a także mechanizmy kontrolne kształtujące decyzje dotyczące ryzyka w ramach przyjętego przez Bank apetytu na ryzyko.

   Zasady kultury ryzyka w szczególności odnoszą się do:

   1) rozwoju pożądanych postaw w tym zakresie poprzez prezentowanie odpowiednich przykładów,

   2) odpowiedzialności pracowników związanej z pełnioną funkcją w kontekście promowania kluczowych wartości oraz przestrzegania apetytu na ryzyko przyjętego przez Bank,

   3) systemów motywacyjnych o charakterze nie tylko finansowym,

   4) sposobu komunikacji,

   5) szkoleń pracowników w celu uwzględnienia obowiązków pracowników w zakresie podejmowania ryzyka i zarządzania nim.

   Przyjęte i funkcjonujące zasady kultury ryzyka są integralnym elementem procesu zarządzania ryzykiem w Banku.

   Zasady zostały przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dn. 13 grudnia 2021 roku. Pełna wersja Zasad jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Polityka zarządzania Kapitałem w Banku Pekao S.A.

  • Polityka definiuje role, proces oraz metodologie zarządzania kapitałem w Banku. Polityka ta obejmuje dwie główne kategorie: alokację kapitału oraz zarządzanie kapitałem. Ponadto określa proces zarządzania kryzysem kapitałowym oraz definiuje zasady zarządzania kapitałem w przypadku wystąpienia niedoborów kapitału. Celem zarządzania kapitałem jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową oraz zarządzanie dochodowością kapitału. Co roku opracowywana jest „Strategia zarządzania kapitałem”, która określa cele i główne wskaźniki dotyczące zarządzania kapitałem w Banku i Grupie na dany rok. 

   Aktualnie obowiązuje Polityka przyjęta dn. 12 maja 2023 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Bank Pekao S.A.

  • Realizując funkcję podatkową, Bank Pekao kieruje się przyjętą strategią podatkową, której głównym założeniem jest przestrzeganie przez Bank Pekao zasad sprawiedliwości społecznej poprzez regulowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych proporcjonalnie do osiąganych zysków. Celem strategii podatkowej Banku Pekao jest wyznaczenie nadrzędnych zasad działania i podejmowania decyzji mających wpływ na podejście Banku Pekao do kwestii podatkowych oraz organizację funkcji podatkowej w Banku w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności prawidłowe (w prawidłowej wysokości i trybie) oraz terminowe deklarowanie podstaw opodatkowania i uiszczanie należności podatkowych. Informacja jest opracowywana corocznie i publikowana na stronie internetowej Banku.

   Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Bank Pekao S.A.

 • Zasady polityki informacyjnej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami

  • Podstawowym celem Polityki jest zapewnienie warunków efektywnej komunikacji Banku z otoczeniem zewnętrznym oraz zapewnienie uczestnikom rynku papierów wartościowych powszechnego i równego dostępu do informacji na temat Banku. Informacje na temat Banku są udostępniane w sposób gwarantujący podejmowanie decyzji przez racjonalnie działających inwestorów oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Wymiana informacji z przedstawicielami mediów i Klientami Banku prowadzona jest w sposób efektywny, gwarantujący zachowanie wysokich standardów komunikacji. Bank zapewnia dostęp do informacji na temat swojej bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej. Informacje te są upubliczniane m.in. na stronie internetowej www.pekao.com.pl w zakładce: „Informacje dla Inwestorów”.

   Polityka została przyjęta dn. 14 lutego 2019 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Jest to dokument udostępniony publicznie.

   Link do Polityki na stronie Banku

 • Polityka Ryzyka Kredytowego

  • Polityka Ryzyka Kredytowego określa strategię i apetyt na ryzyko w działalności kredytowej Banku i Grupy Pekao S.A. w ramach ostrożnego zarządzania ryzykiem. Treść Polityki wynika z doświadczeń Banku, dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych oraz prognozowanego scenariusza makroekonomicznego. Polityka Ryzyka Kredytowego odzwierciedla założenia Strategii ESG Banku, uwzględniając 
   •    zwiększanie zaangażowania banku w finansowanie projektów zielonych,
   •    ograniczanie zaangażowania banku w działalności wysokoemisyjne,
   •    wspieranie przez bank transformacji polskiej energetyki.

   Polityka Ryzyka Kredytowego jest zatwierdzana corocznie przez Radę Nadzorczą Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie jest udostępniana publicznie.

 • Polityka w sprawie optymalizacji zużycia energii w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

  • Polityka określa zasady i reguły dotyczących standardów i wytycznych w zakresie optymalizacji zużycia energii w Banku w zakresie ochrony środowiska opartej na zaangażowaniu we właściwe monitorowanie i zapobieganie, w miarę możliwości, wszelkim negatywnym dla środowiska skutkom jej działalności. Zasady przedstawione w Polityce to wytyczne dla każdego pracownika, mające wpływ na zwiększenie świadomości problemu ochrony środowiska poprzez optymalizację zużycia energii. Powinny być one stosowane z zachowaniem uzasadnionej elastyczności, z uwzględnieniem szczególnych sytuacji dotyczących każdego stanowiska pracy. 


   Polityka została przyjęta dn. 5 lutego 2019 roku Zarządzeniem Zarządu Banku. Pełna wersja Polityki jest informacją wewnętrzną i nie została udostępniona publicznie.

 • Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)

  • Kodeks Etyki Bankowej ZBP zawiera zbiór dobrych praktyk bankowych, oczekiwanych standardów oraz wymagań etycznych mających szczególne znaczenie w kształtowaniu etycznego postępowania banków, wskazując propozycję standardu dla sektora bankowego. Zasady Kodeksu odnoszą się do banków, ich pracowników a także osób  lub podmiotów za pośrednictwem których banki wykonują czynności bankowe.
   Zasady etyczne stanowią drogowskaz prawidłowego postępowania banków. Przyczyniają się do niwelowania zachowań nieakceptowalnych oraz kształtowania środowiska sprzyjającego etycznemu zachowaniu i umacnianiu budowania etycznej kultury działania banku i promowania przyjętych standardów etycznych. 

   Aktualny Kodeks Etyki Bankowej został przyjęty uchwałą XXXVI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich w dniu 19 kwietnia 2023 roku.

   Link do dokumentu na stronie ZBP

    

 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

  • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, uchwalony przez Komisję Nadzoru Finansowego, artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą się całość. Równocześnie Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego pozostawia podmiotom finansowym oraz ich organizacjom samorządowym swobodę kształtowania i ocenę stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku  i różnych rozwiązań organizacyjnych, a także z ich dorobkiem w tworzeniu i doskonaleniu zasad dobrych praktyk.

   Link do dokumentu na stronie KNF