Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OPCJE BARIEROWE

Opcja barierowa to transakcja, w której dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put (prawo dla nabywcy i obowiązek dla sprzedawcy kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości) w przypadku osiągnięcia przez bieżący kurs rynkowy poziomu bariery (opcja z barierą wejścia), bądź nie osiągnięcia  poziomu bariery (opcja z barierą wyjścia). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto. Transakcje opcji barierowych są elastycznym rozwiązaniem dla Klientów chcących zabezpieczyć się przed szerokim wachlarzem scenariuszy rynkowych.

Podstawowymi opcjami barierowymi są:

 • Down & In Call / Put - Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy spadnie poniżej poziomu bariery.
 • Down & Out Call / Put - Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie spadnie poniżej poziomu bariery.
 • Up & In Call / Put - Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy wzrośnie powyżej poziomu bariery.
 • Up & Out Call / Put - Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie wzrośnie powyżej poziomu bariery.

W zależności od momentu osiągnięcia wyróżniane są dwa typy bariery: amerykańska (w ciągu całego życia opcji) i europejska (w dniu realizacji opcji).
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od Banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji barierowych Klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczanej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Kurs jest zwykle niższy niż w odpowiadających im zwykłych opcjach waniliowych.

Opcja barierowa jest realizowana automatycznie, pod warunkiem że zostanie osiągnięta bariera "włączająca" ją (dla opcji "in") lub nie zostanie osiągnięta bariera "wyłączająca" ją (dla opcji "out") i jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo, jest dla niego korzystna - analogicznie jak w przypadku normalnej opcji:

 • opcja CALL - (kupno waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji,
 • opcja PUT - (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji.

Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja nie jest realizowana.

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych.

Korzyści dla Klienta:                        

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych,
 • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego kursu walutowego,
 • jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla Klienta cenie
 • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb Klienta poprzez dobór parametrów transakcji i złożeń kilku opcji tworzących strategię opcyjną,
 • wybór przez Klienta formy realizacji opcji: brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje:                   

Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji, poziom, rodzaj (amerykańska, europejska), typ bariery oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.


Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt