Nasze podejście do ESG

Nasza Strategia ESG

Rozwinięciem czwartego filaru Strategii bizesowej Banku ("Odpowiedzialność") jest Strategia ESG "Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój". Jest ona pierwszym dokumentem Banku Pekao regulującym kwestię jego odpowiedzialności za środowisko, otoczenie społeczne i zasady obowiązujące wewnątrz organizacji. Kluczowe zagadnienia zorganizowane zostały w postaci trzech filarów: 
 • Filar "Środowisko"

  • Koncentruje się na zwiększeniu zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparciu transformacji energetycznej i przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także na osiągnięciu własnej neutralności klimatycznej do roku 2030.
 • Filar "Zaangażowanie"

  • Określa działania Banku na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz dobrobytu. Jego cele koncentrują się na niesieniu pomocy, wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu, m.in. poprzez działalność charytatywną i wolontariat pracowniczy.
 • Filar "Ład"

  • Dotyczy naszej dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego: etyczne podejście do biznesu uwzględniające kwestie ESG oraz promocję rozwoju, różnorodności i równości pracowników w nowoczesnej, inkluzywnej organizacji.

Partnerstwa ESG

 • Razem dla Środowiska  • 5 maja 2021 roku Bank Pekao przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska" we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska. Jest to deklaracja aktywnego wsparcia i wdrażania projektów na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W jej ramach Bank, wraz z 21 innymi przedstawicielami biznesu, 16 września 2021 roku ogłosił swoje zobowiązania klimatyczne, tj.: ograczniczenie śladu węglowego do 2030 - osiągnięcie neutralności klimatycznej własnej (zakres 1. i 2. Protokołu GHG) i ograniczenie emisji CO2 w łańcuchu wartości (zakres 3. Protokołu GHG).
 • United Nations Global Compact

  • Potwierdzeniem długofalowego i kompleksowego podejścia na rzecz realizacji celów ESG było dołączenie przez Bank do inicjatywy ONZ - United Nations Global Compact 19 października 2021 roku. Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. Bank potwierdził tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 Zasad UN Global Compact do swoich strategii, zobowiązując się do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

    

   10 Zasad United Nations Global Compact

   • Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przez społeczność międzynarodową
   • Efektywne przeciwdziałanie w sferze zatrudnienia
   • Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
   • Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
   • Poszanowanie wolności stowarzyszania się
   • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
   • Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
   • Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
   • Zniesienie pracy dzieci
   • Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

    

Wolontariat pracowniczy

Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024 (filar "Odpowiedzialność") oraz zgodnie ze Strategią ESG, w oparciu o cele wskazane w 2. filarze Strategii ESG "Zaangażowanie".

W inicjatywach wolontariackich współpracujemy z partnerami, do których należą m.in.: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra - Świat Pełen Pszczół, Warszawski Instytut Bankowości, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
 
Nasze statystyki za 2022 rok:
110 akcji
110 akcji
 1 230 pracowników
1 230 pracowników
8 432 godziny
8 432 godziny

Komunikacja z interesariuszami

Aktywnie komunikujemy się z naszym otoczeniem. Zasady polityki informacyjnej Banku Pekao w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami reguluje Polityka informacyjna Banku Pekao S.A.