Bankowość międzynarodowa i finansowanie handlu

Finansowanie transakcji handlowych

eFinancing

Finansowanie krótkoterminowych wierzytelności

Pełna obsługa elektroniczna
Poprawa płynności finansowej
Stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
Bogata gama modeli i struktur finansowania
Pomoc doświadczonych specjalistów którzy dopasowują schemat transakcji do Państwa potrzeb i do indywidualnych relacji między Państwem i Państwa kontrahentami

Forfaiting

Strukturyzowany wykup przez bank wierzytelności krótko-, średnio- i długoterminowych

Poprawa płynności finansowej klienta dzięki natychmiastowej wypłacie środków wynikających z wystawionych faktur, przy jednoczesnej możliwości spłaty wierzytelności przez dłużnika w optymalnych ratach
Indywidualnie ustrukturyzowana transakcja finansowania dopasowana do potrzeb zarówno dłużnika, jak i klienta (dostawcy lub wykonawcy)
Możliwość przejęcia przez bank ryzyka niewypłacalności dłużnika
Koszty finansowania ponoszone przez klienta lub dłużnika
Modele finansowania dostosowane do oczekiwań klienta oraz struktury prawnej transakcji

Kredyt zaliczka

Zaliczkowe finansowanie należności

Szybka zapłata za wykonane usługi, bądź towary
Poprawa płynności finansowej firmy
Monitorowanie przez bank terminów płatności faktur
Wzmocnienie pozytywnych relacji z kontrahentami
Możliwość spłacania zobowiązań do 10-go dnia po dacie płatności faktury, bez naliczania odsetek karnych
Odsetki naliczane są za rzeczywisty okres finansowania

Dyskonto weksli

Rozliczenia z kontrahentami za pomocą weksli wystawianych z odroczonym terminem płatności

Otrzymanie przez klienta wcześniejszej zapłaty za towary lub usługi niż to wynika z terminu płatności weksla
Zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy finansowania
Oferowanie kontrahentom atrakcyjniejszych form sprzedaży poprzez odroczenie płatności
Możliwość uzyskania finansowania pozabilansowego
Brak dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem kredytu

Otwarta platforma finansowania

Elektroniczna obsługa produktów finansowych

Dostęp do systemu on-line (24/7)
Mechanizm RWD dostęp do systemu nie tylko z poziomu komputera ale również urządzeń mobilnych (tablet, telefon).
Możliwość bieżącego monitorowania faktur informacja o statusach dostarczana w czasie rzeczywistym (funkcjonalność: powiadomienia)
Pełna informacja o fakturach sfinansowanych przez bank oraz już spłaconych.
Dostęp do różnorodnych raportów o sfinansowanych fakturach oraz limicie finansowania, przygotowanych zgodnie z oczekiwaniami klienta.
Profesjonalna obsługa przez doświadczonych specjalistów produktowych.

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie obrotowe z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej eksportera
Akredytywy w obrocie międzynarodowym z przeznaczeniem na poprawę płynności eksportera (dyskonto), konkurencyjności (odroczony termin zapłaty) i ograniczenie ryzyka braku zapłaty przez nabywcę
Prefinansowanie kontraktu eksportowego z przeznaczeniem na realizację przez eksportera kontraktu eksportowego
Kredyt dla nabywcy z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty importera za zrealizowany kontrakt eksportowy
Wykup wierzytelności z kontraktu eksportowego z przeznaczeniem na poprawę płynności oraz konkurencyjności eksportera (odroczone terminy płatności dla odbiorcy)
Gwarancje kontraktowe w obrocie międzynarodowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań kontraktowych eksportera
Finansowanie inwestycji krajowych eksporterów z przeznaczeniem na rozwój eksportu lub rozpoczęcie działalności eksportowej
Finansowanie akwizycji zagranicznych z przeznaczeniem na zakup udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, budowę lub rozbudowę posiadanych aktywów zagranicznych

Rozliczenia transakcji handlowych

Inkaso

Praktyczny sposób rozliczenia transakcji handlowych

Większa wiarygodność Stosowanie w transakcjach handlowych produktów dokumentowych zwiększa wiarygodność kontrahentów oraz ułatwia wejście na rynek nowym podmiotom.
Nowoczesność, digitalizacja Wszystkie produkty dokumentowe są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej Pekao Trade.
Wsparcie Banku Obsługą transakcji zajmują się wyspecjalizowane zespoły ekspertów posiadających dyplomy z zakresu operacji dokumentowych (CDCS – Certificate for Documentary Credit Specialists), nadane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC).
Korzyści dla eksportera
 • Zobacz szczegóły
  • ograniczenie ryzyka nieotrzymania zapłaty za wysłane towary,
  • kontrola nad towarami do momentu otrzymania płatności lub zabezpieczenia przyszłej płatności,
  • uzyskanie finansowania od banku w przypadku inkas terminowych,
  • pomoc banku w egzekwowaniu należności.
Korzyści dla importera
 • Zobacz szczegóły
  • eliminacja ryzyka nieotrzymania towarów, za które dokonał zapłaty,
  • możliwość skorzystania z odroczenia płatności, w przypadku inkas terminowych, a w związku z tym możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty
Dodatkowe korzyści
 • Zobacz szczegóły
  • stosunkowo niskie koszty obsługi w porównaniu z innymi operacjami dokumentowymi
  • stosowanie ujednoliconych międzynarodowych reguł dotyczących inkas (URC nr 522).

Akredytywa

Zabezpieczenie w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych

Zabezpieczenie transakcji handlowej Akredytywa zapewnia płatności za zgodne dokumenty, bez względu na zdolność kupującego do dokonania zapłaty.
Zaangażowanie banku w akredytywie bank podejmuje niezależne zobowiązanie zgodnie ze zleceniem.
Wsparcie Banku Obsługą transakcji zajmują się wyspecjalizowane zespoły ekspertów posiadających dyplomy z zakresu operacji dokumentowych (CDCS – Certificate for Documentary Credit Specialists), nadane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC).
Nowoczesność, digitalizacja Wszystkie produkty dokumentowe są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej Pekao Trade.
Korzyści dla eksportera lub sprzedającego
 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka handlowego związanego z kontrahentem (np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu, odmowy zapłaty, niewypłacalności), jego bankiem i krajem siedziby (w przypadku akredytywy potwierdzonej),
  • ograniczanie ryzyka nieotrzymania zapłaty za sprzedane/wysłane towary/usługi,
  • zapewnienie płatności za zgodne dokumenty, bez względu na zdolność kupującego do dokonania zapłaty,
  • możliwość dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w z góry określonym terminie poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy,
  • możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.
Korzyści dla importera lub kupującego
 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka jakościowego, transportowego, nieterminowości dostaw poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy i dokumentów wymaganych w ramach akredytywy,
  • ograniczanie ryzyka nieotrzymania towarów/usług lub otrzymania towarów/usług niezgodnych z zamówieniem,
  • kontrola jakości zamawianego towaru poprzez zażądanie w ramach akredytywy dokumentów wystawionych przez niezależne, odrębne instytucje np. świadectwo inspekcji, certyfikat jakości, certyfikat pochodzenia, specyfikacje ładunku itp.
  • zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi lub sprzedającemu.

PekaoTrade

Elektroniczna obsługa dokumentowych produktów finansowania handlu

Automatyczna archiwizacja danych oraz korespondencji dotyczących wszystkich realizowanych transakcji - łatwy dostęp dzięki funkcji "Historia transakcji”
Funkcjonalne udogodnienia tworzenie bazy kontrahentów i banków, szablonów zleceń, klauzul, możliwość drukowania zleceń
Dostęp do usługi przez internet o każdej porze, z każdego miejsca na świecie
Możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika - wygląd strony głównej, sposób prezentacji danych, polska i angielska wersja językowa

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Gwarancje

zabezpieczenie krajowych i zagranicznych transakcji handlowych

Regwarancje Dla firm zawierających transakcje z kontrahentami akceptującymi gwarancje wyłącznie banków zagranicznych, bank wystawia regwarancje.
Awizowanie gwarancji innych banków
 • Zobacz szczegóły

  Bank zajmuje się także awizowaniem klientom gwarancji innych banków. Bank nie podejmuje wtedy zobowiązania, ale zapewnia fachową ocenę merytoryczną awizowanej gwarancji a w przypadku konieczności wykorzystania gwarancji pośredniczy w procesie wystąpienia z roszczeniem.

Większa wiarygodność stosowanie w transakcjach handlowych zabezpieczenia w formie gwarancji zwiększa wiarygodność kontrahentów oraz ułatwia wejście na rynek nowym podmiotom.
Zaangażowanie banku w gwarancjach bank podejmuje niezależne zobowiązanie zgodnie ze zleceniem.
Wygoda gwarancje opatrzone podpisem elektronicznym pozwalają na szybki i bezpieczny obieg dokumentów.
Nowoczesność, digitalizacja gwarancje są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej PekaoBiznes24 - moduł Gwarancje on-line umożliwia kompleksowe zarządzanie transakcjami i kontrolę nad ich przebiegiem.
Depozyt gwarancji Mając na uwadze ochronę interesów klienta, bank przyjmuje także od niego w depozyt gwarancje adresowane i przesyłane bezpośrednio do klienta, zapewniając im profesjonalną obsługę.
Korzyści
 • Zobacz szczegóły

  Legitymizujące się gwarancją bankową firmy mogą negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki kontraktu gdyż współpraca z nimi nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Importer z gwarancją bankową negocjuje sprzyjające mu warunki płatności i cenę. Eksporterowi zaś łatwiej wynegocjować żądane terminy dostawy czy zaliczkową formę płatności.

Akredytywa standby

Akredytywa zabezpieczająca

Skuteczna forma zabezpieczenia przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty
Pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności
Zmniejsza ryzyko otrzymania wadliwego towaru

Oferta dla klientów międzynarodowych

Punkt Pierwszego Kontaktu tutaj klient międzynarodowy może nawiązać pierwszy kontakt z Bankiem Pekao SA w języku angielskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim, aby uzyskać informacje na temat współpracy i zakresu usług
Rachunki koordynacja procesu otwarcia rachunków dla rezydentów i nierezydentów na każdym etapie od dostarczenia pakietu informacji do wdrożenia obsługi.
Lokalne wsparcie poprzez zapewnienie indywidualnej oferty klientom oraz koordynację i doradztwo w kwestiach profesjonalnej bieżącej obsługi z siecią bankową
Sieć banków korespondentów i międzynarodowych banków partnerskich umożliwia wsparcie klientów w ich ekspansji na rynki międzynarodowe oraz realizacji operacji eksportowych i importowych
Specjaliści pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów międzynarodowych, koordynują współpracę pomiędzy międzynarodowymi klientami korporacyjnymi Banku a doradcami i specjalistami produktowymi
Usługi dla biznesu międzynarodowego transgraniczne zarządzanie rachunkami i płynnością, przelewy zagraniczne realizowane w 20 walutach, bankowość internetowa dostępna w 3 wersjach językowych, kompleksowa oferta finansowania

Usługi transgraniczne

European Gate

Oszczędność kosztów dzięki ograniczeniu systemu komunikacji do jednego banku z Grupy
Oszczędność czasu i wysiłku dzięki przyspieszeniu obsługi transakcji bankowych i standaryzacji formatu płatności
Centralizacja płatności i informacji o wszystkich rachunkach prowadzonych lokalnie i zagranicą
 • Zobacz szczegóły

  ułatwia to bieżący monitoring i zarządzanie finansami spółek zależnych lub oddziałów klienta, których rachunki są prowadzone w bankach Grupy UniCredit.

Brak potrzeby zakładania lokalnych jednostek księgowych
Skrócenie czasu i częstotliwości szkoleń pracowników z zakresu obsługi płatności
Lokalne wsparcie klienta w kwestiach dotyczących realizacji usług EuropeanGate we wszystkich krajach
Zharmonizowana obsługa dokumentowa

GAITS

Global Account Information and Transfer Service

Scentralizowana obsługa rachunków
Pełne raportowanie o dokonanych transakcjach
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, informuje, że zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Klientowi ubiegającemu się o kredyt/pożyczkę przysługuje prawo do złożenia w Banku wniosku o przekazanie przez Bank wyjaśnień, w formie pisemnej, dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia Klient powinien złożyć nie później niż w terminie 3 lat od dnia poinformowania Klienta o podjętej przez Bank decyzji kredytowej. Za sporządzenie wyjaśnienia Bank może pobierać od przedsiębiorców opłatę w wysokości obowiązującej w dacie złożenia wniosku Taryfy Opłat i Prowizji Banku. Wniosek Klient może złożyć w Banku: przesyłką pocztową*, w formie pisemnej osobiście w jednostce Banku zajmującej się obsługą Klienta albo za pośrednictwem Doradcy Klienta, w formie dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanego przez Osoby uprawnione do reprezentacji Klienta zgodnie z rejestrem właściwym dla formy prawnej Klienta albo odpowiednim pełnomocnictwem) poprzez system bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, jeżeli Klient z tego systemu korzysta. Dane adresowe jednostek Banku są dostępne na stronie internetowej Banku oraz w jednostkach Banku. Bank informuje, że udzielone wyjaśnienia nie mogą stanowić podstawy do odwołania od decyzji, w wyniku której Klient wnioskował o udzielenie wyjaśnień, ani też do kwestionowania przez Klienta zasad oceny zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem wykorzystania wyjaśnień w procesie reklamacyjnym w Banku.” 
* Dot. Klientów, z którymi Bank ma nawiązaną relację.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.