Produkty skarbowe

Wymiana walutowa

Transakcje FX

Transkacje wymiany walutowej we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej banku

możliwość negocjowania kursów walutowych dla znacznych kwot transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych
 • Zobacz szczegóły

  Preferencyjne kursy walut ustalane są:

  • bezpośrednio w jednostce Banku, w której klient składa zlecenie płatnicze w formie papierowej albo w formie ustnej potwierdzonej następnie podpisem złożonym na dokumencie sporządzonym w systemie informatycznym,
  • za pośrednictwem systemów bankowości internetowej, udostępnianych klientom przez Bank,
  • w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej klienta z uprawnionym dealerem,
  • w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej pracownika jednostki Banku obsługującego daną transakcję z dealerem.
wymiana walut transakcje we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej banku
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Zabezpieczanie ryzyka kursowego

Forward

bezpieczeństwo zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 • Zobacz szczegóły

  Kupno waluty w transakcji Forward zabezpiecza przed ewentualnym wzrostem kursu w przyszłości, a sprzedaż waluty przed jego ewentualnym przyszłym spadkiem.

informacja o kosztach i dochodach Informacja o przyszłych kosztach (zakup waluty) i dochodach (sprzedaż waluty) w momencie zawierania transakcji
 • Zobacz szczegóły

  Możliwość dokonania prognozy rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia klienta.

elastyczne rozliczenie brutto (z dostawą waluty) lub netto (bez fizycznej dostawy)
możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem
brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Opcje walutowe

Prawa nabywcy

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
zabezpieczenie wybranego kursu walutowego
 • Zobacz szczegóły

  zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego

możliwość wyboru formy realizacji opcji brutto lub netto
 • Zobacz szczegóły

  Brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP.

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Opcje barierowe

Transakcje, w których dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursów walutowych
zabezpieczenie określonego kursu walutowego zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego
możliwość zakupu lub sprzedaży waluty jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla klienta cenie
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
mozliwość wyboru formy realizacji opcji brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Strategie opcji walutowych

Transakcje, w których nabywca uzyskuje zabezpieczenie poprzez zakup i sprzedaż określonych pojedynczych opcji walutowych

zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych
możliwość redukcji kosztów zabezpieczenia
możliwość przedterminowej odsprzedaży strategii bankowi
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Zabezpieczanie stopy procentowej

FRA

Forward Rate Agreement

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych
ułatwienie planowania finansowego
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto
brak opłat i prowizji
możliwość zamknięcia transakcji przed terminem zapadalności
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

IRS

Interest Rate Swap

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych
ułatwienie planowania finansowego
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto
brak opłat
możliwość zamknięcia transakcji przed terminem zapadalności
informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

CIRS

Currency Interest Rate Swap

zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych i walutowym przed ryzykiem zmiany stóp procentowych i walutowym
ułatwienie planowania finansowego
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
możliwość zamknięcia transakcji przed terminem zapadalności
Informacje o instrumentach finnasowych i ryzyku

CAP/FLOOR

Zabezpieczenie nabywcy opcji CAP przed wzrostem rynkowej stopy procentowej. Zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej.

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych
ograniczenie wzrostu kosztu kredytu ograniczenie spadku rentowności inwestycji
ograniczenie kosztu zabezpieczenia do wysokości zapłaconej premii opcyjnej
informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
możliwość przedterminowego zamykania transakcji Cap/Floor
 • Zobacz szczegóły

  Pozwala to na:

  • zrealizowanie zysku z pozycji zabezpieczającej przed terminem jej zapadalności,
  • elastyczne dostosowanie zabezpieczenia do rzeczywistej wartości pozycji zabezpieczanej (w przypadku zmiany wartości pozycji zabezpieczanej).
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Zabezpieczanie ryzyka cen towarów

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen towarów
dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

Certyfikaty Depozytowe

Emisja ceryfikatów
 • Zobacz szczegóły

  Certyfikaty Depozytowe emitowane są na warunkach określonych w dokumentacji emisji, załączonych do niniejszego komunikatu.

Zapisy na certyfikaty
 • Zobacz szczegóły

  Zapisy na Certyfikaty Depozytowe będą przyjmowane do dnia i godziny określonych w Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych, a jednorazowa oferta objęcia nie może być mniejsza niż 1 szt. Certyfikatu.

Rozporządzenie PRIIP

Dyrektywa MiFID

Dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
Jednolite zasady funkcjonowania rynków finansowych w UE

Inwestycja Dwuwalutowa

Inwestycja Dwuwalutowa

pozwala osiągnąć znacznie wyższą rentowność w porównaniu do tradycyjnej lokaty terminowej
możliwość ustalenia podstawowej oraz drugiej waluty depozytu na którą zostanie przewalutowany
PRIIP
 • Zobacz szczegóły

  Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

praca w trybie on‑line aktualna informacja o kwotowaniach Banku
efektywny i prosty sposób zawierania transakcji
swobodny i bezpieczny dostęp do systemu w tym za pomocą urządzeń mobilnych
lokowanie nadwyżek finansowych
możliwość nabywania dłużnych papierów wartościowych zarówno skarbowych jak i nieskarbowych

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.