Zielone produkty Banku

Oferta produktów zielonych

Bank Pekao kontynuuje swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego finansowania, wspierając projekty zarówno zielone, jak i społeczne. Z myślą o klientach, Bank przygotował ofertę produktów, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ PRODUKTÓW ZIELONYCH I DOŁĄCZ DO NAS WE WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • Oferty dla Klientów Indywidualnych

  • EKO kredyty mieszkaniowe RRSO 8,09%


   Oferta EKO kredyty mieszkaniowe dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe z LtV do 80%, gdzie zabezpieczeniem kredytu będzie dom będący przedmiotem kredytowania.
   Pod warunkiem zakupu/instalacji przynajmniej jednego z wymienionych instalacji: 

   • kolektory słoneczne, 
   • panele/ ogniwa fotowoltaiczne, w tym magazyny energii,
   • pompy ciepła, 
   • kotły c.o. z wykorzystaniem ogrzewania geotermalnego. 

   Przy kredycie hipotecznym - weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie kontroli, operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

   Przy kredycie budowlano-hipotecznym - przedmiotowy cel w zakresie wymienionych wyżej instalacji musi zostać ujęty w kosztorysie prac budowlanych lub kosztorysie na roboty remontowe (kosztorys musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez Bank).

   Więcej o warunkach skorzystania z EKO kredytu przeczytasz TUTAJ

   Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym* wynosi 8,37%. Kalkulacja została dokonana na dzień 27 luty 2024 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych. 

   Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym** 8,09%. Kalkulacja została dokonana na dzień 27 luty 2024 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych. 

   Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po analizie kredytowej i ocenie zdolności kredytowej.
   Informacja zawarte w materiale dotyczą kredytu w złotych i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
   Aktualna Oferta Specjalna ważna jest do 31.03.2024.

   * zmienne oprocentowanie kredytu wynosi 7,68%
   ** okresowo stałe oprocentowanie kredytu na okres 5 lat wynosi 7,15% w stosunku rocznym

    

   EKO PEX RRSO 14,95%

   Oferta Pożyczki Ekspresowej wspierająca finansowanie inwestycji konsumenckich na cele proekologiczne. Środki można przeznaczyć na wydatki związane z zakupem lub instalacją:

   • odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli / ogniw fotowoltaicznych w tym magazynów energii, 
   • kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych oraz na ekogroszek), pomp ciepła oraz z wykorzystaniem ogrzewania geotermalnego, 
   • okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu, dachu,  
   • samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych, 
   • przydomowych oczyszczalni bio,
   • wentylacji z odzyskiem ciepła, ¬ 
   • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
   • systemu odzysku wody deszczowej

   Środki mogą być również wykorzystane na refinansowanie poniesionych już wydatków.

   Więcej o warunkach skorzystania z pożyczki EKO PEX przeczytasz TUTAJ

   Oferta ważna do 31.03.2024 r.
   Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej.
   Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 • Oferty dla Przedsiębiorstw

  • Kredyty z gwarancją Biznesmax Plus z dotacją do 20% ze środków UE

   Oferta kredytów zabezpieczonych gwarancją Biznesmax Plus to nowatorskie rozwiązanie finansowe, zaprojektowane, aby pomagać firmom z sektora MŚP oraz mid-caps w realizacji ich ambitnych projektów inwestycyjnych i wspierać ich potrzeby obrotowe na każdym etapie prowadzonej działalności. Dopłata może być przeznaczona na projekty innowacyjne, ekoinnowacyjne oraz te służące transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

   Więcej o warunkach skorzystania z kredytu Biznesmax Plus przeczytasz TUTAJ

   Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po ocenie zdolności kredytowej.
   Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.    Kredyty inwestycyjne z gwarancją Ekomax z dotacją do 20% ze środków UE

   Kredyty inwestycyjne z gwarancją Ekomax, dostępne dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, to innowacyjne rozwiązanie finansowe wspierane przez Zielony Fundusz Gwarancyjny FENG w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

   Gwarancja Ekomax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla MŚP, wspierająca inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak termomodernizacja czy instalacje OZE.

   Więcej o warunkach skorzystania z kredytu Ekomax przeczytasz TUTAJ 

   Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po ocenie zdolności kredytowej.
   Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
    
      
    

   Kredyt ekologiczny FENG


   Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury danej firmy z dotacją do 80%.

   Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na:

   • zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia).

   Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

   Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

   • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
   • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
   • posiadają zdolność kredytową.


   Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

   • nabycie środków trwałych,
   • nabycie robót i materiałów budowlanych,
   • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
   • raty z tytułu umowy leasingu,
   • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

   Kredyt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.  Nabór wniosków o dofinansowanie trwa w okresie od 25.04.2024 do 25.07.2024. Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych.


   Więcej o warunkach skorzystania z kredytu ekologicznego FENG przeczytasz  TUTAJ

    

   Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po ocenie zdolności kredytowej.
   Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 • Oferty dla Klientów Korporacyjnych

  • Finansowanie projektów zrównoważonych

   Oferta Banku obejmuje  finansowanie projektów o charakterze zielonym takich jak OZE (odnawialne źródła energii), budownictwo ekologiczne, niskoemisyjny transport oraz promowanie działań recyclingowych. Dodatkowo, Bank angażuje się w projekty mające istotny wpływ społeczny np. inwestycje w edukacje poprzez szkoły,  rozwój infrastruktury medycznej (szpitale), czy też modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz inne projekty samorządowe. 

   Bank w swojej ofercie posiada szereg rodzajów finansowań, w tym:
   • Project finance – kredyty w ramach takiego finansowania udzielane są specjalnie stworzonej spółce celowej, której zadaniem jest realizacja dużego zrównoważonego projektu np. budowy farmy wiatrowej,
   • Finansowanie celowe na inwestycje – kredyty inwestycyjne mogą być wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć związanych z ESG, np. zakup niskoemisyjnych pojazdów, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego,
   • Finansowanie nieruchomości – kredyty budowlane przeznaczone na budowę lub rozbudowę nieruchomości, takich jak obiekty handlowe i centra handlowe, biurowce, magazyny, centra dystrybucyjne czy osiedla mieszkalne, które spełniają kryteria zrównoważoności,
   • Finansowanie ogólne – kredyt udzielany w oparciu o powiązane ze zrównoważonym rozwojem KPI (Key Performance Indicators).
    
   Sustainable Finance Framework

   Bank Pekao S.A. w 2023 roku opublikował Sustainable Finance Framework. Jest to dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z wyemitowanych przez Bank obligacji zielonych lub zrównoważonego rozwoju. Wyszczególnione kategorie to: energia odnawialna, zrównoważone budownictwo, czysty transport, efektywność energetyczna, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń, dostępna infrastruktura podstawowa oraz dostęp do podstawowych usług: ochrona zdrowia. W celu zachowania pełnej transparentności Sustainable Finance Framework zawiera również opis procesu weryfikacji i wyboru projektów, zarządzania środkami i alokacją oraz zasady raportowania alokacji i wpływu środowiskowego i społecznego. 

   W 2023 roku Bank, po raz pierwszy, wyemitował zielone obligacje własne o wartości 500 mln euro.

   Więcej informacji na temat Sustainable Finance Framework można znaleźć TUTAJ


   Organizacja emisji obligacji zrównoważonego rozwoju (ESG)

   Bank Pekao aktywnie uczestniczy w organizacji oraz oferowaniu inwestorom rynkowym emisji obligacji ESG swoich klientów korporacyjnych. Wśród obligacji ESG, które organizował Bank, znalazły się:
    
   • obligacje zielone (green bonds) oraz obligacje zrównoważonego rozwoju (sustainability bonds), w przypadku których konieczne jest m.in. sporządzenie ram zielonego/zrównoważonego finansowania oraz uzyskanie opinii zewnętrznego audytora środowiskowego (SPO, second party opinion),
   • emisje w formacie sustainability-linked, w przypadku których emitent określa w warunkach emisji poziom(y) kluczowych wskaźników efektywności (KPI), np. z zakresu ochrony środowiska, których jest zobowiązany dotrzymać w okresie do wykupu obligacji,
   • obligacje ESG-rating linked, w przypadku których poziom marży jest podwyższany jeśli rating ESG spółki, nadany przez zewnętrzną agencję ratingową, ulega obniżeniu.

   Ponadto Bank Pekao wspiera emitentów, dla których organizuje emisje obligacji, w przygotowaniu się do zrównoważonych/zielonych emisji poprzez m.in.: wsparcie w strukturyzacji ESG Financing Framework/Green Bond Framework, pomoc w doborze kluczowych wskaźników efektywności (KPI) czy też wsparcie w rozmowach z audytorem sporządzającym SPO.


   Finansowanie konsorcjalne

   Bank działając w konsorcjach bierze udział w wielu finansowaniach w oparciu o KPI (Key Performance Indicators). Działania te wpisują się w Strategię ESG, w ramach której Bank zobowiązał się do zwiększenia zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych oraz wsparcia transformacji energetycznej Klientów. KPI muszą odnosić się do celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a wyznaczane cele SPT (Sustainable Performance Target) powinny być ambitne i mierzalne. W przypadku takich instrumentów marża kredytu jest najczęściej zależna od zrealizowania wyznaczonych celów, a Kredytobiorca jest zobowiązany do corocznego raportowania osiągniętych wartości KPI oraz SPT.

   W 2023 roku największe finansowania konsorcjalne dotyczyły:
   • Budowy linii tramwajowej w Krakowie
   • Kredytu powiązanego z ratingiem ESG na cele zmierzające do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
   • Rozbudowy fabryki produkującej separatory do akumulatorów w samochodach elektrycznych
   • Budowy farmy wiatrowej 

   Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i aktywności z zakresu ESG, prosimy o kontakt z dedykowanym doradcą klienta.