Finansowanie handlu

Wsparcie eksportu i importu

Finansowanie transakcji handlowych

eFinancing

Finansowanie krótkoterminowych wierzytelności

Pełna obsługa elektroniczna
Poprawa płynności finansowej
Stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
Bogata gama modeli i struktur finansowania
Pomoc doświadczonych specjalistów którzy dopasowują schemat transakcji do Państwa potrzeb i do indywidualnych relacji między Państwem i Państwa kontrahentami

Forfaiting

Strukturyzowany wykup przez bank wierzytelności krótko-, średnio- i długoterminowych

Poprawa płynności finansowej klienta dzięki natychmiastowej wypłacie środków wynikających z wystawionych faktur, przy jednoczesnej możliwości spłaty wierzytelności przez dłużnika w optymalnych ratach
Indywidualnie ustrukturyzowana transakcja finansowania dopasowana do potrzeb zarówno dłużnika, jak i klienta (dostawcy lub wykonawcy)
Możliwość przejęcia przez bank ryzyka niewypłacalności dłużnika
Koszty finansowania ponoszone przez klienta lub dłużnika
Modele finansowania dostosowane do oczekiwań klienta oraz struktury prawnej transakcji

Kredyt zaliczka

Zaliczkowe finansowanie należności

Szybka zapłata za wykonane usługi, bądź towary
Poprawa płynności finansowej firmy
Monitorowanie przez bank terminów płatności faktur
Wzmocnienie pozytywnych relacji z kontrahentami
Możliwość spłacania zobowiązań do 10-go dnia po dacie płatności faktury, bez naliczania odsetek karnych
Odsetki naliczane są za rzeczywisty okres finansowania

Dyskonto weksli

Rozliczenia z kontrahentami za pomocą weksli wystawianych z odroczonym terminem płatności

Otrzymanie przez klienta wcześniejszej zapłaty za towary lub usługi niż to wynika z terminu płatności weksla
Zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy finansowania
Oferowanie kontrahentom atrakcyjniejszych form sprzedaży poprzez odroczenie płatności
Możliwość uzyskania finansowania pozabilansowego
Brak dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem kredytu

Kredyt eksportowy

Finansowanie kontrahentów zagranicznych

Korzyści dla eksportera
 • Zobacz szczegóły
  • Zwiększenie konkurencyjności oferty eksportera dzięki zapewnieniu importerowi finansowania kontraktu eksportowego.
  • Sukcesywne dokonywanie przez bank na rachunek eksportera płatności przysługujących eksporterowi od importera,  z tytułu realizacji kontraktu eksportowego.
  • Zobowiązanie do spłaty kredytu spoczywające na importerze.
  • Brak konieczności negocjowania warunków kredytowych z zagranicznym kontrahentem lub jego bankiem.
  • Wsparcie eksportera w ukształtowaniu treści kontraktu eksportowego w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu udostępnienia przez bank finansowania.
  • Bez wpływu na bilans oraz poziom limitów kredytowych eksportera.
  • Możliwość finansowania eksportu również do krajów o podwyższonym ryzyku politycznym.
  • Objęcie ochroną należności z tytułu kredytu ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A.
  • Możliwość połączenia z instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej.
Korzyści dla importera
 • Zobacz szczegóły
  • Dopasowanie warunków finasowania do charakteru transakcji i lokalnych uwarunkowań biznesowych w kraju importera.
  • Możliwość finansowania średnio- lub długoterminowego, z okresem spłaty kredytu nawet do 14 lat.
  • Przejrzyste reguły finansowania, oparte o regulacje OECD.
  • Elastyczność rozwiązań w zakresie struktury transakcji.
  • Szybki proces kredytowy w przypadku kredytu w formule bank-to-bank.
  • Nawet 6-miesięczny okres karencji w spłacie kredytu.
  • Atrakcyjne koszty finansowania.
  • Profesjonalna obsługa i doradztwo bankowe.
  • Doświadczony zespół.
  • Możliwość komunikowania się w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim.

Otwarta platforma finansowania

Zasady bezpieczeństwa

Sprzęt i aplikacje
Ochrona poufnych danych
Ostrzeżenia o zagrożeniach

Rozliczenia transakcji handlowych

Inkaso

Praktyczny sposób rozliczenia transakcji handlowych

Korzyści dla eksportera
 • Zobacz szczegóły
  • ograniczenie ryzyka nieotrzymania zapłaty za wysłane towary,
  • kontrola nad towarami do momentu otrzymania płatności lub zabezpieczenia przyszłej płatności,
  • uzyskanie finansowania od banku w przypadku inkas terminowych,
  • pomoc banku w egzekwowaniu należności.
Korzyści dla importera
 • Zobacz szczegóły
  • eliminacja ryzyka nieotrzymania towarów, za które dokonał zapłaty,
  • możliwość skorzystania z odroczenia płatności, w przypadku inkas terminowych, a w związku z tym możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty
Dodatkowe korzyści
 • Zobacz szczegóły
  • stosunkowo niskie koszty obsługi w porównaniu z innymi operacjami dokumentowymi
  • stosowanie ujednoliconych międzynarodowych reguł dotyczących inkas (URC nr 522).

Akredytywa

Zabezpieczenie w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych

Korzyści dla eksportera lub sprzedającego
 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka handlowego związanego z kontrahentem (np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu, odmowy zapłaty, niewypłacalności), jego bankiem i krajem siedziby (w przypadku akredytywy potwierdzonej),
  • możliwość dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w z góry określonym terminie poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy,
  • możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.
Korzyści dla importera lub kupującego
 • Zobacz szczegóły
  • minimalizacja ryzyka jakościowego, transportowego, nieterminowości dostaw poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy i dokumentów wymaganych w ramach akredytywy,
  • zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi lub sprzedającemu.

