Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AKREDYTYWA

Produkt jest przeznaczony dla Klientów obszaru korporacyjnego jak i detalicznego, eksporterów i importerów.

Akredytywa jest formą płatności w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych wykorzystywaną przede wszystkim w transakcjach "zwiększonego ryzyka", która ogranicza ryzyka związane z kontrahentem, właściwą realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, opóźnieniem, a nawet brakiem zapłaty.

Przedmiot i zakres produktu

Akredytywa dokumentowa jest to nieodwołalne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera/ kupującego) wobec beneficjenta akredytywy (eksportera/ sprzedającego), do zapłaty określonej kwoty za dokumenty prezentowane w ramach akredytywy ściśle zgodne z jej warunkami.

Stronami akredytywy są:

 • zleceniodawca akredytywy - importer/ kupujący,
 • bank zleceniodawcy (bank importera/ kupującego) - bank otwierający akredytywę,
 • beneficjent akredytywy - eksporter/ sprzedający,
 • bank pośredniczący/bank beneficjenta (eksportera/ sprzedającego) - bank, za pośrednictwem którego beneficjent otrzymuje informację o otwarciu na jego rzecz akredytywy.

Rodzaje akredytyw:

 • akredytywa niepotwierdzona - zobowiązany do zapłaty za zgodne dokumenty jest jedynie bank otwierający (bank importera/ kupującego),
 • akredytywa potwierdzona - zobowiązany do zapłaty za zgodne dokumenty, oprócz banku otwierającego, jest dodatkowo bank potwierdzający (najczęściej bank eksportera/ sprzedającego),
 • akredytywa płatna "at sight" - płatna po prezentacji zgodnych z akredytywą dokumentów,
 • akredytywa płatna w terminie odroczonym - płatna w pewien czas od określonego w akredytywie zdarzenia, za okazaniem zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów (np. x dni od wysyłki towarów),
 • akredytywa akceptacyjna - zapłata następuje po zaakceptowaniu weksla (przez bank otwierający lub pośredniczący) prezentowanego wraz z dokumentami zgodnymi z warunkami akredytywy, w terminach określonych w akredytywie,
 • akredytywa negocjacyjna - bank otwierający upoważnia w niej bank pośredniczący do negocjowania dokumentów i /lub weksli trasowanych i zapłaty za nie w terminach określonych w akredytywie (tj. "nabycie" od beneficjenta dokumentów uznanych za zgodne) - samo sprawdzenie dokumentów nie stanowi negocjacji,
 • akredytywa standby (zwana inaczej zabezpieczającą) - przypomina gwarancję bankową, stanowi zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty za zgodne dokumenty, wśród których najczęściej występują: oświadczenie eksportera/sprzedającego, że importer/ kupujący nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych oraz kopie dokumentów handlowych (np. faktury). Prezentowanie dokumentów i wypłata w takiej akredytywie ma miejsce dopiero w przypadku niewykonania podjętych przez importera/ kupującego zobowiązań,
 • akredytywa przenośna - akredytywa, w której beneficjent (eksporter/sprzedający) ma prawo zlecić przeniesienie akredytywy na wtórnego (-ych) beneficjenta (-ów) bez konieczności otwierania nowej akredytywy,
 • akredytywa rewolwingowa (odnawialna) - ma zastosowanie w transakcjach długofalowych o sukcesywnych dostawach towarów,
 • akredytywa zaliczkowa (z czerwoną lub zieloną klauzulą) - zawiera w swojej treści klauzulę upoważniającą bank pośredniczący/bank beneficjenta do wypłaty beneficjentowi zaliczki, przed prezentowaniem przez niego dokumentów wymaganych w akredytywie.

Jakie korzyści możecie czerpać Państwo z wykorzystania tego produktu

Korzyści dla eksportera/ sprzedającego:

 • minimalizacja ryzyka handlowego związanego z kontrahentem (np. jednostronnego odstąpienia od kontraktu, odmowy zapłaty, niewypłacalności), jego bankiem i krajem siedziby (w przypadku akredytywy potwierdzonej),
 • możliwość dyskontowania należności przed terminem płatności oraz zabezpieczenia płatności w z góry określonym terminie poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy,
 • możliwość sfinansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę.

Korzyści dla importera/ kupującego:

 • minimalizacja ryzyka jakościowego, transportowego, nieterminowości dostaw poprzez dobór odpowiedniego typu akredytywy i dokumentów wymaganych w ramach akredytywy,
 • zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą należności eksporterowi/ sprzedającemu.

Zaletą korzystania z akredytywy jest stosowanie powszechnie znanych, jednolitych, międzynarodowych reguł dotyczących akredytyw, zwanych Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych, wersja 2007 Publikacja MIH nr 600.  

Przewagą oferty naszego banku jest, w przypadku klientów zaliczanych do segmentu firm średnich i dużych, możliwość realizacji transakcji poprzez platformę internetową, co pozwala na śledzenie on-line transakcji na każdym etapie jej realizacji oraz na przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia korespondencji z bankiem - usługa PekaoTrade.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt