Finansowanie działalności

Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżącej działalności

Odnawialny kredyt w PLN/GBP/EUR/USD/CHF w rachunku bieżącym łatwy dostęp do środków
 • Zobacz szczegóły

  Kredyt udostępniany jest na rachunku bieżącym klienta prowadzonym przez bank w walucie udzielonego kredytu. Uruchomienie kredytu następuje na podstawie dyspozycji składanych przez klienta lub osoby przez niego upoważnione w ciężar odpowiedniego rachunku bieżącego. Dyspozycje mogą być dokonywane również przy pomocy kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych.

Warunki kredytowania dostosowane do indywidualnych potrzeb możliwość ustalenia zmiennych poziomów zaangażowania w okresie kredytowym
 • Zobacz szczegóły

  W zależności od charakteru i sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej klient może indywidualnie określać zapotrzebowanie na dodatkowe środki kredytowe.

Automatyczna spłata kredytu bezproblemowa obsługa spłaty kredytu
 • Zobacz szczegóły

  Spłata kredytu odbywa się automatycznie z bieżących wpływów na rachunek bieżący klienta prowadzony w walucie udzielonego kredytu. Każda spłata zadłużenia (w części lub w całości) powoduje odnowienie kredytu do pełnej kwoty kredytu, wynikającego z zawartej umowy. Ostateczna spłata kredytu musi nastąpić w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Minimum formalności związanych z udostępnieniem i zabezpieczeniem kredytu

Kredyt w rachunku bieżącym oparty o WIRON 1M Stopa Składana

finansowanie potrzeb obrotowych bezpośrednio z rachunku klienta

kredyt ma charakter odnawialny
 • Zobacz szczegóły
  • dostępny w rachunku bieżącym Twojej Firmy - wykorzystujesz środki z kredytu, a każda wpłata na rachunek spłaca kredyt 
  • maksymalny okres kredytowania to 18 miesięcy i można go wydłużać na kolejne okresy
wsparcie bieżącej płynności firmy
 • Zobacz szczegóły

  Ty decydujesz, kiedy i w jakim zakresie chcesz skorzystać z dodatkowych środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym opartym o WIRON1M Stopa Składana – na płatności z faktury, podatki i inne krótkoterminowe potrzeby finansowe firmy a może inny cel związany z działalnością firmy.

lepsza pozycja negocjacyjna z dostawcami
 • Zobacz szczegóły

  dzięki dostępowi do środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym opartym o WIRON 1M Stopa Składana  możesz spłacić wcześniej swoje zobowiązania wobec dostawców i tym samym wynegocjować korzystne warunki kontraktu

atrakcyjne oprocentowanie
 • Zobacz szczegóły

  wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana i atrakcyjna marża.

  wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana jest wyznaczany przez GPW Benchmark S.A. (administratora wskaźnika) zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Więcej o wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana, w tym jego aktualna wartość na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/.

Kredyt obrotowy

Udzielany w celu pokrycia zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego

Doraźna pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności dodatkowe źródło finansowania
 • Zobacz szczegóły

  Kredyt obrotowy oferowany jest w rachunku kredytowym, a jego uruchomienie w oparciu o złożoną przez klienta dyspozycję może nastąpić w formie jednorazowego ciągnienia całej kwoty kredytu (na sfinansowanie jednej określonej transakcji), bądź też wielokrotnych ciągnień (finansowanie transakcji cyklicznych) - zgodnie z potrzebami wynikającymi z celu finansowania.

Kredyt udzielany w złotówkach i walutach wymienialnych
 • Zobacz szczegóły

  Warunkiem udzielenia kredytu w walucie wymienialnej, którego spłata ma nastąpić w walucie wymienialnej jest posiadanie przez klienta walutowego rachunku bieżącego prowadzonego w walucie kredytu w Banku Pekao S.A.

Możliwość dostosowania parametrów transakcji kredytowej do aktualnych potrzeb i możliwości klienta
Okres kredytowania Udzielany standardowo na okres do 1 roku, w przypadkach indywidualnych może być udzielony na okres do 3 lat
 • Zobacz szczegóły

  Możliwość uruchomienia środków pieniężnych w wysokości i terminie na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie klienta.

Indywidulane okresy spłat Spłata kredytu następuje z rachunku bieżącego, wskazanego w umowie kredytu, na którym klient zapewnia środki w terminach płatności rat kapitałowych (w tym odsetek lub prowizji)
Zabezpieczenie kredytu zabezpieczeniem kredytu są przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy prawnych zabezpieczeń wierzytelności

Kredyt kasowy

Wsparcie w chwilowym braku płynności

Finansowanie bieżących zobowiązań w sytuacji przejściowego braku środków
 • Zobacz szczegóły

  Jest to krótkoterminowy kredyt o charakterze nieodnawialnym przyznawany w rachunku kredytowym maksymalnie na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Terminowe regulowanie zobowiązań
Indywidualnie ustalane oprocentowanie Pewność wysokości stawki oprocentowania
 • Zobacz szczegóły

  Krótkoterminowy charakter kredytu oraz stałe jego oprocentowanie pozwala na dokładne określenie kosztów związanych z jego pozyskaniem,  co jest szczególnie istotne w zarządzaniu finansami klienta.

Indywidualnie ustalana kwota kredytu
Minimalne prawne zabezpieczenie kredytu
Utrzymanie lub poprawa bieżącej płynności finansowej klienta

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie przedsięwzięć oraz innych zobowiązań inwestycyjnych

Prosto i bezpiecznie prosty i bezpieczny sposób na pozyskanie środków wspomagających proces finansowania inwestycyjnego
Rozwój firmy kredyt inwestycyjny pomaga w łatwy sposób stymulować rozwój firmy
 • Zobacz szczegóły

  Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowego źródła finansowania inwestycji następuje umocnienie pozycji firmy klienta na rynku, poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Horyzont inwestycyjny termin na jaki udzielany jest kredyt uzależniony jest od charakteru finansowanego przedsięwzięcia
 • Zobacz szczegóły

  Zazwyczaj kredyt ten udzielany jest na okres powyżej 3 lat.

  Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego i rozłożenie kosztów obsługi inwestycji w czasie.

Konstrukcja finansowania wygodny dobór konstrukcji finansowania do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych klienta
Spłata kredytu możliwość spłaty części lub całości kosztów związanych z obsługą kredytu z zysków wygenerowanych przez inwestycję

Kredyt pomostowy

Finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji do momentu udzielenia kredytu konsorcjalnego

Możliwość rozpoczęcia inwestycji przed udzieleniem kredytu konsorcjalnego
Dostosowanie zasad i warunków finansowania do indywidualnego charakteru inwestycji
Wsparcie procesu finansowania inwestycyjnego
Indywidualnie ustalane oprocentowanie i prawne zabezpieczenia kredytu

Kredyt "Unia"

W celu realizacji inwestycji przy wsparciu funduszy unijnych

Promesa ważna aż 9 miesięcy
Preferencyjne warunki cenowe marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych
 • Zobacz szczegóły

  Wkład własny w przypadku kredytu inwestycyjnego wynosi minimum 10% wartości netto projektu, a kredytu obrotowego - minimum 40%

Miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku
Dogodny system spłaty
Możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

Wielocelowy limit kredytowy

Połączenie kredytu w rachunku bieżącym i krótkoterminowego kredytu obrotowego z gwarancjami bankowymi oraz akredytywami dokumentowymi

Uproszczona procedura dokumentacyjna
 • Zobacz szczegóły

  Oferowane w ramach wielocelowego limitu kredytowego produkty dostępne są dla klienta po podpisaniu z bankiem jednej kompleksowej umowy kredytu, która daje klientowi możliwość płynnego dysponowania środkami w okresie ich udostępnienia.

Uproszczone procedury kredytowe
 • Zobacz szczegóły

  Brak konieczności przeprowadzania oddzielnej analizy finansowej i podejmowania nowej decyzji kredytowej przy uruchamianiu kolejnych produktów w ramach przyznanej kwoty limitu

Swoboda w kształtowaniu zadłużenia brak konieczności ustalania limitów zadłużenia dla poszczególnych produktów w ramach limitu
W złotówkach i walutach wymienialnych możliwość udostępnienia środków w ramach limitu w walutach wymienialnych znajdujących się w ofercie banku
Pozabilansowy charakter limitu ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia
Dlaczego warto skorzystać z limitu korzyści dla klienta
 • Zobacz szczegóły
  • aktywne zarządzanie strukturą finansowania firmy, zgodnie z potrzebami pojawiającymi się w dłuższej perspektywie,
  • elastyczne kształtowanie form finansowania poprzez dopasowanie ich do bieżących potrzeb oraz trendów rynkowych,
  • optymalizacja kosztów obsługi zadłużenia,
  • ograniczenie do minimum formalności związanych z udostępnieniem środków w ramach limitu.
Możliwość korzystania z „kredytu prasolowego” (Umbrella) dla grupy podmiotów powiązanych
 • Zobacz szczegóły

  „Kredyt parasolowy” (UMBRELLA):

  • umożliwia zawarcie jednej umowy kredytowej z kilkoma kredytobiorcami,
  • zapewnia kredytobiorcom elastyczny dostęp do zróżnicowanych rozwiązań i produktów (kredyt w rachunku bieżącym, krótkoterminowe kredyty obrotowe, usługi o charakterze kredytowo-rozliczeniowym tj. gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe) w ramach ustalonego wspólnego limitu finansowania czy limitów dla poszczególnych kredytobiorców,
  • ułatwia zarządzanie finansami w grupie podmiotów powiązanych, zarówno na poziomie spółki dominującej w grupie, jak i każdej ze spółek wchodzących w skład  grupy, 
  • wpływa na poprawę płynności i uproszczenie procesów kontroli finansów kredytobiorców. 

   

Finansowanie inwestycji

Leasing zwrotny
 • Zobacz szczegóły

  Istotą leasingu zwrotnego jest to, iż przedmiotem leasingu jest środek trwały będący dotychczas własnością korzystającego, który sprzedaje ten środek trwały firmie leasingowej. Jednocześnie korzystający i finansujący zawierają umowę leasingu, w ramach której korzystający nadal użytkuje dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, a jako korzystający. Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej korzystającego poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

Vendor leasing
 • Zobacz szczegóły

  Program vendorowy opiera się na współpracy finansującego - firmy leasingowej ze zbywcą w celu wspierania sprzedaży produktu zbywcy. Główną korzyścią dla zbywcy w takim przypadku jest uatrakcyjnienie oferty sprzedaży produktu o ofertę finansowania tej sprzedaży skierowaną do potencjalnego nabywcy. Poprawia to obraz firmy zbywcy jako dostawcy całościowych rozwiązań. Ta forma stwarza zbywcy możliwość wzrostu sprzedaży, może poprawić obroty, zyski i zwiększyć udział w rynku. Zbywca uzyskuje również lepszą wiedzę i kontrolę rynku sprzętu używanego, a także możliwość dodatkowych przychodów. Ponadto vendor leasing zapewnia bezpieczeństwo realizacji umowy sprzedaży poprzez udział w niej pewnego partnera, jakim jest firma leasingowa z silnym zapleczem finansowym.

Transport Leasing

Finansowanie samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep

Rejestracja pojazdu w dowolnej lokalizacji bez względu na Twoją lokalizację, użytkowany pojazd może być zarejestrowany w wybranym przez Ciebie rejonie Polski
 • Zobacz szczegóły

  Posiadamy oddziały na terenie całego kraju, dlatego rejestrujemy pojazdy w dowolnej lokalizacji.

Nowy lub używany środek transportu możesz wyleasingować nowe i używane samochody dostawcze o DMC powyżej 3,5 t, ciągniki, przyczepy i naczepy
Naczepy i przyczepy dowolnej marki akceptujemy wszystkie marki naczep i przyczep (poza specjalistycznymi)
Udział własny już od 10% Ty decydujesz o poziomie nakładów własnych na starcie inwestycji
Leasing Zwrotny jeśli od zakupu środka transportu nie minęło więcej niż 3 miesiące, możesz uwolnić środki własne i korzystać z zalet podatkowych leasingu
Bezpieczeństwo umowy leasingu korzystając z Transport Leasing zyskujesz dostęp do konkurencyjnych stawek ubezpieczeniowych m.in. GAP Truck
 • Zobacz szczegóły

  Jest to ubezpieczenie wartości fakturowej środka transportu, szczególnie istotne przy szkodzie całkowitej lub kradzieży.

Leasing Maszyn i Urządzeń

Finansowanie maszyn i urządzeń przemysłowych w ramach procedury uproszczonej

Finansowanie w PLN i EUR dopasuj walutę spłaty leasingu do waluty w jakiej osiągasz dochody
Maszyna nowa lub używana w procedurze uproszonej możesz wziąć w leasing nowe lub używane maszyny do obróbki: metalu, drewna, kamienia i szkła, tworzyw sztucznych oraz wózki jezdniowe. Suma wieku i okresu leasingu może wynosić nawet do 8 lat
Udział własny już od 0% masz możliwość wyleasingowania maszyny lub urządzenia bez ponoszenia kosztów początkowych. Możesz też zaplanować udział własny na wyższym poziomie, obniżając koszt rat miesięcznych i tym samym optymalnie zarządzać kosztami
Ubezpieczenia oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń na preferencyjnych zasadach. Atrakcyjne stawki ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i pozostałych gwarantujących np. spłatę leasingu lub ochronę prawną
Zagraniczny dostawca maszyny służymy doświadczeniem i wiedzą na temat realizacji niestandardowych transakcji, również tych z udziałem zagranicznych dostawców maszyn
Finansowanie maszyn niestandardowych jeśli Twoja inwestycja jest urządzeniem konfigurowanym pod Twoje indywidualne potrzeby, nie musisz angażować środków własnych. Do takich transakcji mamy indywidualne podejście

Medyk Finanse

Uproszczony leasing dla przedsiębiorców z branży medycznej

Wszystko czego potrzebujesz do prowadzenia działalności w ramach usługi Medyk Finanse możesz użytkować zarówno sprzęty i maszyny specjalistyczne, jak i sprzęt komputerowy, meble i samochody
 • Zobacz szczegóły

  W procedurze uproszczonej możesz szybko i sprawnie sfinansować:

  • aparaturę, urządzenia medyczne i sprzęt medyczny, które są produkowane seryjnie,
  • są nowe, demonstracyjne bądź rekondycjonowane.
  • meble apteczne oraz sprzęt komputerowy będące na wyposażeniu gabinetów
  • samochody osobowe lub dostawcze - nowe lub demonstracyjne.

   

Minimum dokumentacji decyzję o finansowaniu uzyskasz na podstawie wniosku leasingowego oraz prawa wykonywania zawodu
Preferencyjne pakiety ubezpieczeniowe korzystając z usługi Medyk Finanse masz możliwość ubezpieczenia przedmiotu, umowy i siebie na atrakcyjnych warunkach
Szybka finalizacja procedura uproszczona daje gwarancję szybkiej decyzji i realizacji transakcji
Profesjonalny doradca otrzymasz pomoc dedykowanego Doradcy, który sprawnie zrealizuje transakcję

Auto Leasing 24

Finansowanie auta nawet w 24 h

Finalizacja umowy w 1 dzień w ramach uproszczonej procedury decyzja może zostać wydana bez dokumentów finansowych, a jedynie w oparciu o wymagany komplet dokumentów
Auto zastępcze bezpłatny dostęp do pakietu Warsztat, w ramach którego m.in. gwarantujemy bezpłatnie auto zastępcze na czas naprawy
Udział własny już od 10% nie musisz ponosić wysokich nakładów finansowych w związku z zaplanowaną inwestycją.
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy 10% udziału własnego, aby sfinansować auto lub motocykl w procedurze uproszczonej.

Oferta dla Start‑up‑ów jeśli prowadzisz działalność krócej niż 6 miesięcy, możesz skorzystać z leasingu przy udziale własnym na poziomie 25%
Leasing bez dokumentów finansowych wystarczy, że złożysz wniosek o leasing, nie wymagamy dokumentów finansowych
 • Zobacz szczegóły

  Jeśli Twoja inwestycja nie przekracza 300 tys. PLN i udział własny jest na minimalnym poziomie, nie musisz składać dokumentów finansowych.

Brak opłat dodatkowych oferta jest transparentna, nie zawiera ukrytych lub dodatkowych opłat

Faktoring

Faktoring pełny krajowy

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi
poprawa płynności finansowej firmy
zabezpieczenie firmy przed ryzykiem niewypłacalności kont
poprawa konkurencyjności dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki
bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami

Faktoring pełny z polisą klienta

szybka i pewna zapłata za sprzedane towary
poprawa płynności finansowej firmy
pełne wykorzystanie ubezpieczenia należności handlowych
bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami

Faktoring krajowy niepełny

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi
poprawa płynności finansowej
zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności
redukcja kosztów administrowania należnościami
poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
poprawa konkurencyjności dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki

Faktoring eksportowy

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi
poprawa płynności finansowej
zapewnienie stałego finansowania sprzedaży eksportowej
poprawa bezpieczeństwa firmy przed wystąpieniem ryzyka niewypłacalności zagranicznego kontrahenta
zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
możliwość wykorzystania wiedzy o rynku Państwa zagranicznego kontrahenta oraz pomoc prawną naszego partnera

Faktoring importowy

lepsza pozycja firmy wobec zagranicznego kontrahenta
szybsza zapłata dla zagranicznego dostawcy możliwość negocjowania lepszych warunków kontraktu
pomoc prawna naszego partnera za granicą możliwość wykorzystania wiedzy zagranicznego kontrahenta o rynku

Finansowanie wierzytelności

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi
zapewnienie stałego finansowania sprzedaży
poprawa płynności finansowej
wzmocnienie pozycji wobec kontrahentów
poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego

Inkaso należności

redukcja kosztów administrowania należnościami
poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami
raporty i zestawienia o stanie kont i rozliczeń
pomoc prawna w dochodzeniu należności

Faktoring samorządowy

szybka zapłata za realizowany kontrakt
zapewnienie firmie finansowania działalności
poprawa płynności finansowej
redukcja poziomu ryzyka braku zapłaty
poprawa własnej konkurencyjności
szansa na nowe kontrakty

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Kredyt budowlany na nieruchomości komercyjne

Finansowanie nieruchomości komercyjnych na sprzedaż i wynajem

waluta - PLN, EUR, USD
okres kredytowania - maksymalnie 3 lata
wysokość kredytu - w oparciu o wskaźnik LTC
wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru
stopa zmienna, odsetki kapitalizowane ujęte w budżecie projektu
spłata poprzez sprzedaż budowanej nieruchomości lub refinansowanie kredytem inwestycyjnym również udzielanym przez Pekao
limit odnawialny na koszty bieżące

Kredyt budowlany dla deweloperów mieszkaniowych

Finansowanie budowy, rozbudowy osiedli domów wielo- i jednorodzinnych

waluta - PLN
okres kredytowania - maksymalnie 3 lata
wysokość kredytu - w oparciu o wskaźnik LTC
rachunek wpływów ze sprzedaży mieszkań otwarty lub zamknięty
wypłata transz zgodnie z postępem robót budowlanych monitorowanym i potwierdzonym przez bankowego inspektora nadzoru
stopa zmienna, odsetki kapitalizowane ujęte w budżecie projektu
spłata poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych
Prosto i bezpiecznie prosty i bezpieczny sposób na pozyskanie środków wspomagających proces finansowania inwestycyjnego
Rozwój firmy kredyt inwestycyjny pomaga w łatwy sposób stymulować rozwój firmy
 • Zobacz szczegóły

  Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowego źródła finansowania inwestycji następuje umocnienie pozycji firmy klienta na rynku, poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Horyzont inwestycyjny termin na jaki udzielany jest kredyt uzależniony jest od charakteru finansowanego przedsięwzięcia
 • Zobacz szczegóły

  Zazwyczaj kredyt ten udzielany jest na okres powyżej 3 lat.

  Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego i rozłożenie kosztów obsługi inwestycji w czasie.

Konstrukcja finansowania wygodny dobór konstrukcji finansowania do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych klienta
Spłata kredytu możliwość spłaty części lub całości kosztów związanych z obsługą kredytu z zysków wygenerowanych przez inwestycję

Finansowanie specjalistyczne

Pekao Investment Banking

Pierwsze biuro maklerskie w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego

Doradztwo transakcyjne
20 lat doświadczenia na rynku
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, informuje, że zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Klientowi ubiegającemu się o kredyt/pożyczkę przysługuje prawo do złożenia w Banku wniosku o przekazanie przez Bank wyjaśnień, w formie pisemnej, dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia Klient powinien złożyć nie później niż w terminie 3 lat od dnia poinformowania Klienta o podjętej przez Bank decyzji kredytowej. Za sporządzenie wyjaśnienia Bank może pobierać od przedsiębiorców opłatę w wysokości obowiązującej w dacie złożenia wniosku Taryfy Opłat i Prowizji Banku. Wniosek Klient może złożyć w Banku: przesyłką pocztową*, w formie pisemnej osobiście w jednostce Banku zajmującej się obsługą Klienta albo za pośrednictwem Doradcy Klienta, w formie dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanego przez Osoby uprawnione do reprezentacji Klienta zgodnie z rejestrem właściwym dla formy prawnej Klienta albo odpowiednim pełnomocnictwem) poprzez system bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, jeżeli Klient z tego systemu korzysta. Dane adresowe jednostek Banku są dostępne na stronie internetowej Banku oraz w jednostkach Banku. Bank informuje, że udzielone wyjaśnienia nie mogą stanowić podstawy do odwołania od decyzji, w wyniku której Klient wnioskował o udzielenie wyjaśnień, ani też do kwestionowania przez Klienta zasad oceny zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem wykorzystania wyjaśnień w procesie reklamacyjnym w Banku.”

* Dot. Klientów, z którymi Bank ma nawiązaną relację.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.