PekaoTrade

Elektroniczna obsługa dokumentowych produktów finansowania handlu

Automatyczna archiwizacja danych oraz korespondencji dotyczących wszystkich realizowanych transakcji - łatwy dostęp dzięki funkcji "Historia transakcji”
Funkcjonalne udogodnienia tworzenie bazy kontrahentów i banków, szablonów zleceń, klauzul, możliwość drukowania zleceń
Dostęp do usługi przez internet o każdej porze, z każdego miejsca na świecie
Możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika - wygląd strony głównej, sposób prezentacji danych, polska i angielska wersja językowa

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Gwarancje w obrocie zagranicznym

Większa swoboda działania zleceniodawcy
 • Zobacz szczegóły

  Legitymizujące się gwarancją bankową firmy mogą negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki kontraktu g,dyż współpraca z nimi nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Importer z gwarancją bankową negocjuje sprzyjające mu warunki płatności i cenę. Eksporterowi zaś łatwiej wynegocjować żądane terminy dostawy czy zaliczkową formę płatności.

Regwarancje dla firm zawierających transakcje z kontrahentami akceptującymi gwarancje wyłącznie banków zagranicznych
Awizowanie gwarancji innych banków zapewnienie fachowej oceny merytorycznej awizowanej gwarancji, bez podejmowania zobowiązań
 • Zobacz szczegóły

  Pomoc w przypadku konieczności wykorzystania gwarancji, tj. wystąpienia z roszczeniem.

Akredytywa standby

Skuteczna forma zabezpieczenia przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty
Pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności
Zmniejsza ryzyko otrzymania wadliwego towaru
Umożliwia określenie wykazu wymaganych dokumentów
Zabezpiecza przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi
Brak konieczności angażowania własnych środków gotówkowych

Oferta dla klientów międzynarodowych

Punkt Pierwszego Kontaktu tutaj klient międzynarodowy może nawiązać pierwszy kontakt z Bankiem Pekao SA w języku angielskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim, aby uzyskać informacje na temat współpracy i zakresu usług
Rachunki koordynacja procesu otwarcia rachunków dla rezydentów i nierezydentów na każdym etapie od dostarczenia pakietu informacji do wdrożenia obsługi.
Lokalne wsparcie poprzez zapewnienie indywidualnej oferty klientom oraz koordynację i doradztwo w kwestiach profesjonalnej bieżącej obsługi z siecią bankową
Sieć banków korespondentów i międzynarodowe banki partnerski umożliwia wsparcie klientów w ich ekspansji na rynki międzynarodowe oraz realizacji operacji eksportowych i importowych
Specjaliści pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów międzynarodowych koordynujący współpracę pomiędzy międzynarodowymi klientami korporacyjnymi Banku a doradcami i specjalistami produktowymi
Usługi dla biznesu międzynarodowego transgraniczne zarządzanie rachunkami, cash pooling międzynarodowy, przelewy zagraniczne realizowane w 21 walutach, bankowość internetowa dostępna w 3 wersjach językowych, kompleksowa oferta finansowania

Usługi transgraniczne

European Gate

Oszczędność kosztów dzięki ograniczeniu systemu komunikacji do jednego banku z Grupy
Oszczędność czasu i wysiłku dzięki przyspieszeniu obsługi transakcji bankowych i standaryzacji formatu płatności
Centralizacja płatności i informacji o wszystkich rachunkach prowadzonych lokalnie i zagranicą
 • Zobacz szczegóły

  ułatwia to bieżący monitoring i zarządzanie finansami spółek zależnych lub oddziałów klienta, których rachunki są prowadzone w bankach Grupy UniCredit.

Brak potrzeby zakładania lokalnych jednostek księgowych
Skrócenie czasu i częstotliwości szkoleń pracowników z zakresu obsługi płatności
Lokalne wsparcie klienta w kwestiach dotyczących realizacji usług EuropeanGate we wszystkich krajach
Zharmonizowana obsługa dokumentowa

GAITS

Global Account Information and Transfer Service

Scentralizowana obsługa rachunków
Pełne raportowanie o dokonanych transakcjach
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, informuje, że zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Klientowi ubiegającemu się o kredyt/pożyczkę przysługuje prawo do złożenia w Banku wniosku o przekazanie przez Bank wyjaśnień, w formie pisemnej, dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia Klient powinien złożyć nie później niż w terminie 3 lat od dnia poinformowania Klienta o podjętej przez Bank decyzji kredytowej. Za sporządzenie wyjaśnienia Bank może pobierać od przedsiębiorców opłatę w wysokości obowiązującej w dacie złożenia wniosku Taryfy Opłat i Prowizji Banku. Wniosek Klient może złożyć w Banku: przesyłką pocztową*, w formie pisemnej osobiście w jednostce Banku zajmującej się obsługą Klienta albo za pośrednictwem Doradcy Klienta, w formie dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanego przez Osoby uprawnione do reprezentacji Klienta zgodnie z rejestrem właściwym dla formy prawnej Klienta albo odpowiednim pełnomocnictwem) poprzez system bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, jeżeli Klient z tego systemu korzysta. Dane adresowe jednostek Banku są dostępne na stronie internetowej Banku oraz w jednostkach Banku. Bank informuje, że udzielone wyjaśnienia nie mogą stanowić podstawy do odwołania od decyzji, w wyniku której Klient wnioskował o udzielenie wyjaśnień, ani też do kwestionowania przez Klienta zasad oceny zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem wykorzystania wyjaśnień w procesie reklamacyjnym w Banku.” 
* Dot. Klientów, z którymi Bank ma nawiązaną relację.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję