Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

Wielocelowy limit kredytowy jest usługą, która łączy w sobie produkty o charakterze kredytowym takie jak kredyt w rachunku bieżącym i krótkoterminowe kredyty obrotowe z usługami o charakterze kredytowo-rozliczeniowym tj. gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe.

Wszystkie te produkty dostępne są po podpisaniu z Bankiem jednej kompleksowej umowy kredytu, która daje Kredytobiorcy możliwość płynnego dysponowania środkami w okresie ich udostępnienia. Rodzaje i horyzont czasowy wykorzystania tych produktów oraz pozabilansowy charakter samego limitu pozwalają optymalizować strukturę finansowania i koszty zadłużenia.

Zabezpieczenie wielocelowego limitu kredytowego ustanawiane na całą wartość tego limitu to dodatkowy element zwiększający atrakcyjność produktu. Udzielenie zaś przez Klienta Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi sprawia, że Bank będzie czuwał na terminową obsługą zadłużenia.

Wielocelowy limit kredytowy jest oferowany Klientom Korporacyjnym, których potrzeby finansowe oraz rozliczenia z kontrahentami wymagają zastosowania różnorodnych form finansowania udostępnianych nie tylko w złotych polskich, ale również w obcych walutach wymienialnych znajdujących się w ofercie Banku.

Nasze atuty:

  • uproszczone procedury dokumentacyjne - zawarcie jednej umowy kredytowej na obsługę wszystkich produktów udostępnionych w ramach limitu,
  • uproszczone procedury kredytowe - brak konieczności przeprowadzania oddzielnej analizy finansowej i podejmowania nowej decyzji kredytowej każdorazowo przy uruchamianiu produktu w ramach limitu,
  • swoboda w kształtowaniu zadłużenia - brak konieczności ustalania limitów zadłużenia dla poszczególnych produktów udostępnionych w ramach limitu,
  • wielowalutowość - możliwość udostępnienia środków w ramach limitu w walutach wymienialnych znajdujących się w ofercie Banku,
  • pozabilansowy charakter limitu - ograniczający koszty obsługi zadłużenia.

 Korzyści dla Klienta:

  • aktywne zarządzanie strukturą finansowania firmy, zgodnie z potrzebami pojawiającymi się w dłuższej perspektywie,
  • elastyczne kształtowanie form finansowania poprzez dopasowanie ich do bieżących potrzeb oraz trendów rynkowych,
  • optymalizacja kosztów obsługi zadłużenia,
  • ograniczenie do minimum formalności związanych z udostępnieniem środków w ramach limitu.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